Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge indenfor kemigraf- og litograffaget. Branche: repro-fotografering (Uddannelsesområde I)


Generelle bestemmelser:

Forinden et læreforhold indgås, skal følgende iagttages:

1. Det bør være en almindelig forudsætning, at aspiranter har gennemgået folkeskolen til og med 9. klasse.

2. Nye læreforhold i faget bør i almindelighed kun oprettes med aspiranter, der har aflagt den for faget gældende egnethedsprøve.

Læremesteren, eller den stedfortræder, der på læremesterens vegne fører fagligt tilsyn og kontrol med lærlingen i læretiden (læresvenden), skal ved læreforholdets påbegyndelse give lærlingen fyldestgørende vejledning om lærereglerne, oplyse ham/hende om, hvilke specielle faremomenter arbejdet rummer, og instruere ham om, hvilke sikkerheds- og sundhedsmæssige forholdsregler og øvrige værkstedsregler han skal iagttage.

Læretiden er opdelt i seks perioder, nemlig tre perioder på lærestedet og tre perioder på lærlingeskolen. Henimod læretidens slutning af lægges en svendeprøve.

For at indlæringsprocessen kan foregå i et jævnt tempo, må oplæringen på lærestedet og undervisningen på skolen i videst muligt omfang foregå i takt med hinanden. Læremesteren skal drage omsorg for, at lærlingens oplæring som mindstekrav følger den i lærereglerne for vedkommende faggruppe skitserede udvikling, og lærlingen skal aktivt medvirke til, at denne udvikling opnås.

Lærlingen skal følge undervisningen på lærlingeskolen. Læremesteren skal forvisse sig om, at lærlingen bliver indkaldt og får besked om at møde på lærlingeskolen til de tidspunkter i læretiden, som uddannelsesreglerne fastsætter for skoleopholdene.

Fagene Lærlingeskole holder lærested og Det faglige Fællesudvalg underrettet om lærlingens forhold under skoleophold.

Lærlingen skal i hele sin læretid, såvel på lærested som under skoleophold, dagligt føre arbejdsjournal over udført arbejde. I en dertil indrettet mappe indlægger lærlingen løbende under læretiden prøver og bilagsmateriale af sit arbejde refererende til arbejdsjournalen. Dette materiale skal til enhver tid være tilgængeligt for læremester, læresvend og skolens lærere. Såvel journal som bilagsmappe forbliver ved læretidens udløb lærlingens ejendom.

Læremesteren skal gøre lærlingen bekendt med lærlingelovens bestemmelser om, at vægring ved at følge undervisningen på lærlingeskolen, eller adfærd, der resulterer i bortvisning fra skolen, skal medføre ophævelse af lærekontrakten.

Lærlingens ferier må ikke falde sammen med et skoleophold. Bliver en lærling indkaldt i en periode, inden for hvilken han i forvejen er tildelt ferie, og kan ferien ikke omlægges, skal læremesteren straks undersøge muligheden for at få lærlingens indkaldelse ændret.

Såfremt lærlingen forsømmer skolen mere end en uge, kan lærlingen indkaldes i en ny periode.

Lærlingen må ikke udføre arbejde på lærestedet i de perioder hvori han er indkaldt til undervisning på lærlingeskolen.

Læremesteren er pligtig at sende lærlingen til fagskolen for aflæggelse af svendeprøve efter de gældende regler.

Læretidens længde er 4 år.

Der afholdes svendeprøve i faget to gange årligt efter nærmere herom fastsatte regler.

Såfremt lærlingen på grund af sygdom forsømmer mere end i alt 4 måneder i læretiden, kan såvel læremesteren som lærlingen forlange læretiden forlænget med et af det faglige udvalg godkendt eller fastsat tidsrum. Udvalgets afgørelse kan indbringes for lærlingerådet, hvis afgørelse er endelig.

Prøvetidens varighed er for tiden i henhold til Lærlingerådets bestemmelse 9 måneder fra læretidens påbegyndelse.

Udvidelse af prøvetiden til i alt 9 mdr. er gældende, sålænge grundskolens varighed er fastsat til 21 uger, jfr. Lærlingelovens § 6 stk. 2.

Uddannelsesregler

(Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold).

Efter indstilling fra Det faglige Fællesudvalg for Kemigraf- og Litograffaget fastsætter Lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse af lærlinge inden for repro-fotografering, og som er bindende for fagets læremestre.

Af hensyn til samordningen af oplæringen på lærestedet og undervisningen på lærlingeskolen må uddannelsesreglerne nøje følges.

Uddannelsens hovedformål er oplæring i reproduktionsfotografisk arbejde inden for alle tre trykarter, hvorved skal forstås arbejdsoperationer med udstyr og materialer, som frembringer et forlæg, efter hvilket en trykform kan fremstilles, herunder originalmontage, (sidemontage), retouche og ætsning på film samt originalforberedelse, herunder skriftfremstilling (overskrifter og hermed sammenlignelig tekst). Denne uddannelsesgruppe afløser følgende hidtidige faggrupper: offsetfotografer, klichefotografer, positivretouchører og dybtrykfotografretouchører samt litografer, og dele af klicheætserfaget.

1 periode på lærestedet

(Efter 1. periode på teknisk skole)

(Aspirant- og grundskoleklasse).

Under lærlingens indføring i fagområdet lægges vægt på properhed, orden og nøjagtighed. Lærestedet viderefører grundskolens undervisning med de på lærestedet forekommende arbejdsprocesser. Lærlingen skal aktivt medvirke til at følge grundskoleundervisningen op.

Ved afslutning af denne periode skal lærlingen være i stand til at klargøre originalmateriale, herunder udføre formontage til reproduktion. Lærlingen indøves i densitometermåling og fotografering og udfører i øvrigt streg- halvtone- og rasteroptagelser af jævn sværhedsgrad samt halvtone- og rasterretouch af disse arbejder.

Ligeledes må lærlingen være i stand til at udføre lettere farvearbejde, samt lettere filmsmontageopgaver.

2. periode på lærestedet

(Efter 2. periode på teknisk skole (1. fagklasse)).

Lærestedet uddyber de discipliner, der er gennemgået på fagskolen. lærlingen skal nu have lejlighed til i betydeligt omfang at arbejde selvstændigt. Han skal stilles over for mere krævende opgaver, og han skal frem for alt optrænes til sikkerhed i det arbejde, han udfører.

Ved afslutningen af denne periode skal lærlingen være i stand til selvstændigt af udføre farveseparationer med gråbalancekontrol og tilhørende afmaskning og retouch, samt lokalmontage og sammenkopiering, herunder opgaver, hvor lærlingen selvstændigt udfører samtlige funktioner.

3. periode på lærestedet

(Efter 3. periode på teknisk skole (2. fagklasse)).

Lærlingen skal have lejlighed til regelmæssigt at arbejde selvstændigt med opgaver af samme art som forlanges udført ved svendeprøven.

Hvor en virksomhed betjener sig af metoder, udstyr og materialer ud over det i ovenstående regler opstillede, skal lærlingen have mulighed for at gøre sig bekendt med princip og virkemåde ved sådant udstyr og materiale, og - i det omfang det er muligt - lære at anvende det.

Lærlingerådet, den 10. december 1968

Henry Gran

Carl Jørgensen.

Reprofotograflærlinge, der under grundskoleuddannelsen udviser særlig

interesse og evne for fotosatsmontage, kan af fagskolen indkaldes

til et supplerende skoleophold, hvorunder der gives uddybende undervisning i fotosatsmontage. Dette fagskoleophold, der er af ca. 3 ugers varighed, er i princippet frivilligt, men det henstilles fra Det faglige Fællesudvalg for Kemigraf- og Litograffaget til læremestrene at give de pågældende lærlinge positiv mulighed for at deltage i denne undervisning.

Officielle noter

Ingen