Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for bogtrykkerfagets sætterbranche


Læretiden er 4 år. Lærlingen antages til oplæring som ......sætter...... Inden for det første læreår kan læremesteren dog beskæftige en sætterlærling i trykkeriet i et sammenhængende tidsrum af højst to måneder.

Den fire-årige læretid er inklusive undervisning på dagskole i 22 uger fordelt med 10 uger fra læreforholdets ikrafttrædelsesdato og derefter 4 sammenhængende uger i henholdsvis 2., 3. og 4. læreår. Den skolemæssige undervisning meddeles lærlingen i en af undervisningsministeriet anerkendte bogtrykkerskole (* 1) og gennemføres særskilt for lærlinge på samme uddannelsestrin efter en af ministeriet godkendt undervisningsplan (* 2) med anvendelse af autoriseret læremidler.

Af hensyn til samspillet med den skolemæssige undervisning gennemføres uddannelsen på lærestedet efter nedenstående uddannelsesregler. Under hele oplæringen beskæftiges lærlingen i øvrigt med alt på lærestedet-......i sætteri......-forekommende teknisk arbejde for at vedligeholde tilegnede faglige kundskaber og færdigheder. Hvor det er muligt, bør der endvidere tilstræbes, at lærlingen får lejlighed til at indøve brugen af fagets tekniske nyskabelser, herunder skrifteksponeringsapparatur, montage og utraditionelle trykmaskiner.

Hvor særlige forhold på lærestedet gør det vanskeligt at overholde uddannelsesreglerne, må lærermesteren drag omsorg for, at lærlingen får den fornødne supplerende undervisning i en anden virksomhed eller på fagskole, jfr. lærlingelovens § 24, stk. 7.

Inden læretiden udløber aflægges svendeprøve i overensstemmelse med at af undervisningsministeriet godkendt regulativ for aflæggelse af svendeprøve som......sætter i bogtrykkerfaget.

For at sikre lærlingens deltagelse i dagskoleundervisning i 10 uger fra læreforholdets ikrafttrædelsesdato anmeldes nye læreforhold af læremesteren til bogtrykfagets lærlingekontor (* 3). Forskolens bedømmelse af og udtalelse om lærlingens egnethed for oplæringen i lærefaget bør være vejledende i afgørelsen om læreforholdets fortsættelse ud over prøvetiden. Nye læreforhold som......sætter bør i almindelighed kun oprettes med aspiranter, der har aflagt bogtrykfagets psykotekniske prøve.

Uddannelsesregler

(Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold).

Efter indstilling fra det faglige udvalg for bogtrykfaget i Danmark fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelsen af sætter-......lærlinge inden for bogtrykfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Sætterlærlinge.

1. læreår: Lærlingen opøves i sætning og aflægning af skærsats og lærer skriftgradernes samt streg- og blindmaterialets benævnelser. Lærlingen beskæftiges endvidere med lettere accidensarbejde, f.eks. forretningskort, kuverter, brevpapir, faktura- og regningsblanketter, kvitteringer, 4-sidet sang og småannoncer. Ved udløbet af 1. læreår bør lærlingen ved sætning af kompres korpus på 20 cicero kunne præstere 1500 bogstaver på 1 1/2 time.

2. læreår: De faglige kundskaber og færdigheder, lærlingen har tilegnet sig i 1. læreår, uddybes. Lærlingen beskæftiges endvidere ved sætning af følgende uddannelsesopgaver: Skærsats, annoncer og mere komplicerede accidenser, lettere skema- og tabelsats samt bog- eller tidsskriftarbejde. Ved udløbet af 2. læreår bør lærlingen ved sætning af kompres korpus på 20 cicero kunne præstere 1900 bogstaver på 1 1/2 time.

3. læreår: Lærlingen bør kunne udføre almindeligt bog- eller tidsskriftarbejde, herunder lettere titelsats og beskæftiges endvidere ved følgende uddannelsesopgaver: Annoncer med kliche, accidenser, skema- og tabelsats samt lettere brochurearbejde, alt efter skitse eller trykt manuskript. Lærlingen bør have adgang til at arbejde efter egen skitse samt til at arbejde ved istandgørelse, ombrydning og korrigering af maskinsats. Ved udløbet af 3. læreår bør lærlingen ved sætning af kompres korpus på 20 cicero kunne præstere 2200 bogstaver på 1 1/2 time.

4. læreår: Der lægges vægt på, at lærlingen arbejder selvstændigt med almindeligt forekommende arbejder som sætning, montering af klicheer, ombrydning af hånd- og maskinsats med aftrækning og rettelse af korrektur. Lærlingen beskæftiges endvidere ved følgende uddannelsesopgaver: Accidenser i 1 og 2 farver, skemasats med 3-delt hoved efter skrevet manuskript, regnskaber med titel og 2 indvendige sider samt bog- eller tidsskriftarbejde. Lærlingen skal have kendskab til udskydning og til klicheer af forskellig art samt til standard-formater for papir. Ved udløbet af 4. læreår bør lærlingen ved sætning af kompres korpus på 20 cicero kunne præstere 2400 bogstaver på 1 1/2 time.

Lærlingerådet, den 29. september 1965.

Jacobi

/Carl Jørgensen

Officielle noter

(* 1) For tiden Fagskole for Boghaandværk i København for lærlinge i virksomheder i Stor-København (omfatter følgende kommuner: København, Frederiksberg, Gentofte, Rødovre, Hvidovre, Gladsaxe, Herlev, Ballerup-Måløv samt kommunerne på Amager) samt bogtrykskolen på Teknisk Skole i Ålborg, Århus, Herning, Kolding, Odense og Roskilde for lærlinge i virksomheder i den øvrige del af landet.

(* 2) Undervisningsplanen følger fagets uddannelsesregler og omfatter undervisning i faghistorie, faglig dansk og regning samt faglig teori og praktik. Igennem undervisningen opøves hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -metoder, ligesom betydningen af fagets hygiejne indskærpes. Skolernes materielle og maskinelle udstyr forudsættes at være af en sådan standard, at undervisningen kan være på højde med fagets udvikling.

(* 3) Stor-København: Landemærket 11, København K., telefon (01) CE8708. Provinsen: Helgasvej 26, Odense, telefon (09) 130601.