Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for tjenerlærlinge inden for hotel- og restaurationsfagene


Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937 om lærlingeforholdet.

I § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937 er det bestemt, at forsåvidt et fagligt udvalg skønner det formålstjenstligt, er der inden for faget fastsættes regler for, hvori uddannelsen skal bestå, kan udvalget, når 2/3 af medlemmerne er enige herom, gøre indstilling i så henseende til lærligerådet. Forsåvidt lærlingerådet herefter fastsætter sådanne regler, er disse bindende for fagets læremestre.

Efter at lærlingerådet fra hotel- og restaurationsfagenes fællesudvalg for lærlingesager har modtaget indstilling om regler for lærlingeuddannelse af tjenere, fastsætter lærlingerådet herved i henhold til den lærlingerådet således tillagte bemyndigelse nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i tjenerfaget.

Læremesteren skal uddanne lærlingen i:

1. Alm. servering såvel i kafee og restauration som ved sluttet selskab.

2. Kendskab til det i faget anvendte service.

3. Borddækning og bordpyntning.

4. menusammensætning, herunder fransk menu.

5. Varekundskab (vin, spirituosa, madvarer og madvarernes sammensætning).

Såfremt lærlingen ikke besøger en faglig skole, eller denne ikke underviser i det nedenfor angivne omfang, er lærermesteren pligtig at drage omsorg for, at lærlingen får fornødent kendskab til faglig regning (regnskabsvæsen og kalkulation), faglig dansk, skrivning samt tysk og engelsk.

Lærlingerådet, den 30. januar 1940

Haack

/Ejnar Kryger

Officielle noter

Ingen