Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kursusplan med målbeskrivelsen for faget teknisk assistent 2. skoleophold, B


---------------------------------------------------------------------

 

 Uddannelse         Teknisk assistent 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kursusbetegnelse      2. skoleophold, B. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kursuslængde        21 uger a 34 lektioner 

                3 uger a 35 lektioner 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Udgave           1 - 1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kursusplanen er godkendt  23. november 1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

P. D. V.

Steen Albertsen

undervisningsinspektør

Forord

Nærværende kursusplan er udarbejdet i henhold til de i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 503 af 28. juli 1986 vedrørende uddannelse af tekniske assistenter og tekniske tegnere angivne uddannelsesmål samt undervisningsstruktur.

Kursusplanen udgør sammen med kursusplanen for det fælles skoleophold for tekniske assistenter og tekniske tegnere den samlede kursusplan for teknisk assistentuddannelsens bygge- og anlægslinie.

Kursusplanen består af tre dele:

Målbeskrivelser

der fastsætter målet med undervisningen således, at den kan tilrettelægges, gennemføres og evalueres i overensstemmelse med de for uddannelsen gældende overordnede mål og intentioner,

Undervisningsvejledning

der skal virke vejledende for skolerne, lærerne og eleverne i forbindelse med undervisningens konkrete gennemførelse samt

Vejledende ressourceplan

der skal virke vejledende for skolerne for tilvejebringelse af personale og undervisningsfaciliteter.

Indhold - Målbeskrivelser

 

 Kursusbeskrivelse                     3 

 Målbeskrivelsesterminologi                 5 

 Fagområde- og emneoversigt                 6 

 Fagområdemålbeskrivelse - Matematik/naturlære       8 

 Emnemålbeskrivelser - Matematik/naturlære         9 

 Fagområdemålbeskrivelse - Teknologi/konstruktion/tegning 13 

 Emnemålbeskrivelser - Teknologi/konstruktion/tegning   14 

 Fagområdemålbeskrivelse - Driftsteknik          21 

 Emnemålbeskrivelser - Driftsteknik            22 

 Fagområdemålbeskrivelse - Landmåling           26 

 Emnemålbeskrivelse - Landmåling              27 

Formål:

Formålet med undervisningen i 2. skoleophold er, på basis af undervisningen i 1. skoleophold samt praktikopholdet, at gennemføre den endelige uddannelse til teknisk assistent af bygge- og anlægslinien således, at eleven er kvalificeret til at virke som teknisk assistent i teknisk orienterede offentlige institutioner, virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet, hos projekterende arkitekter og ingeniørfirmaer samt hos landsinspektører.

 

 Uddannelsesmodel: 

                          2. skoleophold. B. 

                            21 uger 

 Fælles skoleophold TT/TA  Praktikophold    2. skoleophold, M. 

   21 uger           1 år         21 uger 

                          2. skoleophold, D. 

                            21 uger 

I bygge og anlægslinien afholdes ud over undervisningen et kursus i landmåling med en varighed på 3 undervisningsuger. Kurset kan enten afholdes i praktiktiden eller efter 2. skoleophold.

Adgangsbetingelser:

For at blive optaget på teknisk assistentuddannelsens 2. skoleophold skal den uddannelsessøgende have gennemført det fælles skoleophold for tekniske assistenter og tekniske tegnere og have bestået med et gennemsnit på mindst 6,00. Endvidere skal den uddannelsessøgende have gennemført et godkendt praktikophold af 1 års varighed eller ved anden uddannelse eller tidligere beskæftigelse have opnået dispensation fra praktikopholdet.

Varighed:

 

 2. skoleophold har en varighed på 21 uger a 34 lektioner, hvortil der 

  kommer et landmålingskursus på 3 uger a 35 lektioner. 

 Lektionerne fordeles på fagområderne 

 Matematik/naturlære       147 lektioner 

 Teknologi/konstruktion/tegning  462 lektioner 

 Driftsteknik           105 lektioner 

 ---------------------------------------------- 

 Ialt               714 lektioner 

 ---------------------------------------------- 

 Landmåling            105 lektioner 

 ---------------------------------------------- 

 MÅLBESKRIVELSESTERMINOLOGI. 

 I fagområde- og emnemålbeskrivelserne for dette skoleophold er der i 

  så stor udstrækning, som det har været muligt, anvendt følgende 

  indlærings- og terminaladfærdstermer: 

 Indlæring til        Den studerende skal kunne 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Orientering         - genkende 

               - genfinde 

 Kendskab          - beskrive 

               - bearbejde 

               - gøre rede for 

               - udarbejde 

               - beregne 

               - udføre 

               - løse opgaver 

               - foreslå 

               - foretage 

               - formidle 

               - forestå 

 Indsigt i          - definere 

               - formulere 

               - dokumentere 

               - kombinere 

               - disponere 

               - anvende 

               - vurdere 

               - løse problemer 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde/Emne                  Tid 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Matematik/naturlære               147 

 Repetition. 

 Trigonometri. 

 Kræfter. 

 Bjælker. 

 Tyngdepunktsbestemmelse. 

 Masse-, rumfangs- og overfladeberegning. 

 Varmelære. 

 Teknologi/konstruktion/tegning          462 

 Forslagsstillelse. 

 Forprojekt. 

 Hovedprojekt. 

 Varmetabsberegning. 

 Varmeinstallation. 

 Afløbsinstallation. 

 Vandinstallation. 

 Ventilation. 

 Jordarbejde. 

 Vejarbejde. 

 Hovedafløbssystem. 

 Montagebyggeri. 

 Styrkelære. 

 Driftsteknik                   105 

 Byggeriets parter. 

 Lovgivning. 

 Byggemodning. 

 Projekteringsfaser. 

 Licitation. 

 Byggeriets styring. 

 Mængdeberegning. 

 Økonomisk styring. 

 Registrering. 

 Landmåling                    105 

 Opmålingslære. 

 Det plane koordinatsystem. 

 Kortkonstruktion. 

 Nivellement. 

 Afsætning. 

 Matematik/naturlære 

Formålet med undervisningen er

at vedligeholde og udvikle elevens forståelse for matematikkens og fysikkens love, samt

at sætte eleven i stand til at anvende fagets emner og metoder ved løsning af praktiske opgaver i almindelighed og ved løsning af opgaver inden for bygge- og anlægsområdet i særdeleshed.

Emne:

Repetition.

Formålet med repetitionen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan arbejde med 2. skoleopholds pensum i faget matematik/naturlære samt i liniefaget.

Emnet har følgende underemner:

- Enhedssystemet.

- Aritmetik.

- Plangeometri.

- Trigonometri.

- Analytisk plangeometri.

- Cirklen.

- Mekanisk fysik.

- Rumgeometri.

Emne:

Trigonometri.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan udføre trigonometriske beregninger i en vilkårlig trekant.

Emnet har følgende underemner:

- Vinkler

- Sider.

- Arealformler.

- Vilkårlige polygoner, opdelt i trekanter.

Emne:

Kræfter.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet. at eleven er istand til at sammensætte og opløse kræfter.

Emnet har følgende underemner:

- Kræfter med fælles angrebspunkt. - Analytisk. - Grafisk.

- Gitterkonstruktioner med givne belastninger. - Reaktioner. - Snitkræfter (træk og tryk).

Emne:

Bjælker .

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven udfra givne belastninger kan udføre beregninger af snitkræfter samt optegne Q-. M- og N-kurver for simpelt understøttede og indspændte bjælker.

Emnet har følgende underemner.

- Belastninger. - Enkeltkraft. - Ensfordelte belastninger.

- Analytisk bestemmelse af snitkræfter.

- Grafisk afbildning af kurver.

Emne:

Tyngdepunktsbestemmelse.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan bestemme tyngdepunkter af linier og flader.

Emnet har følgende underemner:

- Cirkler.

- Rektangler.

- Trekanter.

- Rette liniestykker.

- Simple tværsnit, sammensat af standardprofiler.

Emne

Inerti- og modstandsmoment.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan bestemme inerti- og modstandsmomenter for simple tværsnit.

Emnet har følgende underemner:

- Inerti- og modstandsmomenter for rektangler og cirkler.

- Polære inerti- og modstandsmomenter for cirkler.

- Flytningsformlen.

Emne:

Masse-, rumfangs- og overfladeberegning.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan beregne masse, rumfang og overflader af simple legemer.

Emnet har følgende underemner:

- Kugle.

- Kugleudsnit.

- Kugleafsnit.

- Kuglebælte.

- Guldin's formlers anvendelse på - Cylinder og cylinderrør. - Ring med cirkelformet tværsnit. - Kegle, keglestub.

Emne:

Varmelære.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan beregne væskers og faste stoffers varmeindhold og udvidelse.

Emnet har følgende underemner:

- Udvidelser af faste stoffer.

- Udvidelser af vædsker.

- Varmeindhold.

Emne:

Teknologi/konstruktion/tegning

Formålet med undervisningen er

at sætte eleven i stand til at løse konstruktions- og dimensioneringsopgaver samt andre tekniske beregningsopgaver.

at give eleven forståelse for sammenhængen mellem konstruktioners udformning og den anvendte teknologi samt

at sætte eleven i stand til at fremstille teknisk dokumentation.

Se iøvrigt de for fagområdet beskrevne emnemål.

Emne:

Forslagsstillelse.

Formålet med emnet er at give et sådant kendskab til et projekts idemæssige indhold, at eleven kan samordne de givne oplysninger for det videre projektforløb.

Emnet har følgende underemner:

- Dispositionsforslag.

- Projektforslag.

Emne:

Forprojekt.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven på basis af forslagsstillelsen kan udføre et forprojekt for en mindre bygning til principiel myndighedsansøgning.

Emnet har følgende underemner:

- Beliggenhedsplan.

- Jordbundsundersøgelse.

- Fundering.

- Fundaments- og kælderplan.

- Stueplan.

- Snit.

- Facader.

- Installationstegninger.

Emne:

Hovedprojekt.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven på grundlag af sit forprojekt kan udføre teknisk dokumentation til et hovedprojekt.

Emnet har følgende underemner:

- Beliggenhedsplan.

- Fundaments- og kælderplan.

- Stueplan.

- Snit.

- Facader.

- Oversigtstegninger.

- Bygningsdelstegninger.

- Detailtegninger.

- Isometrisk tegning.

- Installationstegninger.

- Betontegninger.

Emne:

Varmetabsberegning .

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til varmetab, at eleven på grundlag af DS 418 kan udføre varmetabsberegninger til en mindre bygning.

Emnet har følgende underemner:

- Lovgivning.

- Varmeoverføring.

- Beregning af transmissionskoefficienter.

- Efterisolering.

- Transmissionstab.

- Ventilationstab.

- Varmetabsramme.

- Projektmateriale.

Emne:

Varmeinstallation.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til varmeinstallationer, at eleven kan udføre teknisk dokumentationsmateriale til en mindre bygning.

Emnet har følgende underemner:

- Anlægstyper.

- Materialer.

- Materiel (orientering).

- Udførelse.

- Alternativ varmeproduktion (orientering).

- Dimensionering: - Radiatorer. - Kedel. - Ekspansionsbeholder. - Varmtvandsbeholder. - Pumpe. - Rør. - Ventiler. - Projektmateriale.

Emne:

Afløbsinstallation .

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til indretning og udførelse af afløbsinstallationer, at eleven på grundlag af DS 432 kan udføre teknisk dokumentationsmateriale til en mindre bygning.

Emnet har følgende underemner:

- Afløbssystemer.

- Materialer.

- Materiel (orientering).

- Udførelse.

- Dimensionering af spildevands-, regnvands- og drænvandsinstallationer. (Forenklet beregningsmetode for ledninger i jord).

- Projektmateriale.

Emne:

Vandinstallation.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til vandinstallationer, at eleven på grundlag af DS 439 kan udføre teknisk dokumentationsmateriale til en mindre bygning.

Emnet har følgende underemner:

- Systemer.

- Materialer.

- Materiel (orientering).

- Udførelse.

- Dimensionering ved forenklet beregning.

- Projektmateriale.

Emne:

Ventilation.

Formålet med undervisningen er at give en sådan orientering om ventilation at eleven kender de byggetekniske problemer ved et anlægs indpasning i et byggeri.

Emnet har følgende underemner:

- Systemer.

- Agregater.

- Kanaler.

- Byggetekniske forhold.

Emne:

Jordarbejde.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til jordarter og jordarbejder, at eleven kan udføre jordberegninger til mindre anlægsarbejder.

Emnet har følgende underemner:

- Jordarter.

- Beregningsforudsætninger.

- Beregningsmetoder (prismemetode, langstrakt prisme, geometriske figurer).

- Maskiner til jordarbejde (orientering).

- Pumpearbejde.

- Projektmateriale.

Emne:

Vejarbejde.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til projektering af veje, at eleven kan udføre teknisk dokumentationsmateriale til et mindre vejprojekt.

Emnet har følgende underemner:

- Lovgivning (orientering).

- Vejens trace (orientering).

- Tværprofilets inddeling.

- Materialer.

- Materiel (orientering).

- Metoder (orientering).

- Beregning af jordmængder.

- Projektmateriale.

Emne:

Hovedafløbssystem.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til projektering af hovedafløbssystemer, at eleven kan udføre teknisk dokumentationsmateriale til et mindre hovedafløbssystem.

Emnet har følgende underemner:

- Systemer.

- Materialer.

- Materiel (orientering).

- Udførelse.

- Dimensionering (fuldtløbende ledninger).

- Projektmateriale.

Emne:

Montagebyggeri .

Formålet med undervisningen er at give en sådan orientering om emnet, at eleven får kendskab til principper og metoder til udførelse af montagebyggeri.

Emnet har følgende underemner:

- Lovgivning.

- Statiske funktionskrav.

- Bærende hovedsystemer.

- Elementsamlinger.

- Elementtyper.

- Montage.

- Maskiner til transport på byggepladsen (orientering).

Emne:

Styrkelære .

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til styrkelære, at eleven på baggrund af normer, opgivne parametre og tabelværdier kan beregne simple træ- og stålkonstruktioner samt bestemme vederlagsareal i beton- og murværkskskonstruktioner.

Emnet har følgende underemner:

- Lastkombinationer (orientering).

- Dimensionering af: - Trækonstruktioner med rektangulært tværprofil. - Stålkonstruktioner med standardprofiler.

- Vederlagsareal.

Emne:

Driftsteknik

Formålet med undervisningen er at give eleven kendskab til virksomhedens økonomiske, driftstekniske og aftalemæssige forhold, specielt inden for bygge- og anlægssektoren.

Emne:

Byggeriets parter.

Formålet med undervisningen er at give en sådan orientering om emnet, at eleven får kendskab til de i byggeprocessen implicerede parters funktion.

Emnet har følgende underemner:

- Bygherre.

- De projekterende.

- De udførende.

- Leverandører.

- Myndigheder.

- Parternes indbyrdes forhold.

- Arbejdsmarkedsforhold.

Emne:

Lovgivning.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til byggeriets lovgivning, at eleven kan gøre rede for dennes betydning for byggeriets gennemførelse.

Emnet har følgende underemner:

- Byggeloven.

- Lov om arbejdsmiljø.

- Lov om by- og landzone.

- Lov om lands- og regionsplanlægning.

- Lov om kommuneplanlægning.

- Lov om naturfredning, bygningsfredning og miljøbeskyttelse.

- Servitutter.

- Udstykning.

- Vinterbyggeri.

Emne:

Byggemodning .

Formålet med undervisningen er at give en sådan orientering om byggemodning, at eleven kender til forsyning- og afløbsanlægs betydning for byggeriets planlægning og projektering.

Emnet har følgende underemner:

- Vandforsyning.

- Spildevandsanlæg.

- Energiforsyning.

- Telekommunikation.

Emne:

Projekteringsfaser .

Formålet med undervisningen er at give en sådan orientering om projekteringsfaser, at eleven kender disses betydning for projekteringens udførelse.

Emnet har følgende underemner:

- Grundlag.

- Programfase.

- Forslagsstillelse.

- Projektering.

Emne:

Licitation.

Formålet med undervisningen er at give en sådan orientering om licitation og entrepriseformer, at eleven kender disses betydning for byggeriets prisdannelse.

Emnet har følgende underemner:

- Udbudsmateriale.

- Licitation.

- Kontrakt.

- Entrepriseformer.

Emne:

Byggeriets styring.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven på grundlag af givne oplysninger kan udføre teknisk dokumentationsmateriale til byggeriets styring.

Emnet har følgende underemner:

- Byggepladsindretning.

- Byggepladsledelse.

- Aflevering og garanti.

- Planlægningsteknik.

Emne:

Mængdeberegning .

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan udføre mængdeberegning ved et byggeafsnit for en enkelt entreprise ved et mindre byggeri.

Emnet har følgende underemner:

- Principper for mængdeudtagning.

- Anvendelsesområder.

Emne:

Økonomisk styring.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til byggeriets økonomiske styring, at eleven kan udføre en kalkulation for et mindre byggeafsnit, samt opstille et finans- og driftsbudget for et mindre byggeri.

Emnet har følgende underemner:

- Omkostninger (orientering).

- Budgettering.

- Finansiering.

- Overslag og kalkulation.

Emne:

Registrering .

Formålet med undervisningen er at give en sådan indsigt i registreringsprincipper, at eleven kan anvende registreringssystemer som hjælpemiddel ved projektering og arkivering.

Emnet har følgende underemner:

- SfB-system.

- BPS-system.

- Decimalklassifikation (orientering).

Emne:

Landmåling .

Formålet med undervisningen er

at give eleven et grundlæggende kendskab til beregnings- og målemetoder inden for landmåling og nivellering,

at give eleven kendskab til tegning af kort og terrænprofiler, samt

at give eleven kendskab til brugen af informationsteknologiske hjælpemidler i forbindelse med landmålings- og nivelleringsopgaver.

Emne:

Opmålingslære .

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan udføre mindre opmålinger i det vandrette plan.

Emnet har følgende underemner:

- Udstikning af rette linier.

- længdemåling med båndmål.

- Detailopmåling.

- Arealberegning.

Emne:

Det plane koordinatsystem.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan anvende koordinatsystemer, udføre enkle polygonopmålinger, udføre koordinatberegninger samt fejludjævne de opmålte data.

Emnet har følgende underemner:

- Koordinatsystemer.

- Koordinatberegninger.

- Polygonberegninger.

- Polygonopmåling.

- Teodolittens anvendelse.

- Polære koordinater.

Emne:

Kortkonstruktion.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven på grundlag af koordinatværdier og en detailopmåling kan konstruere et kort.

Emnet har følgende underemner:

- Kvadratnet.

- Koordinater.

- Signaturer.

Emne:

Nivellement.

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan udføre måling af højdeforskelle og, ud fra et nivellement, kan beregne koter samt tegne længdeprofiler og højdekurver.

Emnet har følgende underemner:

- Højdemåling.

- Instrumentlære.

- Målebogsføring.

- Længdenivellement.

- Fladenivellement.

Emne:

Afsætning .

Formålet med undervisningen er at give et sådant kendskab til emnet, at eleven kan afsætte et mindre bygværk samt udføre kontrol på afsætningen.

Emnet har følgende underemner:

- Alm. afsætning.

- Polær afsætning.

Officielle noter

Ingen