Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse indenfor garver- og pelsberederfagene


Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1947 om lærlingeforholdet. --------------

I § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937 er det bestemt, at for så vidt et fagligt udvalg skønner det formålstjenligt, at der indenfor faget fastsættes regler for, hvori uddannelsen skal bestå, kan udvalget, når 2/3 af medlemmerne er enige herom, gøre indstilling i så henseende til lærlingerådet. For så vidt rådet herefter fastsætter sådanne regler, er disse bindende for fagets læremestre.

Efter at lærlingerådet fra garver- og pelsberederfagenes fællesudvalg i lærlingesager har modtaget indstilling om reglerne for lærlingeuddannelsen indenfor garver- og pelsberederfagene, fastsætter lærlingerådet herved i henhold til den rådet således tillagte bemyndigelse nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelsen i fagene:

Læretiden er for begge fag 4 år (minimum og maksimum).

I.Garverfaget.

I garverfaget kan man gå i lære enten som lohgarver, chromgarver eller skindgarver.

I læretiden beskæftiges lærlingen i alle pågældende branchers forskellige afdelinger, heraf mindst 1/2 år i kalkhuset og så vidt muligt inden for de 2 sidste år af læretiden.

Lohgarverlærlinge skal uddannes enten som a) underlædergarvere eller b) overlædergarvere. Det skal anføres i lærekontrakten, i hvilken kategori oplæringen skal finde sted, ligesom læreprøven retter sig derefter.

  • a) Lærlingen sættes i læretiden ind i brugen af de almindeligt anvendte maskiner og alt arbejde på lærestedet vedrørende lohgarvning (underlæder), såsom håndskæring af huder, håndstrygning, spaltning, maskinstødning og valsning.
  • b) Lærlingen sættes i læretiden ind i brugen af de almindeligt anvendte maskiner og alt arbejde på lærestedet vedrørende lohgarvning (overlæder), såsom skæring med degen, tougstuearbejde, færdiggørelse af plat-, tøffel- eller smurtlæder, stødning, udstramning, sværtning og farvning samt blanchering på maskine eller med hånden.

Chromgarverlærlinge beskæftiges i læretiden i alle garveriets afdelinger og skal således lære selvstændig falsning af skind og huder samt samtlige arbejder ved disse efter farvningen.

Skindgarverlærlinge beskæftiges i læretiden i samtlige skindgarveriets afdelinger og skal lære håring og efterhåring, pudsning (renskæring), spaltning eller falsning (alt efter garveriets arbejde), hånd- eller maskinudsætning, håndstolning. glatslibning og rækning (udstrygning).

II Pelsberederfaget.

Lærlingen skal i læretiden så vidt muligt oplæres i beredning af alle skindarter (f.eks. røde ræve, sælhunde, ozelot og skunk) og skal herunder deltage i alt normalt forekommende arbejde gennem alle stadier.

Foranstående regler kommer til anvendelse på kontraktsforhold, der indgås efter tidspunktet for reglernes fastsættelse.

Lærlingerådet, den 21. juni 1944.

L.N. Hvidt.

/H. Borreschmidt

Officielle noter

Ingen