Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for brolæggerfaget


Efter indstilling fra stenhugger-, brolægger- og stukkaturfagenes fællesudvalg i lærlingesager fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelsen i brolæggerfaget, og som er bindende for fagets læremestre.

Lærlingen antages til oplæring som brolægger.

Lærlingen skal i videst muligt omfang oplæres i alle fagets discipliner, og det skal tilstræbes, at den praktiske uddannelse ikke meddeles i et større tempo, end lærlingens evner tillader.

Uddannelsen omfatter følgende:

I. Efter praktisk arbejdstegning afsætning af flugter og højder, herunder opøves brugen af: I.Mire-tavler 2.Waterpas 3. Retholdt 4. Båndmål, meterstok etc.

II. Den manuelle faglige uddannelse omfatter: I.Hugning af flise- og brostenssmiger. 2. Sætning af: a. Fortovssten b. Chaussesten c. Kørebanesten d. Kantsten. 3. Lægning af: a. Fliser b. Klinker.

4. Under hensyntagen til aflægning af svendeprøve samt til at lærlingen skal kunne vejlede og instruere arbejdsmænd, der assisterer under arbejdets udførelse, skal lærlingen oplæres til at kunne støde og afrette eget udført arbejde.

III. I forbindelse med oplæringen opøves lærlingens færdighed i at benytte følgende værktøj: 1. Flise-sætjern 2. Fladmejsler 3. Spidsmejsler 4. Granit-sætjern 5. Kantjern 6. Klaphammer 7. Duks.

Såfremt der periodisk indtræffer mangel på rent brolæggerarbejde i læremesterens virksomhed, er lærlingen pligtig at udføre stenarbejde eller andet forefaldende arbejde.

Det forbeholdes læremesteren, i tilfælde af arbejdsledighed eller mangel på det for lærlingens uddannelse passende arbejde, midlertidigt at beskæftige lærlingen hos en anden brolæggermester, dog under læremesterens ansvar for lærlingens uddannelse på det pågældende sted.

Den mester, hos hvem lærlingen måtte blive sat i arbejde af sin læremester, skal opfylde de i lærlingelovens § 2 fastsatte betingelser for at antage lærlinge.

For så vidt lærlingen midlertidigt beskæftiges hos en anden læremester, skal meddelelse herom sendes til det faglige lærlingeudvalg for brolæggerfaget.

Af hensyn til arbejdssikkerheden kræves, at lærlingen under arbejdet er iført franske træsko.

Lærlingen skal deltage i den for faget godkendte undervisning på teknisk skole, jfr. lærlingelovens § 13.

Lærlingerådet, den 18. september 1963.

Jacobi

/L.B. Fabricius

Officielle noter

Ingen