Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for materialhandlerbranchen


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse af butikslærlinge inden for materialhandlerbranchen, og som er bindende for fagets lærermestre.

Lærermesterens skal drage omsorg for, at lærlinge får en alsidig og grundig oplæring i faget. Den praktiske og teoretiske uddannelse skal normalt gives samtidig, således at lærlingen gradvis får kendskab til samtlige de discipliner, oplæringen tager sigte på, og således at disse discipliner gøres aktuelle og interessebefordrende for derved at lette tilegnelsen af den undervisning, der gives i handelsskolen.

Oplæringen skal i det omfang, virksomhedens organisation giver mulighed derfor, omfatter følgende punkter:

1. Varekundskab.

Kendskab til varernes oprindelse, kvalitet, holdbarhed, opbevaringsmåde, anvendelse og til reglerne for varernes udlevering og emballering samt til varernes betegnelse, såvel på dansk som eventuelle latinske eller kemiske betegnelser.

2. Varebehandling.

Kendskab til butiks- og lagerorganisation, deltagelse i det forberedende salgsarbejde, i kontrollering, kalkulation og mærkning af varer, og i pyntning af diske, montre, vinduer og andre udstillingspladser, samt deltagelse i almindelige forekommende skilteskrivning.

3. Tilberedning.

I det omfang de enkelte virksomheder driver egen tilberedning af til branchen henhørende varer, skal lærlingen bibringes færdighed i, som assistent at tilberede simplere og sammensatte præparater, samt bibringe kendskab til afvejning, blanding og præparation efter kundernes medbragte opskrifter, og lære at taksere sådanne.

4. Varebestilling.

Kendskab til almindelige vareindkøb, udfyldelse af ordresedler til leverandørerne samt kontrollering af varedefekter.

5. Vareoptælling.

Opgørelse af varebeholdninger, varelagerregnskab og omsætningshastighed og lign.

6. kundebetjening.

Det praktiske arbejde skal tilrettelægges sådan, at lærlingen kommer til at gennemgå alt ekspeditionsarbejde, herunder ordreoptagelse direkte eller pr. telefon, samt ekspedition af kunder.

7. De for branchen specielle lovregler.

Der skal gives lærlingen kendskab til de i de for branchen gældende love indeholdte regler for varernes opbevaring, transport, emballering og mærkning samt de forsigtighedsregler, der foreskrives for såvel de handlende som for forbrugerne, i særdeleshed for gifte, sundhedsfarlige stoffer, bekæmpelsesmidler samt frihandelslægemidler og lign., alt i et sådant omfang at lærlingen på rette vis kan vejlede forbrugeren om sådanne varers anvendelse, behandling og opbevaring.

8. Regnskab og korrespondance.

Lærlinge skal så vidt muligt deltage i kalkulation, lagerbogføring, kasseopgørelse, regnskabsføring og korrespondance i et omfang, der giver denne lejlighed til i praksis at prøve, hvad han har lært i handelsskolen.

Lærlingerådet, den 11. nov. 1964.

Jacobi

/Carl Jørgensen.

Officielle noter

Ingen