Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for sæbe- og parfumebranchen


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse af butikslærlinge inden for sæbe- og parfumeribranchen, og som er bindende for fagets læremestre.

Læremesteren skal drage omsorg for, at lærlingen får en alsidig og grundig oplæring i faget. Den praktiske og teoretiske uddannelse skal normalt gives samtidig, således at lærlingen gradvis får kendskab til samtlige de discipliner, oplæringen tager sigte på, og således at disse discipliner gøres aktuelle og interessebefordrende for derved at lette tilegnelsen af den undervisning, der gives i handelsskolen.

Oplæringen skal i det omfang, virksomhedens organisation giver mulighed derfor, omfatte følgende punkter:

1. Kendskab til virksomheden.

Ved sin tiltræden skal lærlingen gennem omvisning i virksomheden bibringes kendskab til dennes indre organisation og det ansatte personale. Samtidig skal lærlingen gøres bekendt med, hvilken eller hvilke af de ansatte der sammen med læremesteren skal vejlede til en systematisk lærlingeuddannelse. Læretiden skal omfatte alt i forretningen - herunder også eventuelle specialafdelinger - forekommende arbejde.

2. Varekundskab. Der skal gives lærlingen kendskab til varernes oprindelse, deres benævnelse, danske såvel som udenlandske, hvis disse i større omfang forekommer ved ekspeditioner, samt kvaliteter, holdbarhed og fabrikater, både når varerne forekommer i løs vægt og i fabriksemballager.

Lærlingen skal endvidere have mulighed for at sætte sig grundigt ind i den rette anvendelse af de præparater (varer), forretningen fører. Lærlingen skal deltage i kontrol af indgåede varer, herunder undersøgelse af, om varens art og kvalitet samt colli-antal er i overensstemmelse med fragtbrev, følgeseddel eller faktura, og foretage de heraf følgende reklamationer. Dernæst skal lærlingen deltage i sortering, prismærkning og oprydning af varerne, ligesom han skal have oplysning om brugen af forskellige former for faglitteratur, håndbøger, kataloger og prislister.

3. Varebehandling.

Der skal gives lærlingen kendskab til butiks- og lagerorganisation. Endvidere skal lærlinge deltage i forberedende salgsarbejde, opstilling af varer i butik og på lager, herunder opbygning af salgsopstillinger på reoler, gondoler, salgsmontrer, samt butiksindretning o.s.v.

I det omfang, forretningen giver mulighed derfor, skal der gives lærlingen lejlighed til dekoration, også af vinduer, samt skilteskrivning.

Lærlingen skal i øvrigt lære at betjene de forskellige former for maskinelt inventar, der måtte findes i forretningen, såsom kasseapparater, regnemaskiner o.l.

4. Varebestilling.

Der skal gives lærlingen kendskab til almindelige vareindkøb, udfyldelse af ordresedler til leverandørforbindelser og kendskab til kalkulation, varelageropgørelse, varelagerregnskab og omsætningshastighed, alt som et praktisk supplement til handelsskoleundervisningen.

Hvis der i virksomheden findes egentligt kontorarbejde, skal der bibringes lærlingen kendskab til korrespondance vedrørende varekøb og varesalg.

5. Kundebetjening.

Det praktiske arbejde skal tilrettelægges således, at lærlingen kommer til at gennemgå alt ekspeditionsarbejde, herunder ordreoptagelse direkte eller pr. telefon, ekspedition af kunder enten ved eventuel disk eller ved vejledning i salgslokalet samt kasseekspedition og kasseregnskab.

Lærlingen skal sættes ind i gældende regler for butikshygiejne samt af den personlige hygiejne. Der skal bibringes lærlingen ordenssans.

Lærlingerådet, den 18. september 1963.

Jacobi.

/L. B. Fabricius.

Officielle noter

Ingen