Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kursusplan med målbeskrivelser for faget Teknisk assistent 2. skoleophold, M


Kursusplan

målbeskrivelser

Uddannelse Teknisk assistent

Kursusbetegnelse 2. skoleophold, M.

Kursuslængde 21 uger a 34 lektioner

Udgave 1 - 1987

Kursusplanen er godkendt 23. november 1987

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

P.D.V.

Steen Albertsen

Undervisningsinspektør

Forord

Nærværende kursusplan er udarbejdet i henhold til de i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 503 af 28. juli 1986 vedrørende uddannelse af tekniske assistenter og tekniske tegnere angivne uddannelsesmål samt undervisningsstruktur.

Kursusplanen udgør sammen med kursusplanen for det fælles skoleophold for tekniske assistenter og tekniske tegnere den samlede kursusplan for teknisk assistentuddannelsens mekanisk-teknologisk linie.

Kursusplanen består af tre dele:

Målbeskrivelser

der fastsætter målet med undervisningen således, at den kan tilrettelægges, gennemføres og evalueres i overensstemmelse med de for uddannelsen gældende overordnede mål og intentioner,

Undervisningsvejledning

der skal virke vejledende for skolerne, lærerne og eleverne i forbindelse med undervisningens konkrete gennemførelse samt

Vejledende ressourceplan

der skal virke vejledende for skolerne for tilvejebringelse af personale og undervisningsfaciliteter.

 

 Indhold - Målbeskrivelser 

                             Side nr. 

 Kursusbeskrivelse                      3 

 Målbeskrivelsesterminologi                  5 

 Fagområde- og emneoversigt                  6 

 Fagområdemålbeskrivelse - Matematik/naturlære        8 

 Emnemålbeskrivelser - Matematik/naturlære          9 

 Fagområdemålbeskrivelse - Teknologi/konstruktion/tegning  13 

 Emnemålbeskrivelser -Teknologi/konstruktion/tegning     14 

 Fagområdemålbeskrivelse - Driftsteknik           23 

 Emnemålbeskrivelser - Driftsteknik             24 

Formål:

Formålet med undervisningen i 2. skoleophold er, på basis af undervisningen i 1. skoleophold samt praktikopholdet, at gennemføre den endelige uddannelse til teknisk assistent af den mekanisk/teknologiske linie således, at eleven er kvalificeret til at virke som teknisk assistent i virksomheder inden for jern- og metalområdet.

 

 Uddannelsesmodel: 

                         -------------------- 

                          2. skoleophold, B. 

                           21 uger 

                         -------------------- 

 --------------------------   --------------  -------------------- 

 Fælles skoleiohold TT/TA    Praktikophold   2. skoleophold, M. 

    21 uger           1 år       21 uger 

 --------------------------   --------------  -------------------- 

                         -------------------- 

                          2. skoleophold, D. 

                           21 uger 

                         -------------------- 

Adgangsbetingelser:

For at blive optaget på teknisk assistentuddannelsens 2. skoleophold skal den uddannelsessøgende have gennemført det fælles skoleophold for tekniske assistenter og tekniske tegnere og have bestået med et gennemsnit på mindst 6,00. Endvidere skal den uddannelsessøgende have gennemført et godkendt praktikophold af 1 års varighed, eller ved anden uddannelse eller tidligere beskæftigelse have opnået dispensation fra praktikopholdet.

Varighed:

2. skoleophold har en varighed på 21 uger a 34 lektioner, der er fordelt på fagområderne

 

 Matematik/naturlære         147 lektioner 

 Teknologi/konstruktion/tegning    462 lektioner 

 Driftsteknik             105 lektioner 

 -------------------------------------------------- 

 Ialt                 714 lektioner 

 -------------------------------------------------- 

MÅLBESKRIVELSESTERMINOLOGI.

I fagområde- og emnemålbeskrivelserne for dette skoleophold er der i så stor udstrækning, som det har været muligt, anvendt følgende indlærings- og terminaladfærdstermer:

Indlæring til Den studerende skal kunne

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Orientering             - genkende 

                   - genfinde 

 Kendskab               - beskrive 

                   - bearbejde 

                   - gøre rede for 

                   - udarbejde 

                   - beregne 

                   - udføre 

                   - løse opgaver 

                   - foreslå 

                   - foretage 

                   - formidle 

                   - forestå 

 Indsigt i              - definere 

                   - formulere 

                   - dokumentere 

                   - kombinere 

                   - disponere 

                   - anvende 

                   - vurdere 

                   - løse problemer 

 Matematik/naturlære              147 

 Repetition. 

 Trigonometri. 

 Kræfter. 

 Bjælker. 

 Tyngdepunktsbestemmelse. 

 Inerti- og modstandsmomenter. 

 Masse-, rumfangs- og 

 overfladeberegning. 

 Varmelære. 

 Teknologi/konstruktion/tegning .       462 

 Stålkonstruktioner. 

 Aksler. 

 Tandhjul. 

 Kæder. 

 Remme. 

 Rulningslejer. 

 Glidelejer. 

 Koblinger. 

 Fjedre. 

 Løsbare samlinger. 

 Faste samlinger. 

 Gnistbearbejdning. 

 Programstyrede maskiner. 

 Snit- og stanseværktøj. 

 Tolerancer. 

 Spændelementer og borebøsninger. 

 Pneumatik. 

 Teknisk dokumentation. 

 Driftsteknik                 105 

 Kommunikation. 

 Produktionsforberedelse og styring. 

 Arbejdsstudier. 

 Pengestyring. 

 Matematik/naturlære 

Formålet med undervisningen er

at vedligeholde og udvikle elevens forståelse for matematikkens og fysikkens love, samt

at sætte eleven i stand til at anvende fagets emner og metoder ved løsning af praktiske opgaver i almindelighed og ved løsning af opgaver inden for det mekanisk-teknologiske område i særdeleshed.

Emne: Repetition.

Formålet med repetitionen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan arbejde med 2. skoleopholds pensum i faget matematik/naturlære samt i liniefaget.

Emnet har følgende underemner:

- Enhedssystemet.

- Aritmetik.

- Plangeometri.

- Trigonometri.

- Analytisk plangeometri.

- Cirklen.

- Mekanisk fysik.

- Rumgeometri.

Emne: Trigonometri.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan udføre trigonometriske beregninger i en vilkårlig trekant.

Emnet har følgende underemner:

- Vinkler.

- Sider.

- Arealformler.

- Vilkårlige polygoner, opdelt i trekanter.

Emne: Kræfter.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven er istand til at sammensætte og opløse kræfter.

Emnet har følgende underemner:

- Kræfter med fælles angrebspunkt.

- Analytisk.

- Grafisk.

- Gitterkonstruktioner med givne belastninger.

- Reaktioner.

- Snitkræfter (træk og tryk).

Emne: Bjælker.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven ud fra givne belastninger kan udføre beregninger af snitkræfter samt optegne Q-, M- og N-kurver for simpelt understøttede og indspændte bjælker.

Emnet har følgende underemner:

- Belastninger.

- Enkeltkraft.

- Ensfordelte belastninger.

- Analytisk bestemmelse af snitkræfter.

- Grafisk afbildning af kurver.

Emne: Tyngdepunktsbestemmelse.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan bestemme tyngdepunkter af linier og flader.

Emnet har følgende underemner:

- Cirkler.

- Rektangler.

- Trekanter.

- Rette liniestykker.

- Simple tværsnit, sammensat af standardprofiler.

Emne: Interti- og modstandsmoment.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan bestemme inerti- og modstandsmomenter for simple tværsnit.

Emnet har følgende underemner:

- Interti- og modstandsmomenter for rektangler og cirkler.

- Polære inerti- og modstandsmomenter for cirkler.

- Flytningsformlen.

Emne: Masse-, rumfangs- og overfladeberegning.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan beregne masse, rumfang og overflader af simple legemer.

Emnet har følgende underemner:

- Kugle.

- Kugleudsnit.

- Kugleafsnit.

- Kuglebælte.

- Guldin's formlers anvendelse på

- Cylinder og cylinderrør.

- Ring med cirkelformet tværsnit.

- Kegle, keglestub.

Emne: Varmelære.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan beregne væskers og faste stoffers varmeindhold og udvidelse.

Emnet har følgende underemner:

- Udvidelser af faste stoffer.

- Udvidelser af væsker.

- Varmeindhold.

Teknologi/konstruktion/tegning

Formålet med undervisningen er

at sætte eleven i stand til at løse konstruktions- og dimensioneringsopgaver samt andre tekniske beregninger,

at give et sådant kendskab til sammenhængen mellem konstruktionens udformning og anvendt teknologi, at eleven på baggrund af opgivne data kan løse større konstruktionsopgaver,

at give et sådant kendskab til teknisk dokumentation, at eleven på baggrund af Dansk Standard selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emne: Stålkonstruktioner.

Formålet med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om stålkonstruktioner, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til bjælker og centralt påvirket søjler, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensionering,

- at give et sådant kendskab til bjælker og centralt påvirket søjler, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalogmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emne: Aksler.

Formålet med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om akseltyper at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til cylindriske glatte og aftrappede aksler, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre dimensionering,

- at give et sådant kendskab til akseltyper og -detaljer, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emne: Tandhjul.

Formået med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om tandhjul, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til cylindriske tandhjul med lige fortanding, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensionering,

- at give et sådant kendskab til tandhjul og snekke/snekkehjul, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog-og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds-og samlingstegninger.

Emnet har følgende underemner:

- Tandstænger.

- Cylindriske tandhjul med lige fortanding.

- Koniske tandhjul med lige fortanding.

- Snekkehjul.

- Een- og flerløbet snekker.

Emne: Kæder .

Formålet med undervisningen er:

- at give et sådan kendskab om kædetyper, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til rullekæder, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensioneringsopgave,

- at give et sådant kendskab til rullekæder, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger, hvor rullekæder indgår.

Emnet har følgende underemner:

- Transmissionskæder.

- Transportkæder.

Emne: Remme.

Formålet med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om remme, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til remme, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensionering,

- at give et sådant kendskab til remme, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emnet har følgende underemner:

- Flad-, kile- og tandremme.

Emne: Rulningslejer .

Formålet med undervisningen er:

- at give et sådan kendskab om rulningslejer, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til eenradede sporkuglelejer, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensionering,

- at give et sådant kendskab til eenradede sporkuglelejer, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emnet har følgende underemner:

- Lejetyper.

- Lejeindbygning.

Emne: Glidelejer.

Formået med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om glidelejer, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til radiale glidelejer, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensionering,

- at give et sådant kendskab til glidelejer, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emne: Koblinger.

Formålet med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om koblinger, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til faste og elastiske koblinger, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensionering,

- at give et sådant kendskab til koblinger, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emnet har følgende underemner:

- Koblingstyper.

Emne: Fjedre.

Formålet med undervisningen er:

- at give et sådan kendskab om fjedre, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions-og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til cylindriske skruefjedre med cirkulært tværsnit og tallerkenfjedre, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensionering,

- at give et sådant kendskab til cylindriske skruefjedre med cirkulært tværsnit samt tallerkenfjedre, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre samlingstegninger.

Emnet har følgende underemner:

- Fjedre-typer.

Emne: Løsbare samlinger.

Formålet med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om løsbare sammenføjningsmidler, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til løsbare sammenføjningsmidler, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensionering,

- at give et sådant kendskab til løsbare sammenføjningsmidler, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emne: Faste samlinger.

Formålet med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om faste samlinger, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til svejste samlinger, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensionering,

- at give et sådant kendskab til svejste samlinger, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emnet har følgende underemner:

- Svejsning.

- Lodning.

- Limning.

Emne: Gnistbearbejdning.

Formålet med undervisningen er at give en sådan orientering om gnistbearbejdning, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af kontruktions- og dimensioneringsopgaver.

Emnet har følgende underemner:

- Arbejdsprocessen.

Emne: Programstyrede maskiner.

Formålet med undervisningen er at give en sådan orientering om programstyrede maskiner, at eleven på baggrund af lærebøger, brochure samt vejledning vil kunne genkende styringsprincipperne.

Emnet har følgende underemner:

- Værktøjsmaskiner.

- Styringsprincipper.

- Procesgrundlag.

Emne: Snit- og stanseværktøj.

Formålet med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om snit- og stanseværktøj, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til snit- og stanseværktøj, at eleven på baggrund af opgivne data, firmakataloger, håndbøger og/eller lærebøger selvstændigt kan udføre en dimensionering,

- at give et sådant kendskab til snit- og stanseværktøj, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emne: Tolerancer.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til tolerancer, at eleven på baggrund af Dansk Standard og vejledning kan påføre nødvendige tolerancer i forbindelse med løsning af konstruktions- og tegneopgaver.

Emnet har følgende underemner:

- Måltolerancer.

- Geometriske tolerancer.

- Ruhedsangivelser.

Emne: Spændelementer og borebøsninger.

Formålet med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om spændelementer og borebøsninger, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktionsopgaver,

- at give et sådant kendskab til spændelementer og borebøsninger, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegning.

Emnet har følgende underemner:

- Borelære.

Emne: Pneumatik.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til pneumatik, at eleven på baggrund af lærebøger og kataloger samt vejledning selvstændigt kan beskrive funktionen i et pneumatisk diagram.

Emnet har følgende underemner:

- Symboler/komponenter.

Emne: Teknisk dokumentation.

Formålet med undervisningen er at give eleven mulighed for at anvende alternative tegnemetoder i forbindelse med udarbejdelse af teknisk dokumentation.

Emnet har følgende underemner:

- Retvinklet projektion.

- Isometrisk afbildning.

- CAD.

Driftsteknik

Formålet med undervisningen i faget driftsteknik er at give eleven et kendskab til virksomheden og dens organisation samt de driftstekniske og økonomiske forhold og deres sammenhænge.

Emne: Kommunikation.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til møde-, diskussions- og gruppearbejdsteknik, at eleven i sit fremtidige virke kan medvirke og bidrage til optimale løsninger i samarbejdssituationen. Endvidere at give eleven en orientering om mekanismerne ved jobsøgning og ansættelse.

Emnet har følgende underemner:

- Notatteknik.

- Rapportteknik.

- Gruppearbejdsteknik.

- Jobsøgning.

Emne: Produktionsforberedelse og styring .

Formålet med undervisningen er at sætte eleven i stand til, på baggrund af opgivne data, at medvirke ved gennemførelse af produktionsforberedelse og -styring.

Emnet har følgende underemner:

- Metodeplanlægning.

- Produktionsplanlægning.

- Kvalitetsstyring.

- Kalkulation.

Emne: Arbejdsstudier.

Formålet med undervisningen er at sætte eleven i stand til at medvirke ved gennemførelse af arbejdsstudier.

Emnet har følgende underemner:

- Overenskomstforhold.

- Metodestudier.

- Tidsstudier.

Emne: Pengestyring.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til virksomhedens økonomiske beslutningsgrundlag, at eleven kan medvirke ved budgettering, omkostningsberegning og kalkulation for et sammensat produkt bestående af få dele.

Emnet har følgende underemner:

- Resultatopgørelse og balance.

- Budgetter.

- Kapitalanskaffelse.

- Kalkulation.

Officielle noter

Ingen