Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget STANDARDSYSTEMER TIL MINDRE DATAMATER OG PC-VÆRKTØJER ved edb-assistentuddannelsen


FORMÅL

Faget skal sætte eleven i stand til at medvirke aktivt ved en vurdering af et standardsystems anvendelse til administrative opgaver på mindre datamater.

Faget skal give eleven kendskab til det aktuelle marked for de mest udbredte PC-værktøjer, samt disse værktøjers anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Eleven skal også have kendskab til andre former for edb-anvendelse end den administrative.

Med PC-værktøjer menes standardprogrammer til isoleret anvendelse på forskellige organisatoriske niveauer i den mindre virksomhed (etb- programmer, kolonneregnere, grafikpakker m.v.).

MÅL

Eleven skal være orienteret om almindeligt forekommende standardprogrammel til mindre datamater og PC-værktøjer, som kan anvendes til løsning af administrative og tekniske opgaver.

Eleven skal opnå kendskab til markedsrelevante standardprogrammer og disses anvendelsesområder og begrænsninger, herunder opnå kendskab til datalagringsformater.

Eleven skal kunne anvende funktioner og kommandoer i det markedsrelevante programmel.

Eleven skal kunne bedømme markedsrelevant standardprogrammels egnethed til løsning af administrative opgaver og herunder opnå kendskab til muligheder og begrænsninger for udveksling af data med programmellet.

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD OG DELMÅL

Standardprogrammel til administrative og tekniske anvendelser

Eleven skal være orienteret om udbredte former for A standardprogrammel og PC-værktøjer til administrative anvendelser, såsom:

- tekstbehandlingssystemer

- regneark

- økonomisystemer

- databaser

- kommunikationsprogrammel

- statistik- og grafikpakker

- ekspertsystemer

- systemer, der integrerer flere af ovennævnte produkttyper.

Eleven skal være orienteret om udbredte former for A standardprogrammel og PC-værktøjer til tekniske anvendelser, såsom:

- CAD

- CAM

- processtyring.

Eleven skal være orienteret om hvilke sammenhænge, der A eksisterer mellem administrative og tekniske anvendelser.

Markedskendskab

Eleven skal være orienteret om markedet for A standardprogrammel og PC-værktøjer, samt udviklingstendenser indenfor dette.

Eleven skal være orienteret om, hvordan egnede A produkter/leverandører fremfindes, herunder hvordan faglitteratur kan anvendes.

Produktkendskab til markedsrelevant standardprogrammel

Eleverne skal opnå kendskab til et typisk udvalg af B standardprogrammel og PC-værktøjer, der tilsammen dækker produkttyper, der er alment forekommende på markedet.

Eleven skal opnå forståelse af produkternes principielle B opbygning, kommandostruktur, brugergrænseflade, hjælpefunktioner og brugervejledning.

Eleven skal opnå kendskab til produkternes B lagringsprincipper, markedsrelevante standarder for samme samt deres betydning for integration produkttyperne imellem.

Eleven skal opnå kendskab til produkternes krav B til operativsystemet.

Eleven skal opnå forståelse af produkternes B anvendelsesområder og begrænsninger.

Produktanvendelse

Eleven skal opnå kendskab til anvendelse af et mindre, men B forskelligartet sæt af repræsentative produkttyper, der tilsammen udgør et typisk udvalg af markedsrelevante produkttyper, subsidiært til produkter, der indeholder elementer fra flere produkttyper. Dette udvalg kan eksempelvis bestå af et

- tekstbehandlingssystem

- regneark

- databasesystem

- økonomisystem.

Eleven skal opnå kendskab til anvendelse af såvel basale, B som avancerede funktioner og kommandoer i de udvalgte produkter.

Produktvurdering

Eleven skal kunne vurdere markedsrelevant C standardprogrammels egnethed til løsning af administrative opgaver.

Eleven skal kunne opstille og vægte vurderingskriterier under C hensyntagen til:

- opgaven

- virksomhedens struktur

- brugerprofiler

- datamængden

- brugergrænsefladen

- brugervenlighed

- maskinellet

- leverandørforhold

samt kunne sammenligne relevante produkter ud fra ovennævnte vurderingskriterier.

Eleven skal opnå kendskab til muligheder og begrænsninger B for udveksling af data, såvel mellem standardprodukterne indbyrdes, som mellem disse og brugerapplikationer.

SAMMEMHÆNG TIL ANDRE FAG

Gennemgangen af lagringsprincipper forudsætter, at data- og filbegrebet er gennemgået i faget »Materiel- og basisprogrammel, mindre systemer«.

Undervisningen i produktvurdering ud fra de organisatoriske forhold i virksomhed bør først ske, når disse forhold er gennemgået i faget »Organisation«.

Undervisningen i visse produkter kræver et tværfagligt samarbejde med andre fag. Eksempelvis bør gennemgangen af økonomisystemer koordineres med faget »økonomi«.

Læreplanen har virkning fra 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen