Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som finmekaniker trin 2 måleinstrumenter (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0        1/2          1 år 

        !---!--------!-------------------!---!--! 

         V   K15      V     K2 

        !---!--------!-------------------!---!--! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført 2.-dels-uddannelsen som finmekaniker trin 1 med tilfredsstillende resultat eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som finmekaniker trin 2, måleinstrumenter, i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt lagt på elektronik, el-måleteknik, reguleringsteknik, geometrisk måling, apparatlære, maskinsmedelære. Montage og vedligeholdelsesteknik. Endvidere arbejdsmiljøforhold i forbindende hermed.

Pensum er opdelt således:

Trin 2a - varighed 15 uger

Elektronik, kredsløbslære, el-måling. Måleteknik, transducerteknik,

kredsløbsteknik. Reguleringsteknik, elektronisk og pneumatisk

regulering. Måle- og kontrolteknik, geometrisk måling, apparatlære.

Montage og vedligeholdelse, mekanismelære. Trin 2b - varighed 2 uger

Repetitionskursus.

Samtlige skoleophold, bortset fra repetitionskursus, omfatter endvidere valgfri undervisning i almene fag og obligatorisk undervisning i følgende fællesfag: samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Montering af mekaniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske komponenter, der indgår i registrerende og regulerende finmekanisk udstyr. Kontrolmåleopstilling til geometriske målinger. Betjening af el-måleapparater til måling på simple kredsløb.

Reparation og vedligeholdelse af finmekanisk udstyr.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

Drejning. Fræsning.

Skruestiksarbejde.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Jern- og Metalområdet den 2. oktober 1979.

Over Schandorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne, den 29. juli 1980.

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 1. januar 1980