Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for branchegruppe III: Supermarkeder og dobbelt-supermarkeder etc.


(Virksomheder, der inden for samme butikslokale forhandler daglige forbrugsvarer, såsom fødevarer, vin og tobak, textil og isenkram m.v. skal betragtes som et fælles oplæringsområde, idet der dog skal gives særskilt brancheuddannelse, såfremt vareudvalget giver mulighed herfor. I så fald skal oplæringen gives efter vedkommende branches uddannelsesregler).

Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet i medfør af lærlingelovens § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse af butikslærlinge i supermarkeder, dobbelt-supermarkeder og dermed beslægtede forretninger, og som er bindende for fagets læremestre.

Ved ansættelse af en lærling skal der drages omsorg for, at denne får en alsidig og grundig oplæring i de varegrupper, som forretningen omfatter. Lærlingens arbejde skal tilrettelægges således, at der gennem turnus i virksomhedens forskellige afdelinger gives kendskab til de forskellige vareområder, oplæringen skal omfatte jfr. vedlagte retningslinier for oplæringsforløbet. På samme måde skal lærlingen bibringes indgående kendskab til de specielle funktioner, de enkelte afdelinger dækker, herunder kontorfunktioner. Det er virksomhedens opgave at gøre alle discipliner aktuelle og interessebefordrende. Oplæringen skal i det omfang, virksomhedens størrelse og organisation giver mulighed herfor, omfatte følgende:

Kendskab til virksomheden.

Ved sin tiltræden skal lærlingen bibringes kendskab til virksomhedens interne organisation og det ansatte personale. Lærlingen skal informeres om virksomhedens målsætning og de midler, der anvendes for at opnå denne målsætning, herunder anlægs- og salgspolitik. Lærlingen skal informeres om de regler, pligter og rettigheder, som lærlingen er omfattet af. Lærlingen skal informeres om det øvrige personales ansvars- og myndighedsområder og om, hvilke af medarbejderne der sammen med læremesteren skal overvåge og vejlede lærlingen under dennes praktiske oplæring. -----------------

Område:

I. Varekundskab.

Kolonial, vin og tobak, frugt og grønt, dybfrostvarer, kød og viktualier, textilvarer, isenkram m.v.

Oplæring i:

Lærlingen skal gives viden om varens oprindelse, benævnelse, kvalitet, holdbarhed og fabrikat, varens anvendelse og næringsværdi. Lærlingen skal have adgang til at sætte sig ind i problematikken omkring produktionen i butikkens kød- og viktualieafdeling.

Lærlingen skal have oplysning om brugen af faglitteratur, tidsskrifter, håndbøger, kataloger og prislister.

Område:

2. Varebehandling.

Kolonial, vin og tobak, frugt og grønt, dybfrostvarer, kød og viktualier, textilvarer, isenkram m.v.

Oplæring i:

Lærlingen skal gives mulighed for at disponere i de nævnte vareområder inden for en fastlagt turnus. Lærlingen skal oplæres i brugen af bestillingslister. Lærlingen skal oplæres i behandlingen af de enkelte varer, herunder emballering, afpudsning, udpakning, opfyldning i reoler og gondoler samt vareopbevaring på lager og prismærkning.

Område:

3. Kundebetjening og salg.

Kolonial, vin og tobak, frugt og grønt, dybfrostvarer, textilvarer, isenkram, kød og viktualier m.v.

Oplæring i:

Lærlingen skal oplæres til god kundebetjening - herunder information og rådgivning over for kunder - inden for de nævnte vareområder. Lærlingen skal gives indblik i behandling af kundereklamationer. Lærlingen skal gives kendskab til tilrettelægning af vareudbringning. Lærlingen skal gives kendskab til vareplacering i butikken, salgsudstillinger og særlige former for salgsoplæg.

Område:

4. Butiksindretning og anvendelse af teknisk inventar.

Reoler, gondoler, kassediske, trådvarer, kurve og vogne, podier, køle- og frostbokse, kasseapparater, regnemaskiner, doseringsapparater, diverse lyskilder, el-tavler og automater samt tyverialarms-anlæg.

Oplæring i:

Lærlingen skal indføres i principperne for inventarets placering, udskiftning og indkøb. Lærlingen skal indføres i brugen af de nævnte tekniske inventargenstande - herunder de forskriftsmæssige foranstaltninger med hensyn til placering.

Område:

5. Kontormæssige opgaver.

Drifts- og afdelingsregnskaber, lageroptællingssystemer, kontrolfunktioner, lageromsætningshastighed, salgsteknikker, korrespondance, vedrørende køb og salg, afbetalingskontrakter, kasseoptælling, bankærinder, kalkulation.

Oplæring i:

Lærlingen bør gives en grundig indføring i regnskabsmæssig forståelse, behandling af statistisk materiale, omgangen med penge og checks samt anvendelse af afbetalingskontrakter og udformning af breve - alt i forsættelse af den teoretiske uddannelse.

Lærlingen skal indføres i butikkens kalkulationsteknik, bekæmpelse og kontrol af svindkilder, herunder butikstyverier.

Område:

6. Organisation, personaleadministration.

Personaleledelse, arbejdstilrettelæggelse, intern organisation, organisationsskemaer, personlig hygiejne, sundhedsvedtægter inden for vareområderne.

Oplæring i:

Lærlingen skal indføres i butikkens personalepolitiske forhold - herunder organisationsskemaer, arbejdstider, afspadseringsformer og arbejdets principielle tilrettelæggelse.

Lærlingen skal informeres om sundhedsvedtægter og lovmæssige forskrifter inden for butikkens vareområde.

Lærlingen skal gennem det praktiske arbejde i virksomheden have mulighed for at erhverve sig fornødent kendskab til alle forekommende discipliner i lærevirksomheden og bør støttes heri gennem vejledning i rette brug af håndbøger, kataloger og faglitteratur m.v.

Lærlingerådet, den 24. februar 1971.

P. Hermann

/ Carl Jørgensen

sekr.

Officielle noter

Ingen