Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Studieplan for kurset 2.2. Programkonstruktion ved Datanomkursus


Studieplanen har virkning fra den 1. januar 1988.

P.d.v.

e.b.

Søren lauridsen

studielektor

1. Formål

Formålet med undervisningen er at give de studerende en indgående forståelse for programkonstruktionsprocessen , de mål der søges opnået gennem denne proces, og de midler der kan tages i anvendelse.

Dette formål skal i praksis give sig udslag i, at de studerende gennem kurset sættes i stand til dels at medvirke til og at have ansvaret for løsningen af en større programkonstruktionsopgave på optimal vis under givne omstændigheder, dels at evaluere et større
programprodukt .

2. Hovedemner og undervisningsmål for disse

Programmeringens mål

De studerende skal opnå kendskab til de mål , der naturligt kan opstilles for enhver programkonstruktionsproces, f.eks. vedligeholdelsesvenlighed, pålidelighed, flytbarhed og effektivitet.

De studerende skal endvidere orienteres om den såkaldte software-krise , og herigennem bibringes en forståelse for vigtigheden af en opprioritering af målet vedligeholdelsesvenlighed .

Programmeringens midler

De studerende skal opnå kendskab til og sættes i stand til at kunne vælge imellem de midler , der kan benyttes for at opnå de opstillede mål.

Midlerne kan inddeles i 3 grupper: algoritmer,

programkonstruktionsprincipper og programkonstruktionsmetoder.

Algoritmer

De studerende skal opnå et fortroligt kendskab til algoritmebegrebet og sættes i stand til at forstå og anvende en række vigtige algoritmer.

De studerende skal opnå kendskab til de grundlæggende elementer , algoritmerne bygger på, såsom sekvens, selektion, repetion, rekursion, procedure, korutine, proces o.s.v., og kunne anvende disse ved sammensætningen af algoritmer til løsning af konkrete problemstillinger.

De studerende skal sættes i stand til klart at kunne skelne mellem begreberne algoritme og program.

De studerende skal orienteres om et par værktøjer til visualisering af algoritmer såsom strukturdiagrammer og pseudokode.

programkonstruktionsprincipper

De studerende skal sættes i stand til at forstå og kunne anvende de vigtigste programkonstruktionsprincipper såsom problemnedbrydning/trinvis forfinelse, top/down-princippet og bottom/up-princippet.

De studerende skal sættes i stand til at kunne vurdere fordele og ulemper ved disse principper udfra givne forudsætninger.

Programkonstruktionsmetoder

De studerende skal opnå kendskab til 3-4 af de vigtigste programkonstruktionsmetoder, f.eks. JSP (Jacksom Structured Programming), SD (Structured Design), IPT (Improved Programming Technologies) og LCP (Logical Construction of Programs) på et sådant plan, at de er i stand til at sammenligne dem og vurdere deres stærke og svage sider.

Endvidere skal de studerende sættes i stand til at kunne anvende mindst een af disse metoder til løsning af et konkret, ikke trivielt problem.

Kontrol af programkvalitet

De studerende skal orienteres om de midler, der kan benyttes til kontrol af programkvaliteten, d.v.s. til kontrol af, om de opstillede mål er nået. Orienteringen bør omfatte metoder til programafprøvning og effektivitetsanalyse .

3. Adgangsbetingelser

Gl. edb-assistent-udd.: Ny ebd-assistent-udd.:

Problemorienterets sprog Programmering af mindre systemer

Planlægning Beskrivelsesværktøjer

4. Anbefalede forudsætninger

Ingen

Officielle noter

Ingen