Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag, retningsbestemte almene fag, og valgfrie fag i efg, 2.del. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Knallertmekaniker/motorcykelmekaniker

Uddannelsesforløb:

 

 !-------!-----!-------!----!-------!----!-------!----!---! 

   P   S10   P   S5   P   S7   P   S2  P 

 !-------!-----!-------!----!-------!----!-------!----!---! 

 P = Praktikforhold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløbet er angivet efter henholdsvis efg- basisuddannelse 

  og forskole for lærlinge. 

 3. skoleophold gælder kun motorcykelmekaniker. 

 Undervisningen på skoleophold gennemføres fælles for de to 

  uddannelser og fælles med lærlinge i samlæste klasser. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-   Antal    Obl.   RAF  Valgfrie  Antal 

 ophold   uger    fællesfag (* 2)   fag   lektioner 

       i alt    i alt       i alt   i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10      60   20    30    110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   5      40   18    20     78 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   7      20    0    20     40 

 (* 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   2       0    0    0     0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    24      120   38    70    228 

 --------------------------------------------------------------------- 

Det forudsættes, at undervisningen præges af problestillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til ovennævnte fag.

SVSD-undervisningen:

1. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- Den teknologiske udvikling i relation til: - erhvervsudvikling - ejendomsretsforhold - organisationsforhold - problemer vedrørende konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

Desuden:

Social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse.

- virksomhedernes indflydelse.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3 i sammentrængt form.

2. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med: - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold. (gælder kun motorcykelmekanikere).

Emnerne for skoleopholdet er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik

- social udvikling

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for model 2.

Retningsbestemte almene fag.

Fagrettet engelsk:

Der undervises efter den af direktoratet godkendte kursusplan for automekanikerfaget.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft dags dato.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelse af 1. november 1977, J. nr. 20-30-00-59-01/77.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

(* 1) Gælder kun motorcykelmekaniker

(* 2) RAF = Retningsbestemte almene fag