Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for Lærlingeuddannelse indenfor Børstenbinderfaget


Fastsat af Lærlingeraadet i Henhold til § 19, Stk. 5, i Lov Nr. 120 af 7. Maj 1937 om Lærlingeforholdet. -------------

I § 19, Stk. 5, i Lov Nr. 120 af 7. Maj 1937 er det bestemt, at for saa vidt et fagligt Udvalg skønner det formaalstjenligt, at der indefor Faget fastsættes Regler for, hvori Uddannelsen skal bestaa, kan Udvalget, naar 2/3 af Medlemmerne er enige herom, gøre Indstilling i saa Henseende til Lærlingeraadet. For saa vidt Raadet herefter fastsætter saadanne Regler, er disse bindende for Fagets Læremestre.

Efter at Lærlingeraadet fra Karetmager-, Bødker-, Kurvemager- og Børstenbinderfagenes Fællesudvalg har modtaget Indstilling om Reglerne for Lærlingeuddannelse indenfor Børstenbinderfaget, fastsætter Lærlingeraadet herved i Henhold til den Raadet saaledes tillagte Bemyndigelse nedenstaaende Uddannelsesregler, som angiver Mindstemaalet for Uddannelsen i Faget:

Lærlingen skal oplæres i Børstenbinderfaget og skal derfor lære

  • 1) Tilretning af Materiale, saavel af Børster som af Haar, Fiber og Straa,
  • 2) Fremstilling af Ringpensler og
  • 3) Begning af almindeligt Arbejde.
  • 4) Hvor Lejlighed gives, læres Indtrækningsarbejde og Fremstilling af Barberpensler samt af flade Pensler i Blik.

Foranstaaende Uddannelsesregler kommer til Anvendelse ogsaa med Hensyn til Læreforhold, der er indgaaet forud for Tidspunktet for Reglernes Fastsættelse.

Lærlingeraadet, den 30. Maj 1942.

Haack.

    /H. Borreschmidt.

Officielle noter

Ingen