Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for Lærlingeuddannelse indenfor Billedskærerfaget


Fastsat af Lærlingeraadet i Henhold til § 19, Stk. 5, i Lov Nr. 120 af 7. Maj 1937 om Lærlingeforholdet. --------------

I § 19, Stk. 5, i Lov Nr. 120 af 7. Maj 1937 er det bestemt, at for saavidt et fagligt Udvalg skønner det formaalstjenligt, at der indenfor Faget fastsættes Regler for, hvori Uddannelsen skal bestaa, kan Udvalget, naar 2/3 af Medlemmerne er enige herom, gøre Indstilling i saa Henseende til Lærlingeraadet. For saa vidt Raadet herefter fastsætter saadanne Regler, er disse bindende for Fagets Læremestre.

Efter at Lærlingeraadet fra Fællesudvalget for Snedker-, Træindustri-, Billedskærer-, Drejer- og Forgylderfagene har modtaget Indstilling om Reglerne for Lærlingeuddannelsen indenfor Billedskærerfaget, fastsætter Lærlingeraadet herved i Henhold til den Raadet saaledes tillagte Bemyndigelse nedenstaaende Uddannelsesregler, som angiver Mindstemaalet for Uddannelsen i Faget:

Der anskaffes i Løbet af første Læreaar et behørigt Antal Jern og fornødent Slibeværktøj til Lærlingen.

I Læretiden har Mesteren Pligt til at give Lærlingen en saa alsidig Uddannelse, at han ved Læretidens Afslutning er i Stand til at udføre sin Svendeprøve og efter Prøvens Aflæggelse kan paatage sig at udføre almindeligt forekommende Billedskærerarbejde.

Det faglige Udvalg fører tilsyn med, at den praktiske Værkstedsuddannelse foregaar under forsvarlige Former, og har Indseende med den teoretiske Skoleuddannelse (Tegning, Undervisning, Modellering etc.).

Foranstaaende Regler kommer til Anvendelse paa Kontraktsforhold, der indgaas efter Tidspunktet for Reglernes Fastsættelse.

Lærlingeraadet, den 10. April 1943.

H.B. Heineke.

/Ejnar Kryger.

Officielle noter

Ingen