Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Generelle dispensationsregler for optagelse på kursus for laboranter laboratorieteknikere, kemoteknikere og levnedsmiddelteknikere

(De tekniske skoler og teknologiske institutter)

Under henvisning til adgangsbestemmelserne i undervisningsministeriets bekendtgørelser om uddannelse af laboranter, laboratorieteknikere, kemoteknikere og levnedsmiddelteknikere og til, at uddannelsesnævnet for de kemo~ og biotekniske uddannelser på et møde den 5. maj 1970 har vedtaget forskellige ændringer i tidligere gældende adgangsbetingelser til disse uddannelser, skal man herved meddele, at de generelle retningslinjer for skolernes tilladelse til i særtilfælde at dispensere fra de normale adgangsbetingelser indtil videre af uddannelsesnævnet er fastsat som angivet på vedlagte bilag 1, 2 og 3, jf. bekendtgørelsernes § 4, stk. 3.

Man gør i denne forbindelse specielt opmærksom på, at skolen herefter uden forudgående godkendelse af uddannelsesnævnet i de her nævnte tilfælde kan optage aspiranter på omtalte kursus.

Til skolens vejledning kan det oplyses, at nærværende dispensationsregler sammen med de i direktoratets generelle skrivelse af 4. september 1970 (V-150) om retningslinjerne for den praktiske uddannelse af biologi- og kemilaboranter og de i bekendtgørelsen for den pågældende uddannelse i øvrigt fastsatte bestemmelser tilsammen indeholder alle på nuværende tidspunkt gældende bestemmelser for optagelse på kursus for uddannelse af laboranter, laboratorieteknikere, kemoteknikere og levnedsmiddelteknikere.

Det tilføjes, at de i denne skrivelse (med bilag) anførte dispensationsregler træder i stedet for bestemmelserne i direktoratets skrivelse af 27. juli 1966 med tilhørende bilag.

P.D.V.

E.B.

A. P. Lie

underv.insp.

Bilag nr. 1.

Dispensationsregler

vedrørende optagelse på kursus for laboranter og laboratorieteknikere, jf. i øvrigt bestemmelserne i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. juli 1969 om uddannelse af laboranter,laboratorieteknikere og kemoteknikere. ----------

Uden forudgående godkendelse fra Uddannelsesnævnet for de kemo- og biotekniske uddannelser kan skoler, der gennemfører kursus for laboranter og laboratorieteknikere med hovedfag i kemi eller biologi, i nedenstående tilfælde dispensere fra de almindelige betingelser for adgang til disse kursus:

1. Laboranter, der har gennemgået hospitalslaborantuddannelsens 2 kursus (propædeutisk kursus og hovedkursus), kan optages på laboratorieteknikerkursus B eller C.

2. Elever, der har gennemgået grundkursus eller laboratorieteknikerkursus uden at bestå den eksamen, hvormed kursus afsluttes, har efter bekendtgørelse af 22. juli 1969 ret til at indstille sig til eksamen en gang til. En forudsætning for indstilling til eksamen er, at den pågældende atter gennemgår grundkursus eller laboratorieteknikerkursus. I de tilfælde, hvor den pågældende ved første gennemgang af kursus har opnået karakteren mg eller derover for laboratorieøvelser, kan skolen tillade, at karakteren herfor overføres til den nye eksamenstermin, således at eleven ved gentagelsen af kursus kun behøver at følge de teoretiske fag.

3. Studenter, der har studeret ved:

 • a) Danmarks tekniske Højskole eller Danmarks Ingeniørakademis retninger for kemiingeniører,
 • b) Danmarks farmaceutiske Højskole,
 • c) Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles veterinære studium eller mejeriingeniørstudium,
 • d) Danske eller udenlandske universiteters studier for cand. scient. eller mag. scient. i kemi eller lægestudiet,

og som efter mindst 1 års studium har været indstillet til studiets første eksamen eller forprøve kan optages på laboratorieteknikerkursus uden at gennemgå den i ovennævnte bekendtgørelses § 3, stk. 3, omtalte praktiske uddannelse af mindst 1 1/2 års varighed.

----------

Nævnet er i øvrigt sindet at dispensere, når laboranter med hovedfag i biologi ønsker optagelse på kursus for laboratorieteknikere med hovedfag i kemi, og når laboranter med hovedfag i kemi ønsker optagelse på kursus for laboratorieteknikere med hovedfag i biologi. Eventuel dispensation forudsætter, at ansøgere har gennemgået en relevant praktikperiode og ved overgang til hovedfag biologi tillige, at ansøgeren består en tillægsprøve i faget mikrobiologi omfattende pensum på grundkursus, jf. bekendtgørelsens § 7 og § 9, afsnit 4.

Andragender om eventuel overgang fra et hovedfag til et andet må ligesom andre kategorier af dispensationsansøgninger, der ikke er nævnt i ovenstående punkter 1-3, indsendes til nævnet gennem den pågældende skole.

Bilag nr. 2

Dispensationsregler

vedrørende optagelse på kursus for kemoteknikere, jf. i øvrigt bestemmelserne i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. juli 1969 om uddannelse af laboranter, laboratorieteknikere og kemoteknikere.

----------

Uden forudgående godkendelse fra Uddannelsesnævnet for de kemo- og biotekniske uddannelser kan skoler, der gennemfører kemoteknikerkursus, i nedenstående tilfælde dispensere fra de almindelige betingelser for adgangen til laborantuddannelsen.

1. Studenter, der har studerer ved:

 • a) Danmarks tekniske Højskole eller Danmarks Ingeniørakademis retninger for kemiingeniører,
 • b) Danmarks farmaceutiske Højskole,
 • c) Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles veterinære studium eller mejeriingeniørstudium,
 • d) Danske eller udenlandske universiteters studier for cand. scient. eller mag. scient i kemi eller lægestudiet,

og som efter mindst 1 års studium har været indstillet til studiets første eksamen eller forprøve kan optages på kemoteknikerkursus uden at gennemgå den i ovennævnte bekendtgørelses § 3, stk. 3, omtalte praktiske uddannelse af mindst 1 1/2 års varighed.

2. Mejerister, der har bestået en af de eksaminer, der giver adgang til grundkursus, og som endvidere er udlært og har gennemgået mejeristuddannelsens obligatoriske kursus på mejeriskole, kan optages direkte på kemoteknikerkursus.

----------

Andre kategorier af dispensationsansøgninger indsendes som hidtil til Uddannelsesnævnet gennem den pågældende skole.

Bilag nr 3.

Dispensationsregler

vedrørende optagelse på kursus for levnedsmiddelteknikere, jf. i øvrigt bestemmelserne i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 17. december 1968 om uddannelse af levnedsmiddelteknikere.

---------

Uden forudgående godkendelse fra Uddannelsesnævnet for de kemo- og biotekniske uddanelser kan skoler, der gennemfører kursus for levnedsmiddelteknikere, i nedenstående tilfælde dispensere fra de almindelige betingelser for adgang til kursus.

1. Studenter, der har studeret ved:

 • a) Danmarks tekniske Højskoles eller Danmarks Ingeniørakademis retninger for kemiingeniører,
 • b) Danmarks farmaceutiske Højskole,
 • e) Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles veterinære studium eller mejeriingeniørstudium,
 • d) Danske eller udenlandske universiteters studier for cand. scient. eller mag. scient. i kemi eller biologi eller lægestudiet,

og som efter mindst 1 års studium har været indstillet til første eksamen eller forprøve, kan optages på det i ovennævnte bekendtgørelses § 5, stk. 1 og § 6, stk. 3, nævnte særlige kursus uden forud at have gennemgået grundkursus. De kan herefter optages på teknikerkursus, når de har gennemgået en relevant praktisk uddannelse af en varighed på mindst 12 måneder.

2. Husholdningslærerinder med bestået eksamen fra et husholdningsseminarium og den for uddannelsen fornødne praktiske uddannelse kan optages på kursus for levnedsmiddelteknikere, når de inden optagelse har gennemgået overgangskursus og har aflagt særlig adgangsprøve i faget regning og matematik, jf. §§ 5 og 6, stk. 3, i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 17. december 1968 om uddannelse af levnedsmiddelteknikere.

----------

Andre kategorier af dispensationsansøgninger indsendes som hidtil til Uddannelsesnævnet gennem den pågældende skole.

Officielle noter

Ingen