Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for smede- og maskinarbejderfaget


Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937 om lærlingeforholdet.

I § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937 er det bestemt, at for så vidt et fagligt udvalg skønner det formålstjenligt, at der inden for faget fastsættes regler for, hvori uddannelsen skal bestå, kan udvalget, når 2/3 af medlemmerne er enige herom, gøre indstilling i så henseende til Lærlingerådet. For så vidt rådet herefter fastsætter sådanne regler, er disse bindende for fagets læremestre.

Efter at Lærlingerådet fra Metalindustriens Lærlingeudvalg har modtaget indstilling om ændring af de af rådet under 14. juni 1948 fastsatte regler for lærlingeuddannelse inden for smede- og maskinarbejderfaget, fastsætter rådet herved i henhold til den rådet tillagte bemyndigelse nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelsen i grovsmedebranchen inden for smede- og maskinarbejderfaget.

Arbejdsområde.

Fremstilling af maskindele, beslag og lignende ved smedning og svejsning.

Pleje og vedligeholdelse af værktøj og værktøjsmaskiner.

I løbet af læretiden skal lærlingen opnå kendskab til og færdigheder i nedennævnte arbejder.

Obligatorisk grunduddannelse.

Inden for det første læreår (dog fortrinsvis inden for de første 6 måneder) skal lærlingen i ca. 3 måneder ved udførelse af de i nedennævnte vejledning (* 1) anførte opgaver eller ved udførelse af tilsvarende arbejder oplæres ved følgende: Måling, opmærkning, filing, mejsling, savning, boring, gevindskæring med snittap og skærebakke, bukning, retning, nitning, klipning samt slibning af håndværktøj.

Obligatorisk videreuddannelse.

Oplæring ved: Håndsmedning, herunder sænksmedning. Svejsning ved esse. El-svejsning, autogensvejsning og flammeskæring.

Videreuddannelse i de under grunduddannelsen nævnte discipliner i det for branchen fornødne omfang.

Pleje og vedligeholdelse af værktøj og værktøjsmaskiner.

Ønskelig videreuddannelse.

Smedning ved damp-, luft- eller fjederhammer. Varmsmedning på presse.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Teoretisk uddannelse.

Den teoretiske undervisning skal omfatte tegningslæsning, fagtegning, værkstedsteknik, materiallære, fysik, faglig regning, dansk og medborgerkundskab.

Lærlingerådet, den 4. juli 1956.

J A C O B I

/Chr, Lund

Officielle noter

(* 1) Metalindustriens Lærlingeudvalg har udarbejdet en vejledning, der indeholder tegninger og arbejdsinstruktion til en række forskellige øvelsesarbejder. Vejledningen kan af læremesteren købes ved henvendelse til Metalindustriens Lærlingeudvalg, Nørrevoldgade 34, 3. sal, København K.