Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for suppleringsfaget REKLAME ved merkonomkursus


TIMETAL :

60 timer

FORMÅL :

At give brugerne af reklame større viden ved

- at supplere deltagernes basisviden om markedsføringens opgaver, organisation og metoder med et videregående kendskab til massekommunikationens former, praktiske anvendelse, betydning og formål.

- at give deltagerne viden om forskellige modeller for kommunikationsprocessens forløb og effekter, belyst med praktiske eksempler på markedskommunikation med forskellige formål/mål (propaganda, PR-indsatser, reklame) og under forskellige markeds- og distributionsformer.

- at give deltagerne konkret viden om reklamemidlerne (media) og klar forståelse af deres indplacering i virksomhedens parameterindsatser ved markedsbearbejdningen.

- at give deltagerne en praktisk indlæring i reklamens planlægning, fremstilling og gennemførelse, som sætter dem i stand til, selvstændigt at udarbejde, motivere og opstille konkrete forslag til reklameplaner ud fra givne mål og markedsforhold:

- at give deltagerne et indgående kendskab til reklamebranchens særlige forhold til leverandørvirksomhederne, deres organisation, ydelser og vilkår.

De skal have kendskab til den danske lovgivning og kodex for reklamens fremstilling og anvendelse; endvidere til de samfundsmæssige vurderinger og synspunkter omkring reklame.

VÆGTNING :

A. Deltagerne skal være orienteret om emnet.

B. Deltagerne skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Deltagerne skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende deres viden i afvigende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL :

Vægtningen vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det vejledende undervisningstimetal.

 

 INDHOLD : 

 1. Introduktion 

 herunder gennemgang af kursets emneområder       2 

 2. Massemedierne                    4   A 

 Deres art, udbredelse, anvendelse og betydning. 

 (Radio, TV, dags-, uge- og fagpresse, 

 andre trykte media, film). 

 3. Kommunikationsprocessen               4   C 

 Individuel og massekommunikation. 

 Personlig og upersonlig kommunikation. 

 Kommunikationsmodeller (indhold, forløb og effekter). 

 Signal- og mediaparametre. 

 4. Markedskommunikation i praksis            6   B 

 Konkrete eksempler på (1) propaganda, dvs. ikke-kommerciel 

 kommunikation med opinionsdannende og imageskabende formål, 

 (2) public relation indsatser og (3) reklame som 

 salgsfremmende foranstaltning for varer/virksomheder. 

 Forslagsvis kan anføres: 

 valgkampagner, turistpropaganda, Hjerteforeningen og lign. 

 Producentreklame for dagligvarer, langvarige konsumentvarer, 

 servicefag (bank, forsikring m.v.). Producentreklame for 

 anlæg og driftsmidler til erhvervsformål. 

 Detailhandlerreklame for dagligvarer (f.eks. en købmandskæde) 

 og udvalgsvarer (f.eks. et stormagasin). 

 5. Reklamemidlerne                   6   C 

 Detailbeskrivelse og karakteristik af reklamemedia inkl. 

 presseservice og butiksmaterialer. 

 Udviklingen i det danske reklameforbrug, herunder 

 udviklingen mellem anvendelsen af de forskellige media. 

 Kilder til mediainformation (Dansk Media Index m.fl.) 

 6. Reklamen som konkurrencemiddel            4   B 

 Virksomhedens handlingsparametre og muligheder 

 for parametermix. 

 Signal- og mediaparametrenes betydning og anvendelse. 

 7. Målgruppens kendetegn og reaktioner         4   C 

 SOR-modellen, dens elementer og forudsætninger. 

 Målgruppekendetegn, jævnført med SOR-modellens indhold 

 (ydre og indre kendetegn: demografi, motiver, valgkriterier etc). 

 Målgruppereaktioner under forskellige forudsætninger (antal 

 eksponeringer, selektiv eksponering, mediavalg). 

 8. Reklamemål, indhold og mediavalg           4   C 

 Koordinering med markedsføringens strategi/taktik 

 (platform for reklame) 

 Målgruppe(r). 

 Reklamens indhold. 

 Valg af media (kontaktpris, mediamix mv.). 

 9. Reklamebudget og reklameplan             4   C 

 Budgettering (principper og praksis). 

 Udarbejdelse og opstilling af reklameplan. 

 Reklamekontrol (teknisk/økonomisk, for- og efterprøvning.) 

 Kriterier for vurdering af oplæg til samlet reklameplan. 

 10. Reklamens fremstilling               12   C 

 (Reklamebudskabets udformning og formidling) 

 a. kreative opgaver 

  ide, tekst, illustration, layout 

 b. kreative virkemidler 

  sprog, skriftsnit, illustrationsteknik, farver, formater, 

  lydeffekter. 

 c. reproduktions- og trykteknik 

  klargjort materiale til repro (manus, illustrationer, logo, 

  placeringsskitse). 

  Trykmetoderne, valg af papir/karton (papirlære), sats, 

  klicheer/reprofilm, korrektur, bogbinderarbejder. 

  Direct mail, inkl. distributionsmuligheder. 

 d. fremstilling af ikke-trykte media 

  fremstilling og distribution af biograf-film/TV-reklame. 

  Opbygning af stand og deltagelse på publikumsudstillinger 

  og messer. 

 11. Reklamebranchens virksomheder            2   A 

 Reklamebureauer og konsulentvirksomheder. 

 Andre leverandører af reklame. 

 Virksomhedens (reklamekøbers) organisation 

 af en reklameafdeling. 

 12. Lovgivning og kodex om reklame           2   C 

 13. Reklamen og samfundet                2   B 

 Reklamens samfundsmæssige betydning, kritik af 

 reklamen og forsvar for den. 

 14. Øvelser, gruppearbejde, hjemmeopgaver etc.     4 

                            60 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE :

Læreplanen har virkning fra og med skoleåret 1987/88.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen