Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse for butikslærlinge inden for fisk- og vildtbranche


Fastsat af lærlingerådet i henhold tl § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937 om lærlingeforholdet.

I § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937 er det bestemt, at for så vidt et fagligt udvalg skønner det formålstjenstligt, at der inden for faget fastsættes regler for, hvori uddannelsen skal bestå, kan udvalget, når 2/3 af medlemmerne er enige herom, gøre indstilling i så henseende til lærlingerådet. For så vidt rådet herefter fastsætter sådanne regler, er disse bindende for fagets læremestre.

Efter at lærlingerådet fra fællesudvalget for butikslærlinge har modtaget indstilling om reglerne for lærlingeuddannelse inden for fisk- og vildtbranchen, fastsætter lærlingerådet herved i henhold til den rådet således tillagte bemyndigelse nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i fisk- og vildtbranchen.

§ 1

Berettigede til at uddanne lærlinge er sådanne forretninger, som fører de varesortimenter, der almindeligvis forefindes i en fiskeforretning, såsom fisk, vildt, østers, røgede varer, konserves og fjerkræ.

§ 2

Lærlinge skal i læretiden oplæres som nævnt i §§ 3, 4, 5 og 6.

§ 3

Kundebetjening, telefonekspedition efter ordreseddel, kendskab til udarbejdelse af ture for bude og regnskabsaflæggelse for samme (betalingsmidler, emballage).

§ 4

Kendskab til de varer, forretningen forhandler, herunder kendskab til varernes kvalitet, oprindelse, benævnelse, anvendelse og mærkning.

Kontrol af indgåede varer, herunder undersøgelse af, om varens art og kvalitet samt kolliantal er i overensstemmelse med fragtbrev og følgeseddel.

Varernes oplagring, sortering, holdbarhed og hensigtsmæssige behandling under oplagringen.

Afvejning og indpakning af varer.

§ 5

Adgang til deltagelse i den regnskabsførelse og korrespondance, der følger af almindeligt varekøb og kundeekspedition, dog kun således, at dette bliver et praktisk supplement til handelsskoleundervisningen.

§ 6

Dekoration og vinduespyntning, hvor de stedlige forhold gør det muligt.

Lærlingerådet, den 24. august 1953.

Jacobi.

/Chr. Lund.

Officielle noter

Ingen