Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for smede- og maskinarbejderfaget. Gruppe C, l. Skibsbygningsarbejder


Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937 om lærlingeforholdet.

I § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937 er det bestemt, at for så vidt et fagligt udvalg skønner det formålstjenligt, at der inden for faget fastsættes regler for, hvori uddannelsen skal bestå, kan udvalget, når 2/3 af medlemmerne er enige herom, gøre indstilling i så henseende til Lærlingerådet. For så vidt rådet herefter fastsætter sådanne regler, er disse bindende for fagets læremestre.

Efter at Lærlingerådet fra Metalindustriens Lærlingeudvalg har modtaget indstilling om ændring af de af rådet under 14. juni 1948 fastsatte regler for lærlingeuddannelse inden for smede- og maskinarbejderfaget, fastsætter rådet herved i henhold til den rådet tillagte bemyndigelse nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelsen i skibsbygningsarbejderbranchen inden for smede- og maskinarbejderfaget.

----------

Arbejdsområde.

Fremstilling og reparation af stålskibe.

Pleje og vedligeholdelse af værktøj og værktøjsmaskiner.

Lærlingens tiltrædelsesalder.

Ingen kan tiltræde et læreforhold i denne branche før det fyldte 16. år.

I løbet af læretiden skal lærlingen opnå kendskab til og færdigheder i nedennævnte arbejder.

Obligatorisk grunduddannelse.

Inden for det første læreår (dog fortrinsvis inden for de første 6 måneder) skal lærlingen i ca. 3 måneder ved udførelse af de i nedennævnte vejledning (* 1) anførte opgaver eller ved udførelse af tilsvarende arbejder oplæres ved følgende: Måling, opmærkning, filing, mejsling, savning, boring, gevindskæring med snittap og skærebakke, bukning, retning, klipning samt slibning af håndværktøj.

Obligatorisk videreuddannelse.

Oplæring ved: Bearbejdning af plader og profiler. Tilpasning, samling og opstilling. Boring og forsænkning. El-svejsning. Anvendelse af mekanisk håndværktøj.

Videreuddannelse i de under grunduddannelsen nævnte discipliner i det for branchen fornødne omfang.

Pleje og vedligeholdelse af værktøj og værktøjsmaskiner.

Ønskelig videreuddannelse.

Nitte- og stemmearbejde. Autogensvejsning og flammeskæring. Betjening af de inden for skibsbygning anvendte værktøjsmaskiner.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Teoretisk uddannelse.

Den teoretiske undervisning skal omfatte tegningslæsning, fagtegning for skibsbyggere, værkstedsteknik, materiallære, fysik, faglig regning, dansk og medborgerkundskab.

Lærlingerådet, den 4. juli 1956.

JACOBI

/ Chr. Lund

Inden for smede- og maskinarbejderfaget an lærlinge oplæres under een af følgende tre hovedgrupper:

A: Maskinarbejdergruppen, B: Mekanikergruppen og

C: Smedegruppen.

Oplæringen skal foregå inden for en af de nedenfor anførte oplæringsbrancher, for hvilke læretidens varighed er fastsat som angivet. (Den i parentes anførte læretid gælder for tilfælde, hvor hele den for faget fastsatte teoretiske undervisning gives lærlingen på dagskole).

 

 A: Maskinarbejdergruppen, B: Mekanikergruppen og 

 C:Smedegruppen 

 Oplæringen skal foregå inden for en af de nedenfor oplæringsbrancher, 

  for hvilke læretidens varighed er fastsat som angivet. (Den i 

  parentes anførte læretid gælder for tilfælde, hvor hele den for 

  faget fastsætter teoretiske undervisning gives lærlingen på 

  dagskole). 

 Gruppe A: Maskinarbejdergruppen omfatter følgende brancher: 

 a. Maskinarbejder .......................læretid 4 år (4 år + 4 mdr.) 

 b. Værktøjsmager (snit- og stanseværktøj) -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 c   -     (formværktøj) .........  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 d. (* 2) Skruestikarbejder .............  -   3 år (3 år + 4 mdr.) 

 e. (* 2) Drejer ........................  -   3 år (3 år + 4 mdr.) 

 f. (* 2) Fræser ........................  -   3 år (3 år + 4 mdr.) 

 g. (* 2) Høvler .......................  -   3 år (3 år + 4 mdr.) 

 h. (* 2) Kølemontør ....................  -   3 år (3 år + 4 mdr.) 

 Gruppe B: Mekanikergruppen omfatter følgende brancher: 

 a. Finmekaniker ........................ læretid 4 år (4 år + 4 mdr.) 

 b. Instrumentmager .....................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 c. Våbenmekaniker ......................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 d. Ortopædimekaniker ...................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 e. Kontormaskinemekaniker ..............  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 f. Automekaniker .......................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 g. (* 2) Traktormekaniker ..............  -   3 år (3 år + 4 mdr.) 

 h. (* 2) Motorcyklemekaniker ...........  -   3 år (3 år + 4 mdr.) 

 i Autoelektromekaniker .................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 j. Elektromekaniker ....................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 k. Radiomekaniker ......................  -   4 år (4 år + 5 mdr.) 

 l. Elektronicmekaniker .................  -   4 år (4 år + 5 mdr.) 

 Gruppe C: Smedegruppen omfatter følgende brancher: 

 a. Klejnsmed ........................... læretid 4 år (4 år + 4 mdr.) 

 b. Karosseri-pladesmed .................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 c. Pladesmed ...........................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 d. Rørsmed .............................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 e. Grovsmed ............................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 f. Vogn- og beslagsmed .................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 g. Landbrugsmaskinsmed .................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 h. Kedelsmed ...........................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 i. Skibsbygger .........................  -   4 år (4 år + 4 mdr.) 

 j. (* 2) Nitter- og stemmer ............  -   3 år (3 år + 4 mdr.) 

 k. (* 3) Svejser .......................  -   2 år (2 år + 3 mdr.) 

 l. (* 3) Skibsbygningsarbejder .........  -   2 år (2 år + 3 mdr.) 

 --------------- 

I læretiden skal lærlingen gennemgå en praktisk uddannelse som angivet i de for vedkommende branche af Lærlingerådet fastsatte uddannelsesregler (se herom foregående side) og en teoretisk uddannelse. Den for faget fastsatte teoretiske undervisning skal finde sted i fagklasser og gives særskilt for lærlinge på samme uddannelsestrin i overensstemmelse med de af handelsministeriet til enhver tid godkendte undervisningsplaner og med anvendelse af de af Statens tilsyn med håndværkerundervisningen for faget autoriserede undervisningsmidler.

Officielle noter

(* 1) Metalindustriens Lærlingeudvalg har udarbejdet, en vejledning, der indeholder tegninger og arbejdsinstruktion til en række forskellige øvelsesarbejder. Vejledningen kan af læremesteren købes ved henvendelse til Metalindustriens Lærlingeudvalg, Nørrevoldgade 34, 3. sal, København K.

(* 2) Ingen kan tiltræde et læreforhold i de med (* 2) mærkede brancher før det fyldte 15. år.

(* 3) Ingen kan tiltræde et læreforhold i de med (* 3) mærkede brancher før det fyldte 16. år.