Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for branchegruppe II: Isenkram, glas- og porcelæn, køkkenudstyr, guld- og sølvsmedehandel, radio- og fjernsynshandel, el-branchen, sports- og campingudstyrsbranchen, hobbyhandel, gave- og kunsthandel samt legetøjshandel


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som er bindende for fagets læremestre.

Uddannelsesreglerne er samtidig affattet som en uddannelsesplan, tilrettelagt i halvårsperioder, således at planen kan fungere såvel for læretider i hele år som for brudte læretider:

Første læreår: 1. halvår: prøvetiden.

Lærlingen orienteres om, hvorledes virksomheden fungerer med henblik på indkøbs- og salgsfunktioner, prismærkningsmetoder, evt. lagerfunktioner.

Endvidere varebestilling, forsendelse og anvendelse af priskataloger m.m.

Lærlingen må efter det første halve år være fuldt orienteret om forretningsgangen og have prøvet mindre kundeekspeditioner, således at læreprincipalen ved prøvetidens udløb kan skønne, om læreforholdet med udbytte vil kunne fortsættes, ligesom lærlingen skal være fortrolig med, hvad oplæringen går ud på og her ud fra vurdere, om læreforholdet ønskes fortsat.

2. halvår:

Lærlingen oplæres til en dybere indsigt i firmaets forretningsgang og varesortiment, herunder viden om de anvendte råmaterialer, fabrikationsmetoder, forarbejdning, varens benævnelse og anvendelse.

Lærlingen bibringes nærmere kendskab til varebestilling, herunder anvendelse af priskataloger, selvstændig kundebetjening ved mindre salg.

2. læreår: 1. halvår:

Lærlingen oplæres til ekspedition af skriftlige ordrer, telefonekspedition indpakning, hensigtsmæssig og forsvarlig lagring, udskrivning af eventuelle papirer (f.eks. rekvisitionsblanketter) samt kendskab til hele forsendelsesproceduren.

Endvidere kundebetjening i øget omfang, assistance ved pyntning af diske, montrer og i det hele taget salgsfremmende vareplaceringer.

2. halvår:

En videreførsel af det inden for 1. halvår gennemgåede. Endvidere fortrolighed med føring af virksomhedens lovpligtige bøger, opgørelse af lagerbeholdning, varindkøb, kalkulation, selvstændig kundebetjening, ekspedition af telefonordrer.

For lærlinge med 2 års læretid. Den sidste del af læretiden skal i så vid udstrækning som mulig anvendes til yderligere dygtiggørelse i salg og korrekt kundebetjening, således at lærlingen, når lærebrev udstedes, har opnået den duelighed i faget, der kræves af den faglærte butiksfunktionær.

For lærlinge med 2 1/2 års læretid er sidste læreår begyndt, og hel selvstændig kundebetjening og fortrolighed med forretningsgangen må intensiveres, således at lærlingen ved udlæringen har opnået den fornødne duelighed i faget.

3. læreår: 1. halvår:

For lærlinge med 2 1/2 års læretid: afsluttende gennemgang af samtlige discipliner.

For lærlinge med 3 års læretid: Sidste læreår er begyndt, og hel selvstændig kundebetjening og fortrolighed med forretningsgangen intensiveres.

2. halvår:

Afsluttende gennemgang af samtlige discipliner med særlig vægt på kundebetjeningen og varekundskab, således at lærlingen ved udlæringen, når lærebrev skal udstedes, har opnået den fornødne duelighed som faglært butiksfunktionær i faget.

Lærlingerådet, den 24, februar 1971.

P. Hermann

/Carl Jørgensen

sekr.

Officielle noter

Ingen