Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2.del som glarmester (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

Uddannelsestid:

 

 0      1/2    1     1 1/2  2  2 år 3 mdr. 

 !----------!-----!----------!----!----------!----! 

  V ca. 21  K10  V ca. 37  K5  V ca. 39  K5 

 !----------!-----!----------!----!----------!----! 

 V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen afsluttende i trin 2 - glarmester, eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Efg-eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som glarmester i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at efg-eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos:

Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160,

1123 Kbh K, (01) 13 65 10.

Uddannelse under skoleopholdene på uddannelsens 2. del

Undervisningen på teknisk skole omfatter teoretisk og praktisk orientering og indlæring i emnerne tegningslæsning, materialelære, fagtegning og faglig regning, måltagning, tildannelse og indsætning af enkeltruder, montering af isoleringsruder, blyindfatning af glas, fremstilling af billedrammer og indramning, montering af autoruder, profilglas, ovenlys, forskellige former for ventilation samt fuge- og limarbejde

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, materialelære, frihåndstegning og faglig regning. Praktikøvelser i måltagning, tildannelse og indsætning af enkeltruder, montering af isoleringsruder, blyindfatning, indramning, udskiftning af flækruder og værktøjsvedligeholdelse.

2. skoleophold - varighed 5 uger

Undervisning i fagtegning og frihåndstegning, materialelære og faglig regning. praktikøvelser i indsætning/montering af enkelt- og isoleringsruder, blyindfatning og indramning samt montering af ventilationsemner i ruder, fuge- og limarbejde samt værktøjsvedligeholdelse. Orientering og instruktion i montering af profilglas og glasdøre.

3. skoleophold - varighed 5 uger

Undervisning i fagtegning, faglig regning samt bygningsreglementets bestemmelser i forbindelse med udførelse af glarmesterarbejde. Praktikøvelser/repetitions i indsætning/montering af enkelt- og isoleringsruder, blyindfatning, indramning samt fuge og limarbejde, orientering og instruktion i montering af ovenlys, autoruder og balusterglas samt i reparation/renovering af aluminiumsprofiler i glasfacader.

Samtlige skoleophold omfatter endvidere obligatorisk undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser

Uddannelsen i praktikvirksomhederne.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen:

- måltagning til enkeltruder og isoleringsruder

- tildannelse af forekommende glastyper/-tykkelser

- indsætning/montering/af enkeltruder og isoleringsruder ved kitning

- ved kitning og med glaslister

- med fugebånd, glaslister og forsegling

- udskiftning af flækruder (reparationsruder)

- blyindfatning som mønster eller motivopgaver

- fremstilling af billedrammer og billedmontering

- fugning og limning

- værktøjsvedligeholdelse

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- montering af profilglas, helglasdøre, balusterglas, autoruder og

glastage.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for bygge- og anlægsområdet

den 26 november 1980

S.A.Bager

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for erhvervsuddannelserne,

den 27. november 1980

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 1. januar 1981