Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kursusplan med målbeskrivelser for faget teknisk assistent 2. skoleophold, D.


Kursusplan

 

 målbeskrivelser 

 Uddannelse         Teknisk assistent 

 Kursusbetegnelse      2. skoleophold, D. 

 Kursuslængde        21 uger a 34 lektioner 

 Udgave           1 - 1987 

 Kursusplanen er godkendt  23. november 1987 

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

P.D.V.

Steen Albertsen

Undervisningsinspektør

Forord

Nærværende kursusplan er udarbejdet i henhold til de i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 503 af 28. juli 1986 vedrørende uddannelse af tekniske assistenter og tekniske tegnere angivne uddannelsesmål samt undervisningsstruktur.

Kursusplanen udgør sammen med kursusplanen for det fælles skoleophold for tekniske assistenter og tekniske tegnere den samlede kursusplan for teknisk assistentuddannelsens driftstekniske linie.

Kursusplanen består af tre dele:

Målbeskrivelser

der fastsætter målet med undervisningen således, at den kan tilrettelægges, gennemføres og evalueres i overensstemmelse med de for uddannelsen gældende overordnede mål og intentioner,

Undervisningsvejledning

der skal virke vejledende for skolerne, lærerne og eleverne i forbindelse med undervisningens konkrete gennemførelse samt

Vejledende ressourceplan

der skal virke vejledende for skolerne for tilvejebringelse af personale og undervisningsfaciliteter.

 

                              Side nr. 

 Indhold - Målbeskrivelser 

 Kursusbeskrivelse                       3 

 Målbeskrivelsesterminologi                  5 

 Fagområde- og emneoversigt                  6 

 Fagområdemålbeskrivelse - Matematik/naturlære         8 

 Emnemålbeskrivelser - Matematik/naturlære           9 

 Fagområdemålbeskrivelse - Teknologi/konstruktion/tegning   13 

 Emnemålbeskrivelser - Teknologi/konstruktion/tegning     14 

 Fagområdemålbeskrivelse - Driftsteknik            16 

 Emnemålbeskrivelser - Driftsteknik              17 

Formål:

Formålet med undervisningen i 2. skoleophold er, på basis af undervisningen i 1. skoleophold samt praktikopholdet, at gennemføre den endelige uddannelse til teknisk assistent af driftsteknisk linie således, at eleven er kvalificeret til at virke som teknisk assistent ved løsning af styrings og rationaliseringsopgaver i virksomheder inden for håndværk og industri.

 

 Uddannelsesmodel: 

                        2. skoleophold, B. 

                          21 uger 

 Fælles skoleophold TT/TA   Praktikophold   2. skoleophold, M. 

    21 uger         1 år       21 uger 

                        2. skoleophold, D. 

                          21 uger 

Adgangsbetingelser:

For at blive optaget på teknisk assistentuddannelsens 2. skoleophold skal den uddannelsessøgende have gennemført det fælles skoleophold for tekniske assistenter og tekniske tegnere og have bestået med et gennemsnit på mindst 6,00. Endvidere skal den uddannelsessøgende have gennemført et godkendt praktikophold af 1 års varighed, eller ved anden uddannelse eller tidligere beskæftigelse have opnået dispensation fra praktikopholdet.

Varighed:

 

 2. skoleophold har en varighed på 21 uger a 34 lektioner, der er 

  fordelt på fagområderne 

    Matematik/naturlære         147 lektioner 

    Teknologi/konstruktion/tegning    105 lektioner 

    Driftsteknik             462 lektioner 

    -------------------------------------------------- 

    Ialt                 714 lektioner 

    -------------------------------------------------- 

 MÅLBESKRIVELSESTERMINOLOGI. 

 I fagområde- og emnemålbeskrivelserne for dette skoleophold er der i 

  så stor udstrækning, som det har været muligt, anvendt følgende 

  indlærings- og terminaladfærdstermer: 

 Indlæring til            Den studerende skal kunne 

 Orientering             - genkende 

                   - genfinde 

 Kendskab               - beskrive 

                   - bearbejde 

                   - gøre rede for 

                   - udarbejde 

                   - beregne 

                   - udføre 

                   - løse opgaver 

                   - foreslå 

                   - foretage 

                   - formidle 

                   - forestå 

 Indsigt i              - definere 

                   - formulere 

                   - dokumentere 

                   - kombinere 

                   - disponere 

                   - anvende 

                   - vurdere 

                   - løse problemer 

 Fagområde/Emne               Tid 

 Matematik/naturlære.            147 

 Repetition. 

 Trigonometri. 

 Kræfter. 

 Bjælker. 

 Tyngdepunktsbestemmelse. 

 Inerti- og modstandsmomenter. 

 Masse-, rumfangs- og 

 overfladeberegning. 

 Varmelære. 

 Teknologi/konstruktion/tegning.      105 

 Snit- og stanseværktøj. 

 Hjælpeværktøj. 

 Pneumatik. 

 Tolerancer. 

 Erhvervsbyggeri. 

 Driftsteknik.               462 

 Kommunikation. 

 Virksomhedsorganisation. 

 Produktstyring. 

 Metodestyring. 

 Produktionsstyring. 

 Materialestyring. 

 Kvalitetsstyring. 

 Virksomhedsøkonomi. 

 Matematik/naturlære 

Formålet med undervisningen er

at vedligeholde og udvikle elevens forståelse for matematikkens og fysikkens love, samt

at sætte eleven i stand til at anvende fagets emner og metoder ved løsning af praktiske opgaver i almindelighed og ved løsning af driftstekniske eller økonomiske opgaver i særdeleshed.

Emne: Repetition.

Formået med repetitionen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan arbejde med 2. skoleopholds pensum i faget matematik/naturlære samt i liniefaget.

Emnet har følgende underemner:

- Enhedssystemet.

- Aritmetik.

- Plangeometri.

- Trigonometri.

- Analytisk plangeometri.

- Cirklen.

- Mekanisk fysik.

- Rumgeometri.

Emne: Trigonometri.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan udføre trigonometriske beregninger i en vilkårlig trekant.

Emnet har følgende underemner:

- Vinkler.

- Sider.

- Arealformler.

- Vilkårlige polygoner, opdelt i trekanter.

Emne: Kræfter.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven er istand til at sammensætte og opløse kræfter.

Emnet har følgende underemner:

- Kræfter med fælles angrebspunkt.

- Analytisk.

- Grafisk.

- Gitterkonstruktioner med givne belastninger.

- Reaktioner.

- Snitkræfter (træk og tryk).

Emne: Bjælker .

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven udfra givne belastninger kan udføre beregninger af snitkræfter samt optegne Q-, M- og N-kurver for simpelt understøttede og indspændte bjælker.

Emnet har følgende underemner:

- Belastninger.

- Enkeltkraft.

- Ensfordelte belastninger.

- Analytisk bestemmelse af snitkræfter.

- Grafisk afbildning af kurver.

Emne: Tyngdepunktsbestemmelse.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan bestemme tyngdepunkter af linier og flader.

Emnet har følgende underemner:

- Cirkler.

- Rektangler.

- Trekanter.

- Rette liniestykker.

- Simple tværsnit, sammensat af standardprofiler.

Emne: Interti- og modstandsmoment.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan bestemme inerti- og modstandsmomenter for simple tværsnit.

- Interti- og modstandsmomenter for rektangler og cirkler.

- Polære inerti- og modstandsmomenter for cirkler.

- Flytningsformlen.

Emne: Masse-, rumfangs- og overfladeberegning.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan beregne masse, rumfang og overflader af simple legemer.

Emnet har følgende underemner:

- Kugle.

- Kugleudsnit.

- Kugleafsnit.

- Kuglebælte.

- Guldin's formlers anvendelse på

- Cylinder og cylinderrør.

- Ring med cirkelformet tværsnit.

- Kegle, keglestub.

Emne Varmelære.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan beregne væskers og faste stoffers varmeindhold og udvidelse.

Emnet har følgende underemner:

- Udvidelser af faste stoffer.

- Udvidelser af vædsker.

- Varmeindhold.

Teknologi/konstruktion/tegning

Formålet med undervisningen er

at videreudvikle elevens viden om konstruktion og dimensionering,

at give eleven øvelse i udførelse af håndskitser og simple værktøjskonstruktionstegninger,

at give eleven kendskab til pneumatisk styring, samt

at give eleven kendskab til lovgivningen omkring samt projektering af erhvervsbyggeri.

Se i øvrigt de for fagområdet beskrevne emnemål.

Emne: Snit- og stanseværktøj.

Formålet med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om snit- og stanseværktøj, at eleven på baggrund af håndbøger, lærebøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktions- og dimensioneringsopgaver,

- at give et sådant kendskab til snit- og stanseværktøj, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emne: Hjælpeværktøj.

Formålet med undervisningen er:

- at give en sådan orientering om hjælpeværktøj, at eleven på baggrund af håndbøger, kataloger samt vejledning vil kunne genkende de fremstillingsmæssige detaljer i forbindelse med løsning af konstruktionsopgaver,

- at give et sådant kendskab til hjælpeværktøj, at eleven på baggrund af Dansk Standard, gennemgået teknologi, katalog- og tabelmateriale samt opgivne data selvstændigt kan udføre arbejds- og samlingstegninger.

Emnet har følgende underemner:

- Borelære.

- Svejsefikstur.

Emne: Pneumatik.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til pneumatik, at eleven på baggrund af lærebøger og kataloger selvstændigt kan beskrive funktionen i et pneumatisk diagram.

Emnet har følgende underemner:

- Symboler/komponenter.

Emne: Tolerancer.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til tolerancer, at eleven på baggrund af Dansk Standard og vejledning kan påføre nødvendige tolerancer i forbindelse med løsning af konstruktions- og tegneopgaver.

Emnet har følgende underemner:

- Måltolerancer.

- Geometriske tolerancer.

- Ruhedsangivelser.

Emne: Erhvervsbyggeri .

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til erhvervsbyggeri, at eleven kan udarbejde et byggeprogram for et mindre byggeri.

Emnet har følgende underemner:

- Lovgivning.

- Modulprojektering.

- Byggesystemer.

Driftsteknik

Formålet med undervisningen er

at give eleven en sådan indsigt i virksomhedens driftstekniske og økonomiske forhold, at eleven vil kunne deltage i løsningen af virksomhedens driftstekniske opgaver, samt

at sætte eleven i stand til at fremstille driftsteknisk dokumentation.

Se i øvrigt de for fagområdet beskrevne emnemål.

Emne: Kommunikation.

Formålet med undervisningen er at give en sådan indsigt i mødeledelse, at eleven selvstændigt kan indkalde til og afvikle møder.

Endvidere er det formålet at give eleven orientering om gruppearbejdsteknik, samt mekanismer ved jobsøgning og ansættelse.

Emnet har følgende underemner:

- Kommunikationsprocessen.

- Mødeledelse.

- Gruppearbejde.

- Jobsøgning.

- Informationssøgning/-systemer.

Emne: Virksomhedsorganisation .

Formålet med undervisningen er at give en sådan indsigt i organisationsteorien, at eleven ud fra et givet oplæg kan definere/vurdere en organisationsplan.

Emnet har følgende underemner:

- Organisationsbegrebet.

- Virksomhedsformer.

- Organisationsprincipper.

- Funktionsfordelingsplan.

- Stillingsbeskrivelse.

Emne: Produktstyring.

Formålet med undervisningen er at orientere eleven om produktudviklingens faseopdelte projektforløb.

Endvidere er det formålet at give et sådant kendskab til værdianalyse, at eleven kan anvende metoden på et mindre kompliceret produkt.

Emnet har følgende underemner:

- Langtidsplanlægning.

- Produkters livscyklus.

- Produktpolitik.

- Produktudvikling.

- Værdianalyse.

Emne: Metodestyring.

Formålet med undervisningen er at give en sådan indsigt i metodestyring, at eleven kan løse problemer indenfor nedennævnte underemner:

- Metodeplanlægning.

- Værkstedspapirer.

- Lay-out/flow.

- Arbejdsstudier.

- Aflønning.

Emne: Produktionsstyring.

Formålet med undervisningen er at give en sådan indsigt i produktionsstyring, at eleven kan løse problemer indenfor nedennævnte underemner:

- Grovplanlægning.

- Finplanlægning.

- Kapacitetsplanlægning.

- Vedligeholdelsesstyring.

Emne: Materialestyring.

Formålet med undervisningen er at give en sådan indsigt i materialestyring, at eleven kan løse problemer inden for nedennævnte underemner:

- Materialestyringens opgaver og funktioner.

- Materialestyringens omkostninger.

- Forecarst og prognoseteknik.

- Lagerholdsmotiver.

- Lagerstyringens opgaver.

- Disponeringssystemer.

- Optimering af indkøbsmængder.

- Lagerindretning.

Emne: Kvalitetsstyring.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til kvalitetsstyring, at eleven kan redegøre for følgende underemner:

- Kvalitetsbegrebet.

- Konstruktionskvalitet.

- Produktionskvalitet.

- Markedsførings/Servicekvalitet.

- Fejlårsager.

- Fejltyper.

- Kvalitetsomkostninger.

Endvidere skal eleven have en sådan indsigt i kvalitetsstyring at eleven kan løse problemer indenfor nedennævnte underemner:

- Opsamling og behandling af målte data.

- Kontrolformer.

Emne: Virksomhedsøkonomi.

Formålet med undervisningen er at give en sådan indsigt i virksomhedsøkonomi, at eleven kan løse problemer inden for nedennævnte underemner:

- Omkostningslære.

- Kalkulationer.

- Budgetter.

- Driftsøkonomi.

- Investeringsberegninger.

Officielle noter

Ingen