Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler om afkortning af undervisningstid, for eksempel som følge af besparelser (lønsum - 3%-reglen m.v.)

(Tekniske skoler m.v.)

Som en følge af de pålagte lønsumsbesparelser har flere skoler aflyst undervisningen i enkelte timer, enkelte dage eller flere sammenhængende dage.

Direktoratet finder derfor anledning til at gøre opmærksom på følgende retningslinier, med hensyn til aflysning af undervisning for lærlinge og efg 2. dels-elever (i det efterfølgende benævnt »elever«):

1. Ved aflysning af undervisningstimer (uden erstatningstimer), skal der ske kompensation for den aflyste undervisning, ved at give eleverne hjemmearbejde for (lektielæsning e.l.).

2. Afkortning af undervisningstiden i forhold til de fastsatte timetal skal iøvrigt planlægges således, at dette kan følges op af eleverne ved pålagt hjemmearbejde/selvstudium.

I det omfang skolen har mulighed for at stille lokaler til rådighed, kan der indlægges lærerfrie timer. Disse aktiviteter skal så vidt muligt fordeles jævnt over hele skoleopholdet (evt. som »mellemtimer«).

Hjemmearbejde/selvstudium og lærerfrie timer skal placeres således, at elevernes udbytte kan bedømmes inden skoleopholdets afslutning.

3. Hvis skolen iøvrigt hjemsender eleverne, uden de under pkt. 1 og 2 nævnte kompenserende foranstaltninger, skal følgende iagttages:

  • a) Eleverne har i den tid de hjemsendes fra skolen, pligt til at møde hos læremesteren/praktikvirksomheden og arbejde i henhold til de for eleverne gældende arbejdstidsregler.

Det vil således ikke være hensigtsmæssigt, at egentlig hjemsendelse sker i form af enkelttimer eller dage under et skoleophold.

For skolehjemselever bør der af økonomiske årsager ikke ske hjemsendelse midt i et skoleophold.

  • b) Såvidt muligt skal den afkortede skoletid fremgå af skoleindkaldelsen. Hvis skolen hjemsender eleverne underrettes læremesteren/praktikvirksomheden forudgående, eventuelt telefonisk.

Skolen skal oplyse eleverne om, at de skal møde i virksomheden.

Eleverne skal selv kontakte virksomheden vedrørende fremmøde på arbejdspladsen.

Det bemærkes, at der i gældende overenskomster kan være fastsat bestemmelser vedrørende elevernes pligt til at stå til rådighed for læremesteren/praktikvirksomheden under skolefrihed. I tvivltilfælde kan skolen rådføre sig med det faglige udvalg.

  • c) Skolen skal i den sædvanlige opgørelse til AER fratrække de eventuelle hele dage , som skoleopholdet er afkortet med, hvis eleverne har været hjemsendt fra skole efter reglerne i pkt. 3, idet der ikke ydes lønrefusion for de dage eleven arbejder i virksomheden under skoleopholdet.
  • d) For § 30 lærlinge (med støtte i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser) gælder Arbejdsdirektoratets EMU-cirkulære nr. 15/89, af januar 1989. Heraf fremgår det bl.a., »at det vil være i strid med de gældende uddannelsesregler, såfremt læremesteren forlanger, at lærlingen på skolefridage skal være i praktisk arbejde på lærestedet«, idet Arbejdsdirektoratet finder at »eventuelle »hjemmelæsedage« må betragtes som en del af den for vedkommende fags lærlinge fastsatte obligatoriske dagskoleundervisning, hvorfor der også vil kunne udbetales støtte for disse dage'.

Det er skolens ansvar, at uddannelsernes mål kan nås - hvis ikke - må der, såvidt muligt allerede i forbindelse med undervisningsplanlægningen ske en øjeblikkelig anmeldelse til direktoratet for erhvervsuddannelserne.

P.m.v.

e.b.

Arne Andreasen

fuldmægtig

Officielle noter

Ingen