Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for drejerfaget (træbranchen)


Efter at lærlingerådet fra maskinsnedkerfagets fællesudvalg har modtaget indstilling om ændring af de af lærlingerådet under 24. februar 1939 fastsatte regler for lærlingeuddannelse inden for drejerfaget, fastsætter rådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelsen i faget, og som er bindende for fagets lærermestre.

Foruden den obligatoriske undervisning i teori og praktik på fagets skole, der gives efter de retningslinjer, der er nedfællet i den godkendte undervisningsplan, skal uddannelsen tilrettelægges således at lærlingen:

  • 1) lærer slibning og vedligeholdelse af det i faget anvendte værktøj, herunder almindelige save, og skal lære at bruge gevindstål således, at han kan forfærdige patroner til bænken,
  • 2) lærer at tilrettelægge og dreje det i faget forekommende arbejde i almindelige og mere specielle træsorter og såvel af endetræ som af sidetræ,
  • 3) opøves i at dreje såvel med som uden pinol samt at dreje med anvendelse af briller,
  • 4) lærer boring og samling af de i faget forekommende arbejder,
  • 5) lærer overfladebehandling (bejset, bone- og lakbehandling).

Der kan i alle læreforhold af lærlingeudvalget eller af personer, der er udpeget af udvalget, foretages standpunktsprøver på lærepladsen, hvis lærlingens standpunkt i skoleperioderne giver formodning om, at der som helhed eller i enkelte discipliner finder en mangelfuld oplæring sted.

Lærlingerådet, den 25. juni 1968.

Henry Gran

/Carl Jørgensen.

Officielle noter

Ingen