Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget SYSTEMARBEJDE ved edb-assistentuddannelsen


FORMÅL

Formålet er at give eleven sådanne forudsætninger, at eleven sættes i stand til at deltage i analyse, beskrivelse og design af systemer inden for det administrative databehandlingsområde, samt til selvstændigt at kunne udføre disse opgaver for mindre, velafgrænsede systemer og delsystemer.

MÅL

Eleven skal have kendskab til alle væsentlige aktiviteter i arbejdet med udvikling af administrative systemer.

Eleven skal være orienteret om flere udbredte metoder til systemudvikling inden for det administrative databehandlingsområde.

Eleven skal kunne anvende en udvalgt systemudviklingsmetode til

analyse og design af mindre velafgrænsede systemer og delsystemer.

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og

kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD OG DELMÅL

Aktiviteter i systemarbejdet

 

 Eleven skal have kendskab til analyse af brugerproblem-   B 

  stillinger og -behov. Der skal lægges vægt på arbejde 

  med problemformulering og målbeskrivelse på brugerens 

  præmisser. 

 Eleven skal være orienteret om informationsindsamling    A 

  og vurdering af information. 

 Eleven skal have kendskab til design af et edb-       B 

  system. herunder skal der lægges vægt på arbejdet 

  med at designe brugergrænseflader, datamodeller og 

  den modulære struktur i systemet. 

 Eleven skal have kendskab til implementering af et      B 

  edb-system, d.v.s. programmering, aftestning og 

  installation. 

 Eleven skal have kendskab til de konsekvenser ind-      B 

  førelse af et edb-system har på omgivelserne. Her 

  tænkes på uddannelse, ændring af jobindhold, 

  ændring af arbejdsgange, ... 

 Eleven skal være orienteret om forskellige          A 

  planlægnings- og styringsaktiviteter i system- 

  arbejdet. 

 Systemudviklingsmetoder 

 Eleven skal være orienteret om almindelige          A 

  anvendte systemudviklingsmetoder med speciel vægt 

  på analyse, design og realisering af systemer indenfor 

  det administrative databehandlingsområde. Metoderne, 

  som gennemgås, skal illustrere forskellige angrebsvinkler 

  i systemarbejdet, såsom faseopdelt systemudvikling, 

  eksperimentel systemudvikling ... 

 Anvendelse af systemudviklingsmetode 

 Eleven skal kunne anvende konkret systemudviklings-     C 

  metodes teknikker og værktøjer til udformning 

  af mindre velafgrænsede systemer og delsystemer. 

  Der skal lægges vægt på analyse og design. 

SAMMENHÆNG TIL ANDRE FAG

Den valgte systemudviklingsmetode i dette fag skal indeholde mindst en af de valgte designmetoder i faget »Beskrivelsesværktøjer«.

Grundlaget for undervisningen i faget »Projektarbejde« skal være den valgte systemudviklingsmetode.

Grundlaget for arbejdet i faget »Afsluttende projekt« skal være den valgte systemudviklingsmetode.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

p.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen