Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for branchegruppe III: Kolonial, viktualie m.v. (med undtagelse af supermarkeder og dobbelt-supermarkeder som har særlige uddannelsesregler)


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for oplæring af butikslærlinge inden for nævnte brancher som bindende for fagets læremestre.

Ved ansættelse af en lærling skal der drages omsorg for, at denne for en alsidig og grundig oplæring i de varegrupper, som forretningen omfatter. Lærlingens oplæring skal tilrettelægges således, at der gennem en turnus i virksomhedens forskellige afdelinger gives viden om de forskellige vareområder, oplæringen skal omfatte. På samme måde skal lærlingen bibringes indgående kendskab til de specielle funktioner, de enkelte afdelinger dækker, herunder kontorfunktioner. Det er virksomhedens opgave, at alle discipliner skal gøres aktuelle og interessebefordrende. Oplæringen skal i det omfang, virksomhedens størrelse og funktion giver mulighed herfor, omfatte følgende:

Kendskab til virksomheden

Ved sin tiltræden skal lærlingen bibringes kendskab til virksomhedens interne organisation og det ansatte personale. Lærlingen skal informeres om virksomhedens målsætning og de midler, der anvendes for at opnå denne målsætning, herunder anlægs- og salgspolitik. Lærlingen skal informeres om de regler, pligter og rettigheder, som lærlingen er omfattet af. Lærlingen skal informeres om det øvrige personales ansvars- og myndighedsområde og om, hvilke medarbejdere der sammen med læremestren skal overvåge og vejlede lærlingen under dennes praktiske uddannelse.

----------

Første læreår, prøvetiden:

Områder:

Varekundskab

kolonial, vin og tobak, frugt og grønt, dybfrostvarer, kød og viktualier.

Oplæring i:

Kendskab til varens oprindelse, benævnelse, kvalitet, holdbarhed og fabrikat. Kendskab til prismærkningsmetoder, indpakning samt evt. lagerfunktioner. Udpakning af varer, opfyldning af reoler, gondoler samt vareopbevaring på lager.

Lærlingen må efter det første halve år være fuldt orienteret om forretningsgangen og have prøvet mindre kundeekspeditioner, således at læremesteren ved årøvetidens udløb kan skønne, om læreforholdet med udbytte vil kunne fortsættes, ligesom lærlingen skal være fortrolig med, hvad oplæringen går ud på og herudfra vurdere, om læreforholdet ønskes fortsat.

Efter prøvetiden:

Områder:

Kolonial, vin, tobak, frugt og grønt, dybfrostvarer, kød og viktualier m.v.

Oplæring i:

Lærlingen oplæres til en dybere indsigt i firmaets forretningsgang og varesortiment, herunder bibringes viden om de anvendte råmaterialer, fabrikationsmetoder, forarbejdning, varens benævnelse, varebehandling og anvendelse. Lærlingen gives nærmere kendskab til varebestilling, forsendelse af varer og anvendelse af priskataloger.

Efter 1. læreår:

Kundebetjening og salg:

Kolonial, vin, tobak, frugt og grønt, dybfrostvarer, kød og viktualier m.v.

Lærlingen oplæres til ekspedition af skriftlige ordrer, telefonekspedition, udskrivning af eventuelle papirer, (f. eks. rekvisitionsblanketter) samt kendskab til hele forsendelsesproceduren. Endvidere kundebetjening i øget omfang, herunder information og rådgivning over for kunden inden for vareområdet. Behandling af kundereklamationer, tilrettelægning af vareudbringning, vareplacering i butikken, deltagelse i vinduesudstilling, salgsudstilling og andre former for salgsoplæg.

En videreførelse af de i foregående havlår gennemførte discipliner. Fortrolighed med føring af virksomhedens lovpligtige bøger, opgørelse af lagerbeholdning, kasseopgørelse, vareindkøb, kalkulation, selvstændig kundebetjening ved disk, kassesluse eller ved telefonordreekspedition.

Butiksindretning og anvendelse af teknisk inventar: Reoler, gondoler, kassediske, trådvarer, kurve og vogne, podier, køle- og frostbokse, kasseapparater og regnemaskiner, vægte, kaffemøller, doseringsapparater, diverse lyskinder, el-tavler og automater samt tyverialarmanlæg.

Lærlingen skal indføres i principperne for inventarets placering, udskiftning og indkøb samt lære at betjene de nævnte tekniske hjælpemidler og forstå de forskriftsmæssige foranstaltninger med hensyn til placering.

Områder:

Kontormæssige opgaver, regnskaber, lageroptællingssystemer, kontrolfunktioner, lageromsætningshastighed, slagsstatistikker, korrespondance vedrørende køb og salg, kasseoptælling, bankærinder, kalkulation af varer.

Oplæring i:

Lærlingen bør gives grundig indføring i regnskabsmæssig forståelse, behandling af statistisk materiale, omgangen med penge og checks, udformning af breve. Lærlingen skal indføres i butikkens kalkulationsteknik, bekæmpelse og kontrol med svindkilder, herunder butikstyveri.

For lærling med 2 1/2 år eller længere læretid bør sidste del af læretiden anvendes til helt selvstændigt arbejde og en gennemgang af samtlige de discipliner, der er oplært i.

Der lægges vægt på, at lærlingen gennem det praktiske arbejde i virksomheden får fornøden støtte i vejledning om rette brug af håndbøger, kataloger og faglitteratur m.v.

Den afsluttende gennemgang af disciplinerne skal sikre faget, læremesteren og lærlingen selv, at der med udstedelse af lærebrev er opnået den dygtighed, som forventes af en faglært butiksfunktionær.

Der faglige udvalg lægger vægt på, at der tilrettelægges en turnus, så lærlingen får adgang til at gennemgå samtlige discipliner, som oplæringen skal omfatte, uden at det dermed forpligter virksomheden til at følge en bestemt rækkefølge i disciplinerne, idet arbejdsforholdne kan variere fra virksomhed til virksomhed.

Lærlingerådet den 24. februar 1971.

P. Hermann

/ Carl Jørgensen

sekr.

Officielle noter

Ingen