Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse inden for bogbinderfaget


Efter indslag fra bogbinderfagets fællesudvalg fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemål for uddannelsen af lærlinge inden for bogbinderfaget.

Lærlingen skal have lejlighed til i løbet af læretiden at deltage i alt almindeligt forefaldende bogbinderarbejde.

Lærlingen skal således, enten på lærerstedet eller gennem undervisningen på fagskolen, under hensyntagen til lærestedets karakter, opnå øvelse i følgende discipliner:

Fremstilling af forlagsbind fra maskinheftningen, helbind såvel som halvbind.

Presseforgyldning af bind eller rygge.

Fremstilling af håndindbundne bøger, hel- eller halvbind i såvel lav- som dybfalser, og med hånd- eller presseforgyldning.

Lærlinge, der er beskæftiget på protokolværksteder, kan oplæres ved fremstilling af 1/1 og 1/2 engelske protokoller og øvrigt protokolarbejde.

Endvidere skal lærlingen have øvelse i at betjene de på lærerstedet forekommende maskiner samt fagets almindelige hjælpemaskiner, således at han efter udstået læretid kan aflægge en af de for faget fastsatte svendeprøver.

Såfremt et lærested ikke er i stand til at give den fornødne uddannelse i faget, kan der ved lærekontraktens oprettelse bestemmes, at oplæringen kan suppleres med en uddannelse i et på kontrakten nærmere angivet lærested.

Alle bogbinderlærlinge skal i læretiden deltage i undervisningen på bogbinderfagets fagskole, jfr. lærlingelovens § 13.

Lærlingerådet, den 18. januar 1965.

Jacobi

/Carl Jørgensen

Officielle noter

Ingen