Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse i korkskærerfaget


Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937.

I henhold til § 19, stk. 5, i lov af 7. maj 1937 om lærlingeforholdet er det bestemt, at for så vidt et fagligt udvalg skønner det formålstjenstligt, at der indenfor et fag fastsættes regler for, hvori uddannelsen skal bestå, kan udvalget, når 2/3 af medlemmerne er enige derom, gøre indstilling i så henseende til lærlingerådet.

For så vidt rådet herefter fastsætter sådanne regler, er disse bindende for fagets læremestre.

Efter at lærlingerådet fra fællesudvalget for snedkerfaget og dermed beslægtede fag har modtaget indstilling om reglerne for uddannelse af lærlinge indenfor korkskærerfaget, fastsætter lærlingerådet herved i henhold til den rådet således tillagte bemyndigelse nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelsen i faget.

Lærlingen skal foruden at kunne udføre sin svendeprøve efter endt læretid kunne påtage sig at udføre almindeligt godt arbejde ved strimle-, bor- og cirkelmaskine.

Uddannelsen skal derfor tilrettelægges således, at lærlingen

1. ved opskæring og sortering får kendskab til korkens bedst mulige anvendelse,

2. lære indstilling og opretning af de forskellige maskiner og knive

3. får forsvarligt kendskab til slibning og afdrejning af strimle- og

cirkelkniv, borpiber og håndknive.

Lærlingerådet, den 23. juni 1952.

Jacobi.

/Chr. Lund.

Officielle noter

Ingen