Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EKSPORTENGELSK II på merkonomkursus i International Marketing


Formål

Formålet med undervisningen er

- at deltagerne tilegner sig sproglig viden og færdighed, som er af umiddelbar praktisk anvendelighed ved markedsbearbejdning

- at deltagerne i praktiske sammenhænge kan analysere og vurdere eksportpotentialet på et marked.

- at deltagerne videreudvikler deres evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på nuanceret og varieret engelsk med en høj grad af idiomatisk og terminologisk korrekthed

- at deltagerne kan gennemføre en forhandling på engelsk.

Mål

Målet med undervisningen er

- at deltagerne kan forstå og anvende generelle marketingsbegreber på engelsk i en eksportmarkedsvurdering

- at deltagerne på engelse kan beskrive en virksomhed og dens produkter på baggrund af materiale fra egen virksomhed og/eller andet kildemateriale

- at deltagerne kan foretage en selvstændig problemformulering, analyse og vurdering af markedet for et givet produkt.

Indhold

EKSPORTENGELSK II (60 timer) læses tidsmæssigt parallelt med MARKEDSANALYSE (60 timer) i en fagligt integreret helhed.

I undervisningsforløbet belyses de elementer, som indgår i faget MARKEDSANALYSE (jfr. læreplan for dette fag) ved sideløbende begrebsorientering.

I arbejdet med emnerne inddrages produktbeskrivelse, f.eks. kildemateriale fra deltagernes egne virksomheder, annoncer og brochurer.

Der arbejdes med auditivt og audiovisuelt materiale for at udbygge deltagernes forståelse af det engelske sprog former og udbredelse.

I forbindelse med eksportmarkedsanalyse belyses de kulturelle forskelle, som har betydning for samhandelen, nærmere.

Sprogfærdighed

--------------

Deltagernes formuleringsevne og aktive ordforråd opøves gennem arbejdet med tekster, herunder auditivt og audiovisuelt materiale, rollespil, cases og deltagerforedrag.

Ved kommentering, analyse og vurdering af lærebøger, artikler og cases styrkes deltagernes kendskab til markedsanalysens elementer.

Anden relevant terminologi indøves ved arbejdet med f.eks. statistikker, tabeller, grafiske fremstiller, reklamer.

Ved afholdelse af foredrag og gennemførelse af rollespil om markedsføringsmæssige problemstillinger opøves deltagerne i strukturering og selvstændig formulering samt i præsentations- og mødeteknik, herunder non-verbal kommunikation.

Auditive og audiovisuelle hjælpemidler inddrages i videst muligt omfang under evalueringen af foredrag og rollespil.

Gennem udfærdigelse af f.eks. produkt- og virksomhedsbeskrivelser, rapporter, resumeer af længere tekster med markedsføringsmæssigt indhold trænes deltagene i at strukturere materiale samt formulere sig selvstændigt på nuanceret og varieret engelsk med en høj grad af stilistisk, idiomatisk og fagterminologisk korrekthed.

Studiekreds

-----------

Der udarbejdes en studiekredsrapport på dansk (jfr. læreplan for MARKEDSANALYSE) tillige med et resume på engelsk. Med udgangspunkt i rapporten udformes resumeet som en meddelelse/henvendelse til en virksomhedsinteressent, f.eks. ledelse, datterselskab, agent, afdeling, reklamebureau.

Den mundtlige fremlæggelse af studiekredsrapporten afvikles i forbindelse med faget MARKEDSANALYSE og bedømmes af markedstinglæreren, medens resumeet bedømmes af engelsklæreren.

Timetal

60 timer

Hjemmeopgaver

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v.

Læreplanen har omgående virkning og afløser foreløbig plan udsende den 20. august 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen