Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for Lærlingeuddannelse indenfor forgylderfaget


Fastsat af Lærlingeraadet i henhold til § 19, Stk. 5, i Lov Nr. 120 af 7. maj 1937 om Lærlingeforholdet.

I § 19, stk. 5, i Lov Nr. 120 af 7. Maj 1937 er det bestemt, §t for saa vidt et fagligt Udvalg skønner det formaalstjenstligt, at der indenfor Faget fastsættes Regler for, hvori Uddannelsen skal bestaa, kan Udvalget, naar 2/3 af Medlemmerne er enige herom, gøre Indstilling i saa henseende til lærlingeraadet. For saa vidt Raadet herefter fastsætter saadanne Regler, er disse bindende for Fagets Læremestre.

Efter at lærlingeraadet fra Fællesudvalget for Snedker-, Træindustri-, Billedskærer-, Drejer- og Forgylderfagene har modtaget indstilling om Reglerne for Lærlingeuddannelse indenfor Forgylderfaget, fastsætter lærlingeraadet herved i Henhold til den Raadet saaledes tillagte Bemyndigelse nedenstaaende Uddannelsesregler, som angiver Mindstemaalet for Uddannelsen i Faget:

Lærlingen skal uddannes saaledes, at han ved Læretidens Ophør kan beskæftiges forsvarligt ved alt forefaldende Arbejde indenfor Faget.

Indenfor Forgylderfaget kan man gaa i Lære som:

  • 1) Barokforgylder, der skal uddannes i Kridtering, Slibning, Dekoration, Forgylding samt Polering i Guld, Sølv og Bronce.
  • 2) Listeforgylding og Politurarbejder, der skal uddannes i Forgylding, Forsølvning samt dertil forefaldende Behandling med Antiklak og Oxydering. Endvidere i Politurarbejde samt, saafremt dette praktiseres paa Lærestedet, i Kridtering og Maskintrykning.

Lærlingeraadet, d. 20. Februar 1939.

Haack.

/H. Borreschmidt.

Officielle noter

Ingen