Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge indenfor kemigraf- og litograffaget. Branche: repro-kopiering (Uddannelsesområde II)


Generelle bestemmelser:

Forinden et læreforhold indgås, skal følgende iagttages:

I. Det bør være en almindelig forudsætning, at aspiranter har gennemgået folkeskolen til og med 9. klasse.

2. Nye læreforhold i faget bør i almindelighed kun oprettes med aspiranter, der har aflagt den for faget gældende egnethedsprøve.

Læremesteren, eller den stedfortræder, der på læremesterens vegne fører fagligt tilsyn og kontrol med lærlingen i læretiden (læresvenden), skal ved læreforholdets påbegyndelse give lærlingen fyldestgørende vejledning om lærereglerne, oplyse ham/hende om, hvilke specielle faremomenter arbejder rummer, og instruere ham om, hvilke sikkerheds- og sundhedsmæssige forholdsregler og øvrige værkstedsregler han skal iagttage.

Læretiden er opdelt i seks perioder, nemlig tre perioder på lærestedet og tre perioder på lærlingeskolen. (For uddannelsesområde II gælder indtil videre særlige regler). Henimod læretidens slutning aflægges en svendeprøve.

For at indlærlingsprossen kan foregå i et jævnt tempo, må oplæringen på lærestedet og undervisningen på skolen i videst muligt omfang foregå i takt med hinanden. Læremesteren skal drage omsorg for, at lærlingens oplæring som mindstekrav følger den i lærereglerne for vedkommende faggruppe skitserede udvikling, og lærlingen skal aktivt medvirke til, at denne udvikling opnås.

Lærlingen skal følge undervisningen på lærlingeskolen. Læremesteren skal forvisse sig om, at lærlingen bliver indkaldt og får besked om at møde på lærlingeskolen til de tidspunkter i læretiden, som uddannelsesreglerne fastsætter for skoleopholdene.

Fagenes Lærlingeskole holder lærested og Det faglige Fællesudvalg underrettet om lærlingens forhold under skoleophold.

Lærlingen skal i hele sin læretid, såvel på lærested som under skoleophold, dagligt føre arbejdsjournal over udført arbejde. I en dertil indrettet mappe indlægger lærlingen løbende under læretiden prøver og bilagsmateriale af sit arbejde refererende til arbejdsjournalen. Dette materiale skal til enhver tid være tilgængeligt for læremester, læresvend og skolens lærere. Såvel journal som bilagsmappe forbliver ved læretidens udløb lærlingens ejendom.

Læremesteren skal gøre lærlingen bekendt med lærlingelovens bestemmelser om, at vægring ved at følge undervisningen på lærlingeskolen, eller adfærd, der resulterer i bortvisning fra skolen, skal medføre ophævelse af lærekontrakten.

Lærlingens ferier må ikke falde sammen med et skoleophold. Bliver en lærling indkaldt i en periode, indenfor hvilken han i forvejen er tildelt ferie, og kan ferien ikke omlægges, skal læremesteren straks undersøge muligheden for at få lærlingens indkaldelse ændret.

Såfremt lærlingen forsømmer skolen mere end en uge, kan lærlingen indkaldes i en ny periode.

Lærlingen må ikke udføre arbejde på lærestedet i de perioder, hvori han er indkaldt til undervisning på lærlingeskolen.

Læremesteren er pligtig at sende lærlingen til fagskolen for aflæggelse af svendeprøve efter de gældende regler.

Læretidens længde er 4 år.

Der afholdes svendeprøve i faget to gange årligt efter nærmere herom fastsatte regler.

Såfremt lærlingen på grund af sygdom forsømmer mere end i alt 4 måneder i læretiden, kan såvel læremesteren som lærlingen forlange læretiden forlænget med et af det faglige udvalg godkendt eller fastsat tidsrum. Udvalgets afgørelse kan indbringes for Lærlingerådet, hvis afgørelser er endelig.

Prøvetidens varighed er for tiden i henhold til Lærlingerådets bestemmelse 9 måneder fra læretidens påbegyndelse.

Udvidelse af prøvetiden til i alt 9 mdr. er gældende, sålænge grundskolens varighed er fastsat til 21 uger, jfr. Lærlingelovens § 6, stk. 2.

Uddannelsesregler

(Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold).

Efter indstilling fra Det faglige Fællesudvalg for Kemigraf- og Litograffaget fastsætter Lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 at 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse af lærlinge inden for repro-kopiering, og som er bindende for fagets læremestre.

Af hensyn til samordningen af oplæringen på lærestedet og undervisningen på lærlingeskolen må uddannelsesreglerne nøje følges.

Uddannelsens hovedformål er oplæring i montage til hele trykformforberedelsen såvel side- som formontage og fremstilling af trykforme til alle tre trykmetoder, højtryk, dybtryk og offset.

Denne uddannelsesgruppe afløser følgende hidtidige faggrupper: 1) offsetkopister, 2) kemigrafiske ætsere, 3) dybtrykætsere.

1. periode på lærestedet

(Efter 1. periode på teknisk skole)

(Aspirant- og grundskoleklasse).

Under lærlingens indføring i sit fagområde skal der lægges vægt på properhed, orden og nøjagtighed. En passende udviklingstakt fra elementære, forberedende arbejder under behørigt opsyn til mere selvstændigt arbejde med de på lærestedet forefaldende opgaver skal opnås. Lærlingen skal følge sin grundskoleundervisning op ved selv at udbygge sin viden om udstyr, materialer og metoder, som anvendes på lærestedet.

Lærlingen oplæres i behandling af det fra de foregående afdelinger afleverede fotografiske materiale. Udskydnings- og monteringsteknik gennemgås. Tilskæring af film og monteringsarbejde indøves. Sikkerhed i kontraktkopi og lettere fotografiske processer indøves.

Offsetgruppen: Fremstilling og istandgørelse af offsettrykplader indøves. Der lægges særlig vægt på montering med henblik på de krav, de efterfølgende arbejdsprocesser stiller. I det omfang lærestedet har mulighed herfor, skal lærlingen have lejlighed til i andre afdelinger at få indsigt heri. Hvor prøvetrykning udføres, skal lærlingen deltage heri.

Kemigrafgruppen: Kopiering og færdigbehandling af klichemetal eller plastik indøves. De forskellige former for ætsning, som lærestedet arbejder med, indøves. Kendskab til ætseblade, deres sammensætning og anvendelse ved streg- og autoætsning læres. Ætsning af henholdsvis streg- og autoklicheer indøves.

Der lægges særlig vægt påmontering med henblik på de krav, de efterfølgende arbejdsprocesser stiller. I det omfang lærestedet har mulighed herfor, skal lærlingen have lejlighed til i andre afdelinger at få indsigt her. Hvor prøvetrykning udføres, skal lærlingen deltage heri.

Dybtrykgruppen: Sensibilisering og tørring af pigmentpapir eller arbejde med tilsvarende overføringsmedium indøves. Kopieringsteknikken ved raster- og diapositivkopieringen læres. Lærlingen indføres i teknikken ved pigmentpapirets overføring til trykcylinderen, uddækning og ætsning af cylinderen, og deltager ved den praktiske udførelse af disse arbejdsoperationer, samt ved prøvetrykning af cylinderen. Der lægges særlig vægt på montage med henblik på de krav, de efterfølgende arbejdsprocesser stiller. I det omfang lærestedet har mulighed herfor, skal lærlingen have lejlighed til i andre afdelinger at få indsigt heri.

2. periode på lærestedet

(Efter 2. periode på teknisk skole (I. fagklasse)).

Lærlingen skal nu have lejlighed til i betydeligt omfang at arbejde selvstændigt. Han skal stilles over for mere krævende opgaver, og han skal frem for alt optrænes til sikkerhed i det arbejde, han udfører.

Lærlingen udfører selvstændigt monteringsarbejde af enhver art, herunder også af sådanne opgaver, som rummer krævende pasning.

Offsetgruppen: Lærlingen udfører selvstændigt kopiering af enhver art. Der skal lægges vægt på, at han kontrollerer sit arbejde gennem brug af de hjælpemidler, der findes til dette formål.

Hvor der er mulighed for det, skal lærlingen oplæres i arbejde med kopimaskine. Hvor prøvetrykning foretages med prøvetrykspresse, skal lærlingen udføre prøvetrykning på sådan presse. Han skal herunder selv fastlægge og blande sine trykfarver og fremstille skalatryk og færdigtryk, og der skal lægges vægt på, at arbejdet er udført så nær givne forskrifter som muligt.

Kemigrafgruppen: Lærlingen udfører selvstændigt filmsuddækningsarbejde samt kopiering og ætsning af alle streg-, auto- og kombinerede streg/autoopgaver i sort- hvid. Så vidt muligt arbejdes med opgaver af varierende rasterfinhed, idet der herved lægges vægt på, at lærlingen lærer, hvilke midler han har til kontrol af sin ætsning, således at det færdige rastebillede er afstemt til papiret, hvorpå klicheen skal trykkes. Endvidere udfører lærlingen de normale færdiggørelsesarbejder, såsom fræsning, facettering og gravering, ligesom han oplæres i reparation af fejl ved klicheen. Lærlingen udfører kopiering og ætsning af farvesæt. Lærlingen prøvetrykker sine arbejder, og han skal herunder selv indstille sine trykfarver og fremstille skalatryk og færdigtryk, idet der lægges vægt på, at arbejdet er udført så nærgivne forskrifter som muligt.

Dybtrykgruppen: Lærlingen udfører selvstændigt kopiering på pigmentpapir, og/eller overføringsfilm, overføring til trykcylinder og ætsning af cylinderen hvorved der lægges vægt på, at han på de steder i processerne, der kræver agtpågivenhed, opøves i at udøve kontrol, i det omfang han har mulighed herfor (sensibilisering af pigmentspapir; tørring; kopiering; tiden mellem kopiering, overføring og ætsning; ætsningsforløbet). Endvidere udfører lærlingen korrektionsarbejder på trykcylinderen, såsom gravering, efterætsning ect. Lærlingen udfører, i det omfang det er muligt, kopiering og ætsning af farvesæt.

3. periode på lærestedet

(Efter 3. periode på teknisk skole (2. fagklasse)).

Lærlingen skal i perioden indtil svendeprøven opnå størst mulig rutine og sikkerhed gennem arbejde med opgaver af sværhedsgrad svarende til svendeprøven. Han skal have opnået de nødvendige og tilstrækkelige manuelle færdigheder, kunne beherske det udstyr og de materialer, han arbejder med, og kende disse ydeevne og begrænsninger.

Hvor en virksomhed betjener sig af metoder, udstyr og materialer ud over det i ovenstående regler opstillede, skal lærlingen have mulighed for at gøre sig bekendt med princip og virkemåde ved sådant udstyr og materiale, og i det omfang det er muligt lære at anvende det.

Ud over de to ordinære fagklasser etableres indtil videre for samtlige Repo-kopistlærlinge en supplerende| I. fagklasse af tre ugers varighed, hvis formål er oplæring i fremstilling af dybtrykcylindere. Indkaldelse til denne specielle klasse vil finde sted i løbet af 2. periode på lærestedet.

Lærlingerådet, den 10. december 1968

Henry Gran

/ Carl Jørgensen.

Officielle noter

Ingen