Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for merkonomkursus

(Handelsskolerne)

Omstående regler for merkonomkursus har virkning fra 1. august 1990.

Samtidig ophæves regler for merkonomkursus II-700 af 23. maj 1989.

Det bemærkes, at de to kurser: Produktudvikling i turistvirksomhed og Turistvirksomhed indtil videre udbydes af et antal handelsskoler efter direktoratets godkendelse med henblik på forsøgsvis afprøvning.

Opmærksomheden henledes særligt på følgende ændringer eller tilføjelser:

Linjen i databehandling omlægges fra august 1990. Fra august 1990 træder det nye kursus Systemanskaffelse i stedet for kurset Databehandling III. Kurset Databehandling III indgår fortsat ved udstedelse af bevis for en samlet merkonomuddannelse i databehandling til og med eksamensterminen december 1990/januar 1991.

Eksportlinjen ændres, idet Internationalisering træder i stedet for International handel og økonomisk samarbejde.

Fagene på linjen i International marketing er blevet revideret. Linjen kan nu frit udbydes af alle handelsskoler.

Se nærmere om disse ændringer under afsnit II, IV og V.

Vedr. pkt. VII Eksamensbestemmelser.

Der er to ordinære eksamensterminer: april/maj og december/januar termin.

P.m.v.

e.b.

Mette Beyer Paulsen

fuldmægtig

 

 Oversigt over indholdet i regelsamlingen: 

 I Generelle optagelsesbetingelser           3 

 II Yderligere optagelsesbetingelser for visse kurser  3 

 III Oversigt over læreplaner for enkeltkurser     5 

 IV Opbygning af samlede uddannelser          6 

 V Meritoverførsel                   7 

 VI Studiekredse                    9 

 VII Eksamensbestemmelser               11 

I Generelle optagelsesbetingelser.

I undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 666 af 16. oktober 1987 er fastsat følgende optagelsesbetingelser (§4):

»Optagelse er betinget af, at ansøgeren

 • 1) har gennemført en faglig uddannelse inden for handels- og kontorområdet, eller
 • 2) har gennemført anden faglig uddannelse, eller
 • 3) har anden relevant baggrund, herunder mindst 2 års praktisk beskæftigelse, og af skolen skønnes at kunne gennemføre undervisningen.

Stk. 2. Optagelse efter stk. 1, nr. 2 og 3 kan betinges af, at indledende kursus i virksomhedsøkonomi er gennemført eller særlige prøver er aflagt.

Stk. 3. Optagelse til visse kursus kan forudsætte forudgående gennemførelse eller sideløbende deltagelse i andre kursus.

Stk. 4. Direktoratet kan efter indstilling fra uddannelsesnævnet fastsætte nærmere regler om optagelsesbetingelserne«.

1. I henhold til stk. 1, nr. 1, kan skolen optage:

- Ansøgere med gennemført lærlingeuddannelse inden for handels- og kontorområdet.

- Ansøgere med gennemført erhvervsfaglig grunduddannelse inkl. 2. del inden for handels- og kontorområdet.

- Ansøgere med gennemført 1-årig bankskole eller sparekasseskole.

- Ansøgere med gennemført uddannelse som edb-assistent.

- Ansøgere med gennemført videregående uddannelse inden for handels- og kontorområdet.

- Dimittender fra handelshøjskole.

Ansøgere med højere handelseksamen kan optages på kurser uden studiekreds. For optagelse på kurser, under hvilke der skal gennemføres studiekredsarbejde, stilles krav om mindst 1 års praktisk beskæftigelse, sml. pkt. 3 nedenfor.

2. I henhold til stk. 1, nr. 2, kan skolen optage:

- Ansøgere med gennemført lærlingeuddannelse i øvrigt.

- Ansøgere med gennemført erhvervsfaglig grunduddannelse inkl. 2. del i øvrigt.

- Ansøgere med gennemført grundlæggende teknisk eksamensuddannelse.

- Ansøgere med gennemført videregående uddannelse, f.eks.

- videregående teknisk eksamensuddannelse

- uddannelse ved universitet eller højere læreanstalt.

3. I henhold til stk. 1, nr. 3, kan skolen optage ansøgere, som i mindst 2 år overvejende har haft ansættelse i privat eller offentlig virksomhed eller været selvstændig erhvervsdrivende.

Dokumentation for at betingelsen er opfyldt kan bestå i oplysning fra arbejdsgiver (f.eks. til brug ved selvangivelsen), bevis for momsregistrering eller lignende dokumentation. I mange tilfælde vil der ikke være tvivl om, at kravet om 2 års praktik er opfyldt, og i disse tilfælde vil det være ufornødent at kræve dokumentation.

4. I henhold til stk. 2, kan der stilles krav om, at ansøgeren gennemfører indledende kursus i virksomhedsøkonomi i de tilfælde, hvor ansøgeren ikke har den i stk. 1, nr. 1, nævnte uddannelsesbaggrund (handel og kontor). Dette kræves som forudsætning for optagelse på faget Virksomhedsøkonomi i de tilfælde, hvor en forudgående formel uddannelse ikke indeholder bogføring, regnskabskundskab, erhvervsøkonomi eller lignende i mindst 30 timer, og hvor tilsvarende forkundskaber efter skolens skøn ikke foreligger.

Det bemærkes herved, at det ved efg-uddannelser uden for handels- og kontorområdet er muligt at tage bogføring og lignende som tilvalg, såvel på basisuddannelsen som på 2. dels-uddannelsen, ligesom enkelte retningsfag indeholder relevante elementer, f.eks. retningsfaget kalkulation på levnedsmiddelområdet. Hvorvidt den tidligere uddannelse giver tilstrækkelige forkundskaber, må bedømmes i det enkelte tilfælde i relation til det kursus, der søges optagelse på.

Ansøgere, der har gennemført kursus i indledning til virksomhedsøkonomi ved Handelsflådens Kursuscenter, kan optages på faget virksomhedsøkonomi.

5. Foruden de generelle optagelsesbetingelser er der til kursus i visse fag fastsat yderligere optagelsesbetingelser, jfr. afsnit II.

 

 6. Dispensationer. 

 Der er ikke efter bekendtgørelsen hjemmel til at dispensere fra de 

  generelle optagelsesbetingelser, men tvivlstilfælde kan forelægges 

  Direktoratet for Erhvervsuddannelserne. 

 II Yderligere optagelsesbetingelser til visse kurser. 

 1. Iflg. bekendtgørelsens §4, stk. 3 kan optagelse til visse kurser 

  forudsætte forudgående eller sideløbende deltagelse i andre 

  kurser. 

 For nedennævnte kurser fastsættes følgende yderligere 

  optagelsesbetingelser (faglige bindinger): 

 Fag på linjen i butiksledelse: 

 Butiksdrift...........................Bestået prøver i Virksomheds- 

                    økonomi og Markedsføring I. 

 Fag på informatiklinjen: 

 Systemudvikling og Systemanskaffelse..Bestået prøve i Informatik. 

 Betingelserne kan opfyldes ved deltagelse i arbejdsmarkedets 

  edb-efteruddannelseskurser. Gennemførelse af 

  edb-efteruddannelsesmodulerne I (datalære), II (databehandling) og 

  III (systembeskrivelse) giver adgang til Systemudvikling og 

  Systemanskaffelse på merkonomkursus, men ikke fritagelse for 

  Informatik ved udstedelse af eksamensbevis for samlet 

  merkonomuddannelse. Se endvidere afsnit VII, pkt. 7, om 

  privatistadgang. 

 Fag på driftsledelseslinjen: 

 Organisation og strategi..............Bestået prøve i 

                    Virksomhedsorganisation. 

 Fag på eksportlinjen: 

 Eksportsalg...........................Bestået prøve i Virksomheds- 

                    økonomi. 

 Fag på finansieringslinjen: 

 Finansiel planlægning og investering og 

 Finansiering..........................Fagene skal læses i samme 

                    skoleår. 

                    Optagelsesbetingelserne er: 

                    Bestået prøve i 

                    Virksomhedsøkonomi. 

 Fag på indkøbslinjen: 

 Indkøb III............................Bestået prøver i 

                    Virksomhedsorganisation, 

                    Virksomhedsøkonomi, 

                    Indkøb I og II. 

 Fag på linjen i inter- 

 national marketing: 

 Sprog I...............................Forkundskaber svarende til 

                    handelsskolernes stats- 

                    kontrollerede enkeltfagsprøve 

                    i det pågældende 

                    fremmedsprog på niveau IV. 

 Sprog II..............................Sprog I. 

 Sprog III.............................Sprog II 

 Markedsanalyse........................Virksomhedsøkonomi. 

 Markedsplanlægning....................Markedsanalyse. 

 Fag på markedsføringslinjen: 

 Markedsføring II 

 og Markedsføring III..................Bestået prøver i Virksomheds- 

                    økonomi og 

                    Markedsføring I. 

 Fag på organisationslinjen: 

 Organisation og strategi..............Bestået prøve i 

                    Virksomhedsorganisation. 

 Fag på personaleadmini- 

 strationslinjen: 

 Personaleudvikling....................Bestået prøve i Ledelse og 

                    samarbejde og 

                    Personaleadministration. 

 Fag på regnskabsvæsenslinjen 

 og revisionslinjen: 

 Internt regnskabsvæsen og 

 Eksternt regnskabsvæsen...............Fagene skal læses i samme 

                    skoleår. 

                    Optagelsesbetingelser: 

                    Bestået prøve 

                    i Virksomhedsøkonomi. 

                    Det bemærkes, at der af 

                    industriministeriet som 

                    betingelse for registrering 

                    som revisor endvidere bl.a. 

                    kræves enkeltfagsprøve i 

                    Regnskabslære/driftsøkonomi. 

 Skatteret II og erhvervsjura..........Bestået prøve i Skatteret I. 

 Revisionsteknik.......................Bestået prøve i Internt og 

                    Eksternt regnskabsvæsen. 

                    Fag på transportlinjen: 

 Transportjura.........................Transport I skal læses senest 

                    samtidig med transportjura. 

 Transport II..........................Bestået prøver i Transport I 

                    og Virksomhedsøkonomi. 

                    Transportjura skal læses 

                    senest samtidig 

                    med Transport II. 

 Fag på turistlinjen: 

 Produktudvikling i turistvirksomhed...Markedsføring I, 

                    Virksomhedsorganisation og 

                    Virksomhedsøkonomi. 

 Turistvirksomhed......................Markedsføring I, Virksom- 

                    hedsøkonomi og Ledelse 

                    og samarbejde. 

2. Visse fag kan der være betingelser om deltagelse i studiekreds for at kunne indstille sig til eksamen. Se herom afsnit VII, pkt. 6 og 7.

Kursusdeltagerne bør i egen interesse undersøge eksamensbestemmelserne inden tilmelding til kursus.

3. Hvis en kursusdeltager er tilmeldt sygeeksamen i et fag, som skal være bestået som betingelse for optagelse på et følgende fag, kan optagelse dog ske: men kursusdeltageren kan ikke fortsætte på kursus, hvis eksamen ikke bestås.

4. For suppleringsfag (fag som ikke er fællesfag eller specialefag) er yderligere optagelsesbetingelser fastsat i de enkelte fags læreplaner, hvortil henvises. Optagelse på Erhvervsjura II er betinget af bestået prøve i Erhvervsjura I.

Bestået Erhvervsret på højere handelseksamensniveau i 1981 eller senere giver adgang til Erhvervsjura II, men ikke fritagelse for Erhvervsjura I.

5. Dispensation

De yderligere optagelsesbetingelser kan opfyldes ved fritagelse, jfr. afsnit V.

Skolen kan dispensere fra yderligere optagelsesbetingelser, hvis skolen på grundlag af dokumentation for forudgående uddannelse eller praktisk erfaring på området skønner, at den pågældende har tilstrækkelige forudsætninger inden for det pågældende fagområde. Det bemærkes, at eventuel dispensation fra yderligere optagelsesbetingelser ikke er ensbetydende med fritagelse.

Klager over skolens afgørelser indsendes til Direktoratet for Erhvervsuddannelserne gennem skolen. Fristen for klager er 4 uger fra den dag, skolens afgørelse er meddelt den pågældende, jfr. §17 i bekendtgørelsen om merkonomkursus.

6. Kursus for deltagere med særlige forudsætninger

For deltagere med særlige forudsætninger kan oprettes kursus i fag uden studiekreds.

III Læreplaner for enkeltkurser.

Læreplanerne for de enkelte kursus fastsættes af Direktoratet for Erhvervsuddannelserne efter indstilling fra uddannelsesnævnet for merkonomkursus.

 

 Der er fastsat følgende læreplaner:  Mrk. 

 Indledning til Virksomhedsøkonomi  5/2-85 

 Fællesfag: 

 Ledelse og samarbejde        16/3-88 

 Virksomhedsorganisation       12/4-85 

 Virksomhedsøkonomi          /10.79 

 Specialefag: 

 Arbejdsret I            19/2-82 

 Business English I         15/5-90 

 Business English II         15/5-90 

 Business English III        15/5-90 

 Butiksdrift             29/5-87 

 Eksportjura             5/4-90 

 Eksportsalg på konsumentmarkeder   3/5-88 

 Eksportsalg på producentmarkeder   3/5-88 

 Eksternt regnskabsvæsen       /01.81 

 Finansiel planlægning og investering 8/2-89 

 Finansiering             8/2-89 

 Francais des affaires I       23/5-90 

 Francais des affaires II      23/5-90 

 Francais des affaires III      23/5-90 

 Indkøb I              16/4-86 

 Indkøb II              10/5-86 

 Indkøb III              /03.80 

 Informatik             13/3-89 

 Internationalisering        15/5-90 

 Internt regnskabsvæsen        /01.81 

 Markedsanalyse           15/5-90 

 Markedsføring I           29/5-87 

 Markedsføring II          30/12-87 

 Markedsføring III         30/12-87 

 Markedsplanlægning         15/5-90 

 Nationaløkonomi I          /02.79 

 Organisation og strategi      4/10-85 

 Personaleadministration       12/3-90 

 Personaleudvikling          5/4-90 

 Produktudvikling i turistvirksomhed 14/5-90 

 Revisionsteknik           /02.78 

 Skatteret I             6/3-90 

 Skatteret II og erhvervsjura     6/3-90 

 Systemanskaffelse          13/3-89 

 Systemudvikling           13/3-89 

 Transportjura            5/4-90 

 Transport I             6/1-83 

 Transport II             6/1-83 

 Turistvirksomhed          14/5-90 

 Wirtschaftsdeutsch I        23/5-90 

 Wirtschaftsdeutsch II        23/5-90 

 Wirtschaftsdeutsch III       23/5-90 

 Suppleringsfag:            Mrk. 

 Arbejdsret II            25/4-83 

 Erhvervsjura I           16/4-86 

 Erhvervsjura II           /02.80 

 Etablering af egen virksomhed    15/4-87 

 Konkurs, akkord og andre former 

 for kreditorforfølgning      15/10-85 

 Landbrugets indkøb og afsætning   /10.77 

 Markedsføring af serviceydelser   7/12-83 

 Markedsføring af transport     16/10-84 

 Personligt salg           25/4-83 

 Produktansvar            4/3-85 

 Projektstyring            /02.78 

 Reklame               4/9-87 

 Statistik I             /04.75 

 Statistik II             /02.76 

 Struktureret problemløsning     /02.79 

 Virksomhedens forsikringer      /02.78 

 Virksomhedstyring          /02.80 

IV Opbygning af samlede uddannelser.

I henhold til bekendtgørelsens §7, stk. 2, er der opbygget følgende samlede merkonomuddannelser:

Fællesfag: Virksomhedsorganisation

Virksomhedsøkonomi

Ledelse og samarbejde

1. Foruden fællesfagene indgår følgende specialefag i nedennævnte linjer:

Butiksledelse

Markedsføring I

Personaleadministration

Butiksdrift

Driftsledelse

Organisation

og strategi

Arbejdsret I

Indkøb I

Eksport

Internationalisering

Eksportjura

Eksportsalg på konsumentmarkeder eller

Eksportsalg på producentmarkeder

Finansiering

Nationaløkonomi I

Finansiel

planlægning (* 1)

Finansiering (* 1)

Informatik (* 2)

Informatik

Systemudvikling

Systemanskaffelse

Indkøb

Indkøb I

Indkøb II

Indkøb III

Markedsføring

Markedsføring I

Markedsføring II

Markedsføring III

Organisation

Personaleadministration

Informatik

Organisation og strategi

Personaleadministration

Personaleadministration

Arbejdsret I

Personaleudvikling

Regnskabsvæsen

Internt regnskabsvæsen (* 3)

Eksternt regnskabsvæsen (* 3)

Informatik

Transport

Transport I

Transportjura

Transport II

2. I revisionslinjen indgår som fællesfag:

Virksomhedsorganisation

Virksomhedsøkonomi

Foruden de nævnte fællesfag indgår følgende specialefag:

Internt regnskabsvæsen (* 4)

Eksternt regnskabsvæsen (* 4)

Skatteret I

Skatteret II og erhvervsjura

Revisionsteknik

3. I linjen international marketing indgår ikke fællesfag, men følgende specialefag:

Sprog I Markedsanalyse

Sprog II Markedsplanlægning

Sprog III Internationalisering.

4. Suppleringsfag indgår ikke i samlede merkonomuddannelser.

betyder at fagene skal læses i samme skoleår.

Såfremt de yderligere adgangsbetingelser, jfr. afsnit II, respekteres, kan kurserne tages i vilkårlig rækkefølge.

V Meritoverførsel/fritagelse.

I henhold til bekendtgørelsens §7, stk. 3 fastsættes nedenstående regler om meritoverførsel/fritagelse.

Skolen kan tillade meritoverførsel/fritagelse hvis skolen på grundlag af dokumentation for forudgående uddannelse eller praktisk erfaring på området skønner, at ansøgeren allerede har tilsvarende viden og baggrund inden for det pågældende fagområde.

Det påhviler ansøgeren at fremskaffe den fornødne dokumentation.

Hvis dokumentationen ikke skønnes at være tilstrækkelig, eller der er usikkerhed om fritagelsesgrundlaget, bør skolen oplyse ansøgeren om vilkår og muligheder for at aflægge pågældende prøve som privatist (selvstuderende).

Klager over skolens afgørelser indsendes til Direktoratet for Erhvervsuddannelserne gennem skolen. Fristen for klager er 4 uger fra den dag, skolens afgørelse er meddelt den pågældende jfr. §17 i bekendtgørelsen om merkonomkursus.

Fritagelse for specialefagene Internt regnskabsvæsen, Eksternt regnskabsvæsen, Skatteret I, Skatteret II og erhvervsjura samt Revisionsteknik kan ikke ske på grundlag af forudgående praktisk erfaring.

Opmærksomheden henledes på, at der for kursusdeltagere med særlige forudsætninger kan oprettes særlige kursus i visse fag, jfr. afsnit II.6.

Der er på forhånd sikret meritoverførsel/fritagelse i de nedenfor anførte tilfælde.

Hvor intet andet er angivet, er det en betingelse for meritoverførsel/fritagelse at karakteren mindst 6 efter 13-skalaen (eller beståelseskarakter efter anden karakterskala), er opnået i det fag, der er baggrund for meritoverførsel/fritagelse. Hvis faget er en del af en samlet uddannelse er det ikke en betingelse, at den samlede uddannelse er bestået medmindre andet er anført. Hvis der i samme fag er flere prøver gives fritagelse, såfremt et vejet gennemsnit (efter de regler for udregning, der gælder for den pågældende uddannelse) udgør en beståelseskarakter.

1. Højere handelseksamen efter bekendtgørelse nr. 411 af 15. august 1975 og bekendtgørelse nr. 314 af 15. juni 1981:

Erhvervsret (1975) giver fritagelse for

Erhvervsjura I

Databehandling (1981) giver fritagelse for

Informatik.

Organisation giver fritagelse for

Virksomhedsorganisation.

Drifts- og produktionsteknik (1975) giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

Regnskabslære/driftsøkonomi giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

Nationaløkonomi (1975) giver fritagelse for

Nationaløkonomi I.

Samfundsøkonomi (1981) giver fritagelse for

Nationaløkonomi I.

Sprog på niveau V giver fritagelse for

Sprog I.

Højere handelseksamen efter bekendtgørelse nr. 764 af 5. november 1986:

Afsætningsøkonomi giver fritagelse for

Markedsføring I.

Regnskabslære/driftsøkonomi giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

Samfundsøkonomi giver fritagelse for

Nationaløkonomi I.

Databehandling giver fritagelse for

Informatik.

Sprog på niveau V giver fritagelse for

Sprog I.

Enkeltfagsprøver:

De til højere handelseksamen svarende statskontrollerede enkeltfagsprøver giver tilsvarende fritagelser som de pågældende fag ved højere handelseksamen.

2. Studentereksamen:

Bestået samfundsfaglig gren med minimumskarakter 6 i Samfundsfag giver fritagelse for

Nationaløkonomi I.

3. Edb-assistenteksamen efter bekendtgørelse nr. 390 af 5. august 1983:

De datamatiske fag bestået giver fritagelse for:

Informatik og Systemudvikling.

Organisation giver fritagelse for

Virksomhedsorganisation.

Regnskabslære/driftsøkonomi giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

Edb-assistenteksamen efter bekendtgørelse nr. 2 af 5. januar 1987:

Datamatiske fag giver fritagelse for

Informatik.

Systemudvikling og Systemanskaffelse.

Organisation giver fritagelse for

Virksomhedsorganisation.

4. Handelshøjskoleuddannelser:

HA-studiet:

Bestået HA-uddannelse giver fritagelse for:

Virksomhedsøkonomi.

Virksomhedsorganisation.

Ledelse og samarbejde.

Erhvervsjura I.

Erhvervsjura II.

Nationaløkonomi.

Informatik.

Systemudvikling,

såfremt det dokumenteres, at studiet har indeholdt de pågældende discipliner, og at disse indgår i fag, hvori mindst karakteren 6 efter 13-skalaen er opnået.

Bestået HD i regnskabsvæsen eller HA giver adgang til at læse Skatteret I og Skatteret II og Erhvervsjura samtidig.

HD i regnskabsvæsen med faggruppe 2 fra Handelshøjskolen i Århus giver fritagelse for Skatteret I.

Fag på HD (1. og 2. del) samt den Erhverssproglige grunduddannelse giver fritagelse, hvis det over for skolen kan dokumenteres, at studiet har indeholdt de pågældende discipliner i fag, hvor mindst karakteren 6 efter 13-skalaen er opnået.

Korrespondentuddannelsen eller den Erhvervssproglige grunduddannelse i pågældende sprog giver fritagelse for

Sprog I.

5. Teknonomkursus.

Arbejdspsykologi I samt Arbejdspsykologi II giver fritagelse for

Ledelse og samarbejde.

Arbejdspsykologi I, bestået 1987 eller senere, giver fritagelse for

Ledelse og Samarbejde.

Arbejdsret I giver meritoverførsel til

Arbejdsret I, idet karakteren overføres.

Industriel edb før 1991 giver fritagelse for

Informatik.

Informationsteknologi fra 1990 giver fritagelse for

Informatik.

Markedsføring af serviceydelser giver meritoverførsel til

Markedsføring af serviceydelser, idet karakteren overføres.

Virksomhedsøkonomi giver meritoverførsel til

Virksomhedsøkonomi, idet karakteren overføres.

Virksomhedsorganisation giver meritoverførsel til

Virksomhedsorganisation, idet karakteren overføres.

6. Universitetet eller videregående uddannelser i øvrigt:

Uddannelser fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole giver fritagelse for

Skatteret I.

Nationaløkonomi I og

Virksomhedsøkonomi,

hvis det over for skolen kan dokumenteres, at studiet har indeholdt de pågældende discipliner i fag, hvor mindst karakteren 6 efter 13-skalaen er opnået.

Civil-, akademi- og teknikumingeniør, giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi,

hvis det over for skolen kan dokumenteres, at studiet har indeholdt den pågældende disciplin i fag, hvor der mindst er opnået karakteren 6 efter 13-skalaen.

Cand.oecon, giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

Cand.jur. giver fritagelse for

Erhvervsjura I.

Erhvervsjura II.

Nationaløkonomi I.

7. Bankskole.

Bestået eksamen fra den 1-årige bankskole, 1968 eller senere, hvor prøverne er aflagt på en godkendt handelsskole:

Samfundsøkonomi giver fritagelse for

Nationaløkonomi I.

Bestået eksamen fra den 2-årige bankskole giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi og

Erhvervsjura I.

Bestået eksamen fra Bankskolens 2. del i 1983 eller senere giver fritagelse for Nationaløkonomi I, såfremt der i faget Bankerne i samfundsøkonomi er opnået mindst karakteren 6.

8. Sparekasseskolen.

Bestået eksamen fra den 1-årige sparekasseskole 1973 til 1988, hvor prøverne er aflagt på godkendt handelsskole:

Samfundsfag giver fritagelse for

Nationaløkonomi I.

9. Landbrugsteknikeruddannelsen.

Såfremt det i det enkelte tilfælde dokumenteres, at studiet har indeholdt en af de nævnte discipliner og der heri er aflagt prøve med et resultat der mindst svarer til beståelseskriteriet, gives der fritagelse for:

Informatik.

Virksomhedsøkonomi.

Virksomhedsorganisation.

Ledelse og samarbejde

Nationaløkonomi I.

10. Skovteknikeruddannelsen.

Der gives fritagelse for Virksomhedsøkonomi samt Ledelse og Samarbejde, såfremt disse discipliner indgår i fag der er bestået.

11. Udvidet maskinmestereksamen.

Fra 1973 eller senere gives fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

Fra 1990 gives fritagelse for

Ledelse og samarbejde og

meritoverførsel for Virksomhedsøkonomi.

12. Danmarks Forvaltningshøjskole.

Der gives fritagelse, hvis det over for skolen dokumenteres, at uddannelsen har indeholdt de pågældende discipliner i fag eller blokke, der er selvstændigt bestået (mindst karakter 6 efter 13-skalaen).

13. Amtsskatteinspektoraterne, Skatteuddannelse:

Gennemgået kursus giver fritagelse for

Skatteret I.

14. Statsskatteforvaltningens diplomprøve:

Bestået prøve fritager for Skatteret I, Skatteret II og Erhvervsjura samt Revisionsteknik.

15. Overgangsordninger:

Indtil videre giver bestået prøve i Afsætningslære fritagelse for Markedsføring I, i Reklame og Markedsvurdering fritagelse for Markedsføring II, og i Salgsorganisation og markedstilpasning fritagelse for Markedsføring III.

Det tidligere fag Eksportmarkedsføring giver indtil videre fritagelse for faget Eksportsalg (producent- eller konsumentmarkeder).

Indtil videre giver det tidligere fag Finansiel planlægning fritagelse for Finansiel planlægning og investering og det tidligere fag Kreditmarkedet giver fritagelse for Finansiering.

Indtil videre giver det tidligere fag Databehandling I fritagelse for Informatik og det tidligere fag Databehandling II giver fritagelse for Systemudvikling.

Eksportsprog I fritager for

Sprog I.

Eksportsprog II fritager for

Sprog II.

Eksportsprog III fritager for

Sprog III.

Områdestudier fritager for

Internationalisering.

Markedsanalyse e/ty/fr fritager for

Markedsanalyse.

Markedsplanlægning og salgsteknik fritager for

Markedsplanlægning.

INternational handel og økonomisk samarbejde fritager for

Internationalisering.

VI Studiekredse

I følgende fag skal udføres studiekredsarbejde i henhold til læreplanens bestemmelser herom:

Fag på linjen i butiksledelse:

Butiksdrift.

Personaleadministration.

Fag på informatiklinjen:

Systemudvikling.

Systemanskaffelse.

Fag på driftsledelseslinjen:

Organisation og strategi.

Fag på eksportlinjen:

Eksportsalg (på producent- eller konsumentmarkeder).

Fag på finansieringslinjen:

Finansiel planlægning og investering og/eller Finansiering.

Fag på indkøbslinjen:

Indkøb III.

Fag på linjen i international marketing:

Sprog III

Markedsplanlægning.

Fag på markedsføringslinjen:

Markedsføring II og/eller Markedsføring III.

Fag på organisationslinjen:

Personaleadministration.

Organisation og strategi.

Fag på personaleadministrationslinjen:

Personaleadministration.

Personaleudvikling.

Fag på regnskabsvæsenslinjen og revisionslinjen:

Internt regnskabsvæsen og/eller

Eksternt regnskabsvæsen samt

Revisionsteknik.

Fag på Transportlinjen:

Transport II.

Fag på Turistlinjen:

Turistvirksomhed

Regler for studiekredsarbejde:

1. Formål:

Studiekredsarbejdet har til formål at sikre dybere indlæring af væsentlige dele af fagets stofområde samt at træne deltagerne i:

Systematisk problemformulering og -behandling.

Indsamling og analyser af kildemateriale.

Systematisk skriftlig og mundtlig fremstilling.

2. Godkendelse af studiekredsarbejde.

I studiekredsarbejdet kræves udført et selvstændigt arbejde af den enkelte deltager.

Alle sager vedrørende forkastelse skal forelægges skolens leder til afgørelse.

Hvis en elev ikke deltager i studiekredsarbejdet, eller hvis besvarelsen forkastes - jfr. ovenstående - må eleven tage faget/fagene om fra begyndelsen af et følgende skoleår.

Vedrørende studiekredsarbejde som betingelse for adgang til afsluttende prøve, se afsnit VII.6.

3. Form.

Den enkelte skole afgør, om der i det enkelte fag skal anvendes enkeltmandsopgaver eller gruppeopgaver. Ved gruppeopgaver inddeles holdet i 5-6 grupper med 4-5 deltagere, og der tages ved sammensætningen af gruppen i videst muligt omfang hensyn til deltagernes ønsker. Ud over rene gruppe- eller enkeltmandsopgaver kan følgende former benyttes:

A. 2-4 elever får stillet samme enkeltmandsopgave og arbejder sammen i gruppen, hvad angår indsamling af til opgaven nødvendigt materiale og oplysninger. Når oplysningerne er indsamlet af eleverne i fællesskab, arbejder eleverne hver for sig, således at analysen, vurderinger, ræsonnementerne og den selvstændige tænkning bliver elevernes individuelle præstation.

B. Ved gruppeopgaver kan emnet eventuelt fordeles således, at hver deltager får ansvar for en nærmere afgrænset del af emnet.

4. Studiekredsemner.

Studiekredsemnerne på det enkelte hold formuleres af læreren i størst mulig udstrækning i samråd med eller efter forslag fra deltagerne. Det understreges, at emnerne skal være af en sådan karakter, at besvarelsen kræver en betydelig selvstændig indsats af deltagerne. Emner, som kan besvares ved simpel gengivelse af stof fra lærebøger, er ikke acceptable.

Emnerne bør formuleres således, at besvarelsen ikke kræver henvendelse til erhvervsvirksomheder.

En oversigt over de valgte studiekredsemner skal sendes af skolen til faglederen senest 2 uger inden studiekredsemnerne udleveres til deltagerne. Faglederen retter henvendelse til den pågældende skole, hvis han har væsentlige indsigelser mod emnerne.

5. Kildemateriale.

Deltagerne må selv fremskaffe det nødvendige kildemateriale, først og fremmest litteraturen, og dernæst - om fornødent - ved at indhente oplysninger hos de pågældende erhvervsorganisationer m.v. Det må være en absolut forudsætning for sådanne henvendelser, at man i forvejen har sat sig nøje ind i det foreliggende materiale og udtrykkeligt i hvert tilfælde får præciseret, i hvilket omfang oplysningerne må publiceres. Antallet af henvendelser skal begrænses til det absolut nødvendige. Henvendelser til erhvervsvirksomheder bør kun ske rent undtagelsesvis.

6. Rapportens udformning.

Rapportens udformning vil være afhængig af det behandlede emnes karakter, men man skønner, at der i almindelighed bør være tale om 12-30 maskinskrevne A4-sider.

Omkostninger ved rapportens mangfoldiggørelse afholdes af deltagerne. Ud over at besvarelsen skal være maskinskrevet, stilles ingen særlige krav vedrørende den tekniske udførelse.

Rapporten bør indeholde en klar problemafgrænsning og have klar systematik. Fremstillingsformen bør være præcis, letlæselig og ensartet gennem hele rapporten. Emnebehandlingen skal have en selvstændig karakter og være forsynet med eksempler.

Forsiden skal indeholde oplysninger om emne, dato for forelæggelsen, navnene på studiekredsdeltagerne og indholdsfortegnelse.

Rapporten skal afsluttes med en omhyggelig fortegnelse over anvendte kilder. Fortegnelsen kan f.eks. disponeres på følgende måde:

1. Anvendte biblioteker.

2. Anvendte håndbøger (årgang).

3. Andre benyttede håndbøger og tidsskrifter (årgang).

4. Eventuelle yderligere kildeanvendelser.

De eksemplarer af rapporten, som afleveres til læreren, skal være underskrevet af deltagerne i rapportens udarbejdelse.

7. Aflevering.

Den enkelte skole er frit stillet med hensyn til, hvornår i skoleårets forløb studiekredsarbejdet skal placeres. Det anbefales, at løsningstiden kommer til at ligge på et tidspunkt, hvor en stor del af fagets stof er gennemgået. En løsningstid på 4-8 uger vil være det normale.

8. Forelæggelse.

Læreren fastlægger datoerne for de forskellige rapporters forelæggelse samtidig med afleveringen.

Det forventes, at alle deltagerne har sat sig ind i hvert enkelt emne, således at opgaveløser(ne) på forelæggelsesaftenen kun behøver at fremkomme med en kort redegørelse for rapportens indhold.

Ved både enkeltmands- og gruppeopgaver udpeges i forvejen opponent(er), som ved forelæggelsen er hovedansvarlig for kritik af besvarelsen. Ved gruppeopgaver fungerer en anden studiekredsgruppe som opponenter.

Ved gruppeopgaver virker opgaveløserne som panel og skal i videst muligt omfang selv besvare spørgsmål og imødegå indvendinger.

Læreren er dirigent og skal på et passende tidspunkt trække diskussionens hovedemner op og så vidt muligt fremkomme med en konklusion.

9. Bedømmelse.

Læreren giver som afslutning på den lektion, i hvilken forelæggelsen finder sted, en udførlig mundtlig bedømmelse af besvarelsen. Til dette formål kan læreren forsynes med et antal bedømmelsesskemaer. Læreren afleverer et af opgaveløserne underskrevet eksemplar af besvarelsen til skolen, eventuelt sammen med det udfyldte bedømmelsesskema.

Læreren afleverer endvidere til skolen en underskrevet fortegnelse over deltagere, der har fået godkendt studiekredsarbejdet.

VII Eksamensbestemmelser.

1. Fællesfag og specialefag afsluttes med en statskontrolleret prøve. Desuden afholdes der statskontrolleret prøve i suppleringsfag. Prøverne afholdes hvert år i april/maj og december/januar.

Kursister, der skal til eksamen i 2 fag samme dag, kan efter anmodning få tilladelse af skolen til at indstille sig til eksamen i det ene fag i den følgende eksamenstermin.

2. Karakterer.

Ved bedømmelsen benyttes 13- skalaen. Minimum for at bestå et kursus er karakteren 6.

3. Eksamensbevis.

1. Der udstedes bevis for bestået prøve i et eller flere enkeltkurser.

2. Når en elev har bestået alle kurser i en linje, udstedes der bevis for en samlet merkonomuddannelse med linjebetegnelse.

Eksamensbeviset affattes i en af Direktoratet for Erhvervsuddannelserne fastsat form og udstedes af den skole, hvor eksamen er aflagt.

Bevis for en samlet merkonomuddannelse udstedes af den skole, hvor den/de sidste eksamimer er aflagt. Skolen skal have dokumentation for tidligere beståede prøver i form af originalbeviser.

Det skal af eksamensbeviset fremgå, i hvilke fag, der indgår studiekredsarbejde.

Hvis der er givet fritagelse for et fag anføres »fritaget« på det samlede eksamensbevis. Det bemærkes, at evt. dispensation for særlige adgangsbetingelser ikke i sig selv er ensbetydende med meritoverførsel.

4. Hjælpemidler.

Oplysning om tilladte hjælpemidler meddeles af direktoratet for de enkelte fag.

Alle tekniske hjælpemidler og særligt tilpassede undervisningsmidler, som af skolen - efter direktoratets anvisning - er stillet til rådighed for kursisten som specialpædagogisk støtte ved undervisningens gennemførelse, må anvendes ved prøverne. Ønskes der for enkelte kursister med særlige forudsætninger derudover hjælpemidler eller tilpassede undervisningsmidler bragt i anvendelse, skal dette i hvert enkelt tilfælde ske efter direktoratets forudgående godkendelse og anvisning.

5. Sygdom m.v.

Kursister, herunder selvstuderende, der pga. sygdom, beordret arbejde, bortrejse eller anden tvingende årsag, er forhindret i at deltage i eksamen, kan aflægge prøve i den næstfølgende eksamenstermin uden at betale gebyr. Uopsætteligt arbejde i selvstændig virksomhed kan ligeledes begrunde udsættelse af eksamen.

6. Studiekredsarbejde.

For fag, hvori studiekredsarbejde indgår, er det en betingelse for deltagelse i den afsluttende prøve, at studiekredsbesvarelsen er godkendt. I dobbeltfag (dvs. fag, der skal gennemføres samtidig) deltager den enkelte elev normalt i studiekredsbesvarelsen i et af fagene som betingelse for adgang til hver af de to prøver.

I de tilfælde, hvor dokumenteret sygdom hindrer en elev i at aflevere besvarelsen inden prøven, kan eleven deltage i prøven, men først få eksamensbeviset efter godkendelse af besvarelsen.

I øvrigt henvises til afsnit VI: Studiekredse.

7. Privatistordning (selvstuderende).

Der gives privatister umiddelbar adgang til at aflægge prøve i kurser, hvori der ikke indgår studiekredsarbejde som en obligatorisk del af undervisningen.

I kurser med studiekreds er der adgang til privatisteksamen for deltagere, der tidligere har fået godkendt studiekredsarbejde i det pågældende kursus.

I kurser med studiekreds kan skolen endvidere tillade privatistadgang i tilfælde, hvor et opgavearbejde, der ikke er udført i forbindelse med undervisning ved merkonomkursus, efter skolens vurdering kan sidestilles med studiekredsarbejde i det pågældende kursus. Det forudsættes, at der foreligger fornøden dokumentation og attestation for arbejdets ægthed, uanset om det er udført i uddannelses- eller erhvervssammenhæng.

Privatister kan melde sig til prøve i kurser på enhver handelsskole.

Sidste frist for privatisttilmelding til eksamen er 2 måneder før første eksamensdag i den pågældende eksamenstermin.

Selvstuderende betaler et eksamensgebyr, der fastsættes af skolen.

Selvstuderende har samme adgang til at blive indstillet til sygeeksamen i den næstfølgende eksamenstermin som øvrige eksaminander.

Selvstuderende vil blive afkrævet legitimation for at få adgang til eksamenslokalet.

8. Censorer og censur.

Censorer.

Den skriftlige censur foretages af 2 censorer, hvoraf faglæreren normalt er den ene. Den anden censor udpeges af Direktoratet for Erhvervsuddannelserne.

Censur.

Censuren afvikles efter en af direktoratet fastsat plan. I øvrigt henvises til direktoratets skrivelse af 5. september 1975, II-459.

Vedrørende omcensur henvises til direktoratets skrivelse af 30. oktober 1975, II-445. Ud over disse tilfælde kan omcensur ikke finde sted.

9. Fotokopi af besvarelse.

En eksaminand kan på forlangende og mod betaling af et af skolen fastsat gebyr få en fotokopi af sin besvarelse samt et eksemplar af den trykte opgave.

10. Regler for behandling af klagesager i forbindelse med eksamenskarakterer.

Klagefristen er 3 måneder fra dagen for eksamens afholdelse i det pågældende fag.

Når skolen modtager en klage fra en kursusdeltager over en eksamenskarakter, forespørger skolen skriftligt faglæreren og censor, hvorvidt der er begået en formel fejl ved bedømmelsen (sammentællingsfejl af points eller lignende). Det er således ikke meningen, at lærer og censor skal foretage en ny censur.

Herefter sikrer skolen sig, at lærer og censor har underskrevet karakterlisten (-lister) udvisende samme karakter for klageren.

På dette grundlag træffer skolen afgørelse i sagen.

Klager over skolens afgørelser indsendes til Direktoratet for Erhvervsuddannelserne gennem skolen. Fristen for klage er 4 uger fra den dag, skolens afgørelse er meddelt den pågældende, jf. §17 i bekendtgørelsen om merkonomkursus.

Officielle noter

(* 1) Fagene skal læses i samme skoleår.

(* 2) Fra august 1990 er linjen i Databehandling omlagt med nye kurser under navnet Informatiklinien. Som et led i denne omlægning træder det nye kursussystemanskaffelse i stedet for kurset Databehandling III fra 1990. Databehandling III fra august. Kurset Databehandling III indgår fortsat ved udstedelse af bevis for en samlet merkonomuddannelse i Databehandling til og med eksamensterminen december 1990/januar 1991.

(* 3) Fagene skal læses i samme skoleår.

(* 4) Fagene skal læses i samme skoleår.