Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MARKEDSFØRING III ved merkonomkursus


FORMÅL:

- at give deltagerne viden om, hvilke handlingsparametre, virksomheden har til rådighed, hvordan disse parametre almindeligvis virker, og hvilke omkostninger, de medfører for virksomheden.

- at give deltagerne en viden om markedsføringsorganisationens opbygning og funktioner, således at de er kvalificerede til at medvirke ved markedsføringens planlægning og gennemførelse.

- at deltagerne skal kunne opstille konkrete markedsføringsplaner samt udarbejde budgetter med tilhørende kontrolmuligheder.

VÆGTNING:

A . Eleven skal være orienteret om emnet.

B . Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C . Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

 

 MÅL OG INDHOLD :                Vejl.    Vægtning 

                        timetal 

 1. Markedsføringsplanen i hovedtræk       4 

 Deltagerne skal opnå forståelse af 

   formålet med en markedsføringsplan 

   og kunne opstille konkrete 

   handlingsplaner.                      C 

 1.1. Formål med markedsføringsplanen 

 1.2. Markedsføringsplanens indhold 

 2. Varetilpasning                4 

 Deltagerne skal have kendskab til 

   elementerne i varetilpasningen og 

   skal kunne redegøre for betydningen 

   af disse i relation til forskellige 

   markedsvilkår. 

 Deltagerne skal forstå betydningen 

   af produktudvikling som led i 

   markedsføringen.                      B 

 2.1. Pris 

 2.2. Produktudformning/kvalitet 

 2.3. Produktudvikling 

 2.4. Sortiment 

 2.5. Emballage 

 2.6. Varemærke 

 3. Distributionskanaler             2 

 Deltagerne skal med baggrund i 

   virksomhedens målgruppevalg kunne 

   fastlægge distributionspolitik, 

   herunder konkret valg af 

   distributionskanaler.                   C 

 3.1. Distributionskanaler 

 3.2. Distributionsvalg 

 4. Service                    4 

 Deltagerne skal have forståelse for 

   servicebegrebets betydning i 

   virksomhedens markedsføring og kunne 

   anvise relevante serviceformer 

   under forskellige markedsvilkår.               C 

 4.1. Produkt-relaterede serviceformer, 

   rettet med forskellige aftagergrupper, 

   merchandising 

 4.2. Serviceformer i relation til 

   tjenesteydelser, herunder merchandising 

 5. Servicemarketing               2 

 Deltagerne skal orienteres om bagrebet 

   servicemarketing, dets baggrund og ide.          A 

 6. Sales promotion                2 

 Deltagerne skal have kendskab til 

   forskellige promotion aktiviteter, 

   rettet mod såvel forbrugere som 

   handelsled.                        B 

 6.1. Forbruger promotion 

 6.2. Forhandler promotion 

 7. Virksomhed og omverden            2 

 Deltagerne skal have kendskab til de 

   pr-aktiviteter og relationer, 

   virksomheden kan etablere eksternt 

   såvel som internt, med det formål 

   at skabe et godt image.                  B 

 7.1. PR 

 7.2. Image 

 8. Reklame                   10 

 Deltagerne skal have kendskab til 

   reklamens praktiske tilrettelægning 

   og gennemførelse.                     B 

 8.1. Oversigt over reklamemidler 

 8.2. Reklamens planlægning 

 8.3. Vurdering af kreative løsninger 

 8.4. Mediavalg samt tidsplan og 

   omkostningsbudget 

 9. Markedsføringsorganisationen         10 

 Deltagerne skal have kendskab til 

   arbejdsområder i salgs- og 

   marketingfunktioner.                    B 

 De skal orienteres om know how 

   leverandørers ydelser på forskellige 

   felter.                          A 

 De skal forstå principperne bag 

   inddelingen i sælgerdistrikter, 

   herunder dimensionering af salgsstyrken.          C 

 Med udgangspunkt i arbejdsopgaver 

   skal de kunne formulere 

   kvalifikationskrav i tilknytning til 

   ansættelsesproceduren.                   C 

 De skal forstå betydningen af løbende 

   sælgertræning og motivation, herunder 

   aflønning.                         C 

 De skal forstå betydningen af effektiv 

   sælgerstyring og kunne anvise metoder 

   til planlægning af det gennemførende 

   salgsarbejde samt kontrol hermed.             C 

 9.1. Marketings- og salgsfunktionernes 

   arbejdsområder 

 9.2. Virksomhedens know how leverandører 

 9.3. Distriktsinddelinger 

 9.4. Sælgerens arbejdsopgaver 

 9.5. Sælgeransættelse 

 9.6. Sælgertræning 

 9.7. Sælgermotivation, herunder 

   aflønningsformer 

 9.8. Sælgerstyring 

 10. Markedsføringsbudgetter           10 

 Med udgangspunkt i kendskab til 

  budgetprocedurer skal deltagerne kunne 

  opstille relevante markedsføringsbudgetter 

  med tilhørende økonomiske nøgletal.             C 

 Deltagerne skal endvidere have indsigt i 

  info- og kontrolsystemer i relation til 

  markedsføringen.                       C 

 10.1. Budgetprocedurer 

 10.2. Markedsføringens økonomiske nøgletal 

 10.3. Markedsføringsbudgetter (form og 

  indhold) 

 10.4. Kontrolforanstaltninger 

 11. Studiekredse                 10 

 Kursusdeltagerne udarbejder enten en 

  studiekreds i Markedsføring II eller 

  en studiekreds i Markedsføring III. 

 Studiekredsopgaven kan omfatte tværgående 

  emner fra Markedsføring II og III, hvis 

  fagene følges parallelt. 

                         -------- 

 I ALT                      60 timer 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTÆDELSE M.V.

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1988. Samtidig ophæves læreplan 27.01/12.76 for faget Salgsorganisation og markedstilpasning.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen