Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for lærlinge inden for møbeldetailbranchen


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddanelse af butikslærlinge inden for møbeldetailbranchen, og som er bindende for fagets læremestre.

Lærlingen skal oplæres i faget så fuldkomment, som den pågældende forretnings omfang og varemæssige område muliggør, og uddannes praktisk og fagligt forsvarligt i følgende færdigheder:

1. Varekundskab og materialelære

  • a) Almindelige anvendte træsorter, overfladebehandling af træ, rengøring og vedligeholdelse og samlingsmetoder, der har betydning for kundevejledningen. b) Tilsvarende kendskab til polstermaterialer og polsterarbejde. c) Tilsvarende til boligtextiler og hertil anvendte materialer; desuden læder.

2. Ekspedition

  • a) Personlig kundebetjening og kundevejledning.
  • b) telefonbetjening. c) Besvarelse af skriftlige forespørgsler. d) Udarbejdelse af møbleringsforslag og tilbud. e) Behandling af reklamationer. f) Varedeklarationer. g) Boligens behov og hensigtsmæssige møblering.

3. Varebehandling

  • a) Varemodtagelse, udpakning, kontrol og mærkning af varer. b) hensigtsmæssig og forsvarlig behandling og oplagring af varerne.

4. Forsendelse

  • a) Forsvarlig emballering. b) Valg af forsendelsesmetoder og udfyldning af nødvendige papirer. c) Returnering til leverandører.

5. Disponering

  • a) Ordreafgivelse. b) Indkøbspolitik. c) Indkøbsplanlægning. d)

Indkøbsmesser og show-rooms.

6. Reklame m.m.

  • a) Salgsfremmende vareplacering i vinduer, salgs- og udstillingslokaler, derunder opstilling af varerne. b) Skiltning. c) Kundekartotek, d) Udsendelse af katalogmateriale, prislister etc. e) Avertering.

7. Bogføring og butikkens kontorarbejde

  • a) Udskrivning af afbetalingskontrakter, derunder kendskab til lovgivningens krav. b) Udskrivning af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer. c) Debitorbogholderi. d) Leverandørbogholderi, ordrebog, ordrekontrol. e) Lagerkontrol, lagerbog, lagerkartotek. f) Kalkulation og prismærkning. g) Kassekladde/kassebog og kasseopgørelse. h) Regnskabets nøgletal, omsætningshastighed etc. i) Inddrivelse af udestående fordringer. j) Afregning med leverandører. k) Almindelig korrespondance. l) Toldpapirer ved import.

8. Møbelbranchens organisationsforhold i hovedtræk og branchens

normale samhandelsvilkår

Lærlingerådet, den 19. december 1975.

Povl Hermann.

/Carl Jørgensen.

---------------------

For at sikre den forsvarlige uddannelse er opstillet en uddannelsesplan i fire perioder.

Ved 2 års læretid svarer hver periode til 6 måneder.

Ved 2 1/2 års læretid forlænges den tredje periode til 12 måneder.

Ved 3 års læretid forlænges den tredje og den fjerde periode hver til 12 måneder.

Såfremt det bedre harmonerer med firmaets forretningsgang, kan der ændres i periodens rækkefølge og indhold, når dette skriftligt aftales ved læreforholdets begyndelse.

1. periode: (6 måneders prøvetid).

Lærlingen orienteres ved tiltrædelsen om: Virksomhedens målsætning og forretningspolitik, den interne organisation, arbejdstid, pauser og fridage. Lærlingens rettigheder og pligter og om principalen eller en medarbejder har ansvaret for lærlingen.

Lærlingen indføres i: Virksomhedens indkøbs- og salgsfunktioner, varemodtagelse, udpakning, kontrol og prismærkning, forsvarlig behandling og oplagring, salgsfremmende vareplacering, emballering og forsendelse, ordreafgivelse og ordre- og lagerkontroller, og i anvendelse af forretningens tekniske hjælpemidler som kontormaskiner, omstillingsbord etc.

Lærlingen bør have prøvet lettere ekspedition, således at principalen inden prøvetiden udløber har rimelig baggrund for at skønne, om læreforholdet med udbytte kan fortsættes. Tilsvarende skal lærlingen gennem prøvetiden sikres rimelig baggrund for at vurdere, om læreforholdet ønskes fortsat.

2. periode:

Lærlingen gives en dybere indsigt i virksomhedens forretningsgang med kendskab til: varesortiment, varebenævnelse, leverandører, leverandørkataloger og prislister, normalkalkulation, udfærdigelse af kvitteringer, debet- og kreditnotaer og salgs- og betalingsbetingelser. Til ydelser og garanti samt service og varedeklaration. Til ordreafgivelse for solgte varer og lagervarer, leverandørernes salgsvilkår. Til oprydning, salgsfremmende vareplacering og dekoration i vinduer, salgs- og udstillingslokaler, derunder udfærdigelse af prisskilte. Lærlingen deltager i butiksarbejde, telefonbetjening og i kundebetjening.

Under 2. eller 3. periode:

Lærlingen deltager i branchens 4 ugers specialkursus på Handelskostskolen i Odder. I undervisningen indgår følgende discipliner: Branchekundskab: herunder branchens organisationsforhold i hovedtræk og branchens normale samhandelsvilkår. Varekundskab: møbelkomposition, stilhistorie, farveteori, træ- og polstermaterialer, boligtextiler og rumindretning.

3. periode:

Lærlingen udfører det hidtil lærte under mere selvstændig indsats med større vægt på kundebetjening og kundevejledning. Deltager i besvarelse af skriftlige ordrer, udarbejdelse af møbleringsforslag og tilbudsgivning, behandling af reklamationer, i det dagligt bogholderi og forretningens kontorarbejde. Desuden kasseopgørelse, afstemninger, lageroptælling, lagerbogholderi, debitorbogholderi, indkassering af fordringer, leverandørafregning etc. kendskab til opfyldelse af lovgivningskrav til afbetalingssalg. bogføring og momsregnskab. Kendskab til beregning og vurdering af nøgletal som omsætningshastighed; til differentiel kalkulation; til virkomhedens reklameindsats og reklamebudgettering.

Udbygning af den erhvervede viden fra branchens specialkursus på Handelsskolen i Odder ved praktisk anvendelse i virksomheden. kendskab til træsorter, overfladebehandling, rengøring og vedligeholdelse, polstermaterialer, læder, boligtextil, garantiordninger og varedeklarationer. Kendskab til indkøbskanaler, messer, »marts«, show-room, repræsentanter, importører.

Ved direkte import: til klarering og toldbehandling.

4. periode:

Fuld anvendelse af det i de tre tidligere perioder lærte. arbejder helt selvstændigt såvel med kundebetjening og kundevejledning som på alle andre områder for at sikre, at der med udstedelse af lærebrev er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Forinden afslutningen af læreforholdet bør drøftes med lærlingen fremtidsmulighederne i virksomheden og i branchen, derunder adgang til efteruddannelse og videreuddannelse.

Officielle noter

Ingen