Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for kontorfaget


Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937.

I § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937 er det bestemt at for så vidt et fagligt udvalg skønner det formålstjenstligt, at er inden for faget fastsættes regler for, hvori uddannelsen skal bestå, kan udvalget, når 2/3 af medlemmerne er enige herom, gøre indstilling i så henseende til lærlingerådet. For så vidt rådet herefter fastsætter sådanne regler, er disse bindende for fagets læremestre.

Efter at lærlingerådet fra det faglige fællesudvalg for kontorlærlinge har modtaget indstilling om reglerne for lærlingeuddannelse inden for kontorfaget, fastsætter lærlingerådet herved i henhold til den rådet således tillagte bemyndigelse nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i faget.

Ethvert kontor hørende til virksomheder, der omfattes af de i lærlingelovens § 1 nævnte virksomheder, falder ind under nedenstående bestemmelser.

Ved antagelse af lærlinge i kontorfaget oprettes lærekontrakt på en af følgende måder, således at der gives den nedenfor omhandlede uddannelse.

1. Lærlingen er antaget til oplæring i kontorfaget'.

I dette tilfælde skal der gives lærlingen adgang til at udføre det på virksomheden forefaldende kontorarbejde (som f.eks. kartoteksarbejde, postbesørgelse, kundebetjening, telefonbetjening, udskrivning af ordresedler, følgesedler, fragtbreve og fakturaer, kalkulation, lagerregnskab, korrespondance (udenlandsk ikke obligatorisk, men ønskelig, hvis muligt) efter diktat eller koncept (på skrivemaskine, hvis sådan forefindes), de dele af bogholderiet og kasseregnskabet, der i virksomheden udføres af det underordnede personale, assurance, shipping, bankforretninger, afpasset efter virksomhedens branche. Hertil kommer bibringelse af kendskab til den specielle branche, inden for hvilken oplæringen finder sted.

2. Lærlingen er antaget til oplæring i kontorfaget (jfr. omstående bemærkning)».

Enten a:

»Oplæringen omfatter de på kontoret forefaldende kontorarbejde med undtagelse af...........«.

Kun en af følgende funktioner må undtages: bogholderi eller korrespondance. I øvrigt gælder, hvad der er nævnt under oplæring 1.

eller b:

»Oplæringen omfatter bogholderi i forbindelse med andet kontorarbejde«.

I dette tilfælde skal hovedvægten ved oplæringen lægges på udførelser af funktioner, der henhører under virksomhedens bogholderi (som f.eks. føring af riskontro, kassebog, kassejournal, salgsjournal, veksel- og akceptregnskab, afstemning af debitorer og kreditorer, desuden føring af de andre bøger, der er tilgængelige for virksomhedens personale i almindelighed, medens der skal gives lærlingen indsigt i de regler, hvorefter virksomhedens evt. øvrige bogholderi føres og afsluttes. endvidere skal lærlingen deltage i kontrollering af bankafregninger, rykkerkorrespondance samt udskrivning af kontoudtog). I indtil 1/2 af læretiden skal lærlingen beskæftiges med de flest mulige af de øvrige på kontoret forefaldende arbejder, nævnt under oplæring 1.

eller c:

»Oplæringen omfatter korrespondance i forbindelse med andet kontorarbejde«.

I dette tilfælde skal hovedvægten ved oplæringen lægges på opøvning i korrespondance på skrivemaskine, såvel efter koncept som efter diktat, med anvendelse af i alt fald dansk stenografi. Hvis virksomhedens korrespondance omfatter fremmede sprog, skal der under hensyntagen til lærlingens sprogkundskaber i rimeligt omfang gives denne lejlighed til at skrive breve på disse sprog eller et af dem. I indtil 1/3 af læretiden skal lærlingen beskæftiges med de flest mulige af de øvrige på kontoret forefaldende arbejder, nævnt under oplæring 1.

Det er tilladt, at lærlinge med kontrakt 1 og 2a i nogle måneder af læretiden arbejder på virksomhedens lager for at opnå kendskab til virksomhedens varer, evt. aftale herom skal anføres i kontrakten.

Lærlingerådet, den 12. december 1939.

Haack

/Ejnar Kryger.

Officielle noter

Ingen