Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for bogtrykfagets trykkerbranche


Læretiden er 4 år. Lærlingen antages til oplæring som ......trykker. Inden for det første læreår kan læremesteren dog beskæftige......en trykkerlærling i sætteriet i et sammenhængende tidsrum af højst to måneder.

Den fire-årige læretid er inklusive undervisning på dagskole i 22 uger fordelt med 10 uger fra læreforholdets ikrafttrædelsesdato og derefter 4 sammenhængende uger i henholdsvis 2., 3. og 4. læreår. Den, skolemæssige undervisning meddeles lærlingen i en af undervisningsministeriet anerkendte bogtrykkerskole (* 1) og gennemføres særskilt for lærlinge på samme uddannelsestrin efter en af ministeriet godkendt undervisningsplan (* 2) med anvendelse af autoriseret læremidler.

Af hensyn til samspillet med den skolemæssige undervisning gennemføres uddannelsen på lærestedet efter nedenstående uddannelsesregler, Under hele oplæringen beskæftiges lærlingen i øvrigt med alt på lærestedet-......i......trykkeri-forekommende teknisk arbejde for at vedligeholde tilegnede faglige kundskaber og færdigheder. Hvor det er muligt, bør der endvidere tilstræbes, at lærlingen får lejlighed til at indøve brugen af fagets tekniske nyskabelser, herunder skrifteksponeringsapparatur, montage og utraditionelle trykmaskiner.

Hvor særlige forhold på lærestedet gør det vanskeligt at overholde uddannelsesreglerne, må lærermesteren drag omsorg for, at lærlingen får den fornødne supplerende undervisning i en anden virksomhed eller på fagskole, jfr. lærlingelovens § 24, stk. 7.

Inden læretiden udløber aflægges svendeprøve i overensstemmelse med et af undervisningsministeriet godkendt regulativ for aflæggelse af svendeprøve som......trykker i bogtrykkerfaget.

For at sikre lærlingens deltagelse i dagskoleundervisning i 10 uger fra læreforholdets ikrafttrædelsesdato anmeldes nye læreforhold af læremesteren til bogtrykfagets lærlingekontor (* 3). Forskolens bedømmelse af og udtalelse om lærlingens egnethed for oplæringen i lærefaget bør være vejledende i afgørelsen om læreforholdets fortsættelse ud over prøvetiden. Nye læreforhold som......trykker bør i almindelighed kun oprettes med aspiranter, der har aflagt bogtrykfagets psykotekniske prøve.

Uddannelsesregler

(Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Efter indstilling fra det faglige udvalg for bogtrykfaget i danmark fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelsen af......trykkerlærlinge inden for bogtrykfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Trykkerlærlinge.

1. læreår: Lærlingen opøves i kendskab til trykkerens værktøj, det typografiske målsystem, blindmaterialets benævnelser, trykfarver og tilsætningsmidler. lærlingen skal arbejde ved digelpresse eller digelautomat og bibringes kendskab til maskindelenes benævnelser og funktioner, indstilling af farvekasse og -valser, dækkelsammensætning og -påsætning. lærlingen beskæftiges ved slutning, tilretning og trykning af lettere accidensarbejde, f.eks. forretningskort, kuverter, brevpapir, faktura- og regningsblanketter, kvitteringer, 4-sidet sang samt skærsatsforme med lettere stregætsninger.

2. læreår: Lærlingen søges bibragt kendskab til formatudredning, stegenes benævnelser, formslutning, montering af klicheer og farveblanding. lærlingen bør arbejde ved cylinderpresse og bibringes kendskab til maskindelenes benævnelser og funktioner, indstilling af farvekasse og -valser, griber, anlæg, udlægning, dækkelsammensætning og -påsætning. Lærlingen beskæftiges ved slutning, tilretning og trykning af følgende uddannelsesopgaver: skærsats, lettere forme med annoncer, stregsætninger og sutotypier, 2-farvet accidensarbejde, lettere skematisk arbejde og lettere tonpladearbejde. Udskydning af 4 og 8 sider.

3. læreår: Lærlingen søges bibragt kendskab til tilretningsmetoderne, herunder dækkelkombinationer samt kemiske og evt. andre billedtilretningsmetoder. Lærlingen orienteres om papirets baneretning og dens betydning og bibringes så vidt muligt kendskab til pålægnings- og sprøjteapparater. Lærlingen beskæftiges ved slutning, tilretning og trykning af følgende uddannelsesopgaver: Vanskeligere accidensarbejde, f.eks. brochurer, folders, bogomslag o.lign. i een eller flere farver, illustrationsforme med stregætsninger, autotypier og tonplader, skemaer med hoved- og tværform. Udskydning af 4, 8, 12 og 16 sider.

4. læreår: Der lægges vægt på, at lærlingen arbejder selvstændigt med almindeligt forekommende arbejder som udskydning, slutning, montering, tilretning, farveblanding og trykning af skære sats- og skemaforme samt illustrationsforme med klichematerialer af forskellig art (f.eks. 3- eller 4-farvetryk). Lærlingen skal have kendskab til papirkvaliteter og standard-formater. Ved læretidens udløb skal lærlingen have kendskab til digelpresse eller digelautomat samt cylinderpresse, ligesom lærlingen må være fortrolig med maskinernes røgt og pleje.

Lærlingerådet, den 29. september 1965.

Jacobi

/Carl Jørgensen

Officielle noter

(* 1) For tiden Fagskole for Boghaandværk i København for lærlinge i virksomheder i Stor-København (omfatter følgende kommuner: København, Frederiksberg, Gentofte, Rødovre, Hvidovre, Gladsaxe, Herlev, Ballerup-Måløv samt kommunerne på Amager) samt bogtrykskolen på Teknisk Skole i Ålborg, Århus, Herning, Kolding, Odense og Roskilde for lærlinge i virksomheder i den øvrige del af landet.

(* 2) Undervisningsplanen følger fagets uddannelsesregler og omfatter undervisning i faghistorie, faglig dansk og regning samt faglig teori og praktik. Igennem undervisningen opøves hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -metoder, ligesom betydningen af fagets hygiejne indskærpes. Skolernes materielle og maskinelle udstyr forudsættes at være af en sådan standard, at undervisningen kan være på højde med fagets udvikling.

(* 3) Stor-København: Landemærket 11, København K., telefon (01) CE8708. Provinsen: Helgasvej 26, Odense, telefon (09) 130601.