Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for teknonomkursus

(Tekniske skoler)

Omstående regler for teknonomkursus har virkning fra den 1. august 1990.

Samtidig ophæves regler for teknonomkursus V-849 af 26. maj 1989.

Opmærksomheden henledes særligt på følgende ændringer:

Vedr. Afsnit I:

Linjen Produktionsteknisk edb omlægges fra 1990. Det nye kursus Informationsteknologi er trådt i stedet for kurset Industriel edb fra august 1989.

Det tidligere kursus Industriel edb indgår ved udstedelsen af bevis for en samlet uddannelse i Produktionsteknisk edb til og med eksamensterminen december 1990/januar 1991.

De nye fag: Industriel edb, CAD I, CAD II, CAM I og CAM II indføres fra august 1990.

P.m.v.

e.b.

Mette Beyer Paulsen

fuldmægtig

 

 INDHOLDSFORTEGNELSE 

 Afsnit                Side 

 I  Formål og struktur .............. 3 

 II  Undervisningen .................. 4 

 III Meritoverførsel/Fritagelser ..... 4 

 IV  Læreplaner ...................... 6 

 V  Hvilken kompetence giver kurserne 6 

 VI  Optagelsesbetingelser ........... 6 

   Dispensation .................... 7 

   Introduktionskursus ............. 7 

 VII Lærerkvalifikationer ............ 7 

 VIII Eksamen ......................... 7 

 IX  Regler for studiekredsarbejde ... 8 

 X  Indmeldelse ..................... 10 

I Formål og struktur

Formålet med teknonomkursus er at give deltagerne bedre grundlag for at varetage funktioner i deres erhverv. Kurserne skal give mulighed for erhvervelse af viden og færdighed på enkelte områder såvel som for en afrundet faglig helhed.

Kurserne henvender sig til personer, der samtidig med erhvervsarbejde, og med 4 års relevant erhvervsbeskæftigelse har behov for at erhverve sig viden og kunnen, så de:

gennem en videregående uddannelse inden for teknisk/administrative områder kan varetage ledelses-, planlægnings- og styringstekniske funktioner ved produktion.

gennem en videregående uddannelse inden for tilgrænsende teknisk/administrative områder bibringes en større erhvervsmæssig bredde,

gennem en teknisk suppleringsuddannelse inden for et fagområde bibringes en forståelse af tekniske discipliner og terminologier i et sådant omfang, at de selvstændigt kan arbejde med teknisk/administrative problemer.

Kurserne er opbygget efter et »byggeklodssystem«, hvor man kombinerer fælleskurserne: Virksomhedsøkonomi og Virksomhedsorganisation med de forskellige specialkurser. Disse specialkurser kan tages enkeltvis (dog under hensyntagen til adgangsbetingelserne) eller samlet efter deltagernes eget valg.

 

 Oversigt over kurser og linjer: 

                          P Produk- 

                          r tions- 

                      K    o teknisk 

                      v L   d edb- 

                      a e   u linje 

                   D   l d M k 

                   r   i e e t 

                   i   t l t i 

                   f   e s o o 

                   t   t e d n 

                   s H s s e s 

                   t å s t s s 

                   e n t e t t 

                   k d y k y y 

                   n v r n r r 

                   i æ i i i i 

                   s r n s n n 

                   k k g k g g   C 

                    s s   s s   A 

                   l l l l l l   D 

                   i i i i i i   / 

                   n n n n n n C C C 

                   j j j j j j A A A 

                   e e e e e e D M M 

 Spe- Arbejdspsykologi II           X         s 

 cial Arbejdsret I              X        fm 

 kur- CAD I                      X X   s 

 ser CAD II                      X    s 

 II  CAM I                        X X s 

   CAM II                         X s 

   Erhvervsret            X 

   Kvalitetsstyring II         X          s 

   Metodestyring II              X 

   Produktions-, 

   lager- og entreprisestyring    X 

   Produktionsstyring II             X      s 

 Spe- Arbejdspsykologi I       X X   X X 

 cial Industriel EDB                  X X X s 

 kur- Informationsteknologi     X   X X X X X X X 

 ser Kvalitetsstyring I      (X)  X          s 

 I  Metodestyring I        X   X   X X 

   Produktionsstyring I     (X)       X 

   Markedsføring af serviceydelser  X          s/fm 

 Fæl- Virksomhedsorganisation    fælles for alle linjer  fm 

 les Virksomhedsøkonomi                    fm 

 kur- 

 ser 

   Indledning til virksomhedsøkonomi introduktionskursus  fm 

 Sup- Etablering af egen virksomhed              fm 

 ple- 

 rings- 

 kur- 

 ser 

 s= Indeholder studiekreds 

 fm= Fælles med merkonomkursus. Karakterer kan overføres 

 fra den ene uddannelse til den anden. 

Kurserne er opbygget efter et »byggeklodssystem«, hvor man kombinerer fælleskurserne: Virksomhedsøkonomi og Virksomhedsorganisation med de forskellige specialkurser. disse specialkurser kan tages enkeltvis (dog under hensyntagen til adgangsbetingelserne) eller samlet efter deltagernes eget valg.

I driftsteknisk linje indgår enten Kvalitetsstyring I (X) eller Produktionsstyring I (X) efter deltagernes valg.

 • 1) Produktionsteknisk edb-linje: Fra august 1990 er linjen omlagt med nye kurser. Som et led i denne omlægning trådte det nye kursus Informationsteknologi i stedet for kurset Industriel edb fra august 1989. Det tidligere kursus Industriel edb indgår fortsat ved udstedelse af bevis for en samlet teknonomuddannelse i Produktionsteknisk edb til og med eksamensterminen december 1990/januar 1991.

De nye fag: Industriel edb, CAD I, CAD II, CAM I og CAM II indføres fra august 1990. I produktionsteknisk edb-linje indgår enten CAD I og CAD II, CAM I og CAM II eller CAD I og CAM I efter deltagernes valg.

En teknonomuddannelse omfatter 6 kursus, der sammensættes i overensstemmelse med foranstående oversigt

enten inden for en linje (teknonomuddannelse med linjebetegnelse)

eller af de 2 fælleskurser, 2 kurser af klyngen specialkurser I og 2 kurser af klyngen specialkurser II (teknonomuddannelse uden linjebetegnelse).

II Undervisningen.

Undervisningen tilrettelægges som deltidsundervisning som dag- og/eller aftenkursus.

Undervisningen er normalt tilrettelagt med 2-4 timers undervisning pr. uge pr. kursus over 15-30 uger, hvortil kommer hjemmearbejde, opgaveløsning m.m.

Arbejdsindsatsen pr. kursus inkl. hjemmearbejde forventes at ville andrage 4-6 timer i gennemsnit pr. uge.

Kursusdeltagerne har adgang til at følge enkeltkurser efter ønske og behov, når de for de enkelte kurser fastsatte adgangsbetingelser er opfyldt. Man er således ikke forpligtet til at følge et helt speciale, men kan vælge netop det kursus man er interesseret i.

Kursusdeltagerne kan sammensætte en individuel uddannelse gennem tilvalg af en række enkeltkurser efter behov og interesse.

Der er gennem strukturen og de to økonomisk/administrative fælleskurser Virksomhedsorganisation og Virksomhedsøkonomi tilstræbt en forbindelse mellem teknonom- og merkonomuddannelsen, der sikrer, at de uddannelsestagere, der måtte ønske at konvertere, kan gøre dette med en vis meritoverførsel.

Ved udarbejdelse af læreplaner for de enkelte fag tilsigter man at omforme de teknisk/økonomiske forskningsresultater til en form, der er praktisk og anvendelig i ledelsesteknisk henseende. Kurserne er opbygget således, at man kan kombinere de fælles grundfag: Virksomhedsorganisation og Virksomhedsøkonomi med forskellige specialfag.

III Meritoverførsel/fritagelse.

I henhold til bekendtgørelsens 7, stk. 3, fastsættes nedenstående regler om meritoverførsel.

Skolen kan tillade fritagelse for at deltage i et kursus og for at aflægge prøve, hvis skolen på grundlag af dokumentation for forudgående uddannelse eller praktisk erfaring på området skønner, at ansøgeren har en viden og baggrund, som kan sidestilles med det kursus, der søges fritagelse for.

Det påhviler ansøgeren at fremskaffe den fornødne dokumentation.

Hvis dokumentationen ikke skønnes at være tilstrækkelig, eller der er usikkerhed om fritagelsesgrundlaget, bør skolen oplyse ansøgeren om vilkår og muligheder for at aflægge den pågældende prøve som privatist (selvstuderende).

Klager over skolens afgørelser indsendes til Direktoratet for Erhvervsuddannelserne gennem skolen. Fristen for klager er 4 11uger fra den dag, skolens afgørelse er meddelt den pågældende, jf. §17 i bekendtgørelsen om teknonomkursus.

Endvidere henledes opmærksomheden på muligheden for at aflægge eksamen som privatist, jf. afsnit VIII, 7.

Der er på forhånd sikret meritoverførsel/fritagelse i de nedenfor anførte tilfælde.

Hvor intet andet er angivet, er det en betingelse for fritagelse at karakteren mindst 6 efter 13-skalaen (eller beståelseskarakter efter anden karakterskala), er opnået i det fag, der er baggrund for meritoverførsel. Hvis faget er en del af en samlet uddannelse, er det ikke en betingelse, at den samlede uddannelse er bestået med mindre andet er anført. Hvis der i samme fag er flere prøver gives fritagelse, såfremt et vejet gennemsnit (efter de regler for udregning, der gælder for den pågældende uddannelse) udgør en beståelseskarakter.

1. Højere handelseksamen efter bekendtgørelse nr. 411 af 15. august 1975 og bekendtgørelse nr. 314 af 15. juni 1981:

Organisation giver fritagelse for

Virksomhedsorganisation.

Drifts- og produktionsteknik (1975) giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

Regnskabslære/driftsøkonomi giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

Højere Handelseksamen efter bekendtgørelse nr. 764 af 5. november 1986:

Regnskabslære/driftsøkonomi giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

Enkeltfagsprøver:

De til højere handelseksamen svarende statskontrollerede enkeltfagsprøver giver tilsvarende fritagelser som de pågældende fag ved højere handelseksamen.

2. Edb-assistenteksamen efter bekendtgørelse nr. 390 af 5. august 1983:

Organisation giver fritagelse for

Virksomhedsorganisation.

Regnskabslære/driftsøkonomi giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

De datamatiske fag bestået giver fritagelse for Informationsteknologi og Industriel edb (1989).

Edb-assistenteksamen efter bekendtgørelse nr. 2 af 5. januar 1987:

Organisation giver fritagelse for

Virksomhedsorganisation.

De datamatiske fag bestået giver fritagelse for

Informationsteknologi og Industriel edb (1989).

3. Handelshøjskoleuddannelser:

HA-studiet.

Bestået HA-uddannelse giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi

Virksomhedsorganisation

såfremt det dokumenteres, at studiet har indeholdt de pågældende discipliner, og at disse indgår i fag, hvor mindst karakteren 6 efter 13-skalaen er opnået.

Fag på HD (1. og 2. del) samt den Erhvervssproglige grunduddannelse giver fritagelse, hvis det over for skolen kan dokumenteres, at studiet har indeholdt de pågældende discipliner i fag, hvor mindst karakteren 6 efter 13-skalaen er opnået.

4. Merkonomkursus.

Arbejdsret I giver meritoverførsel til

Arbejdsret I,

idet karakteren overføres.

Informatik giver fritagelse for

Informationsteknologi.

Ledelse og samarbejde giver fritagelse for

Arbejdspsykologi I.

Markedsføring af serviceydelser giver meritoverførsel til

Markedsføring af serviceydelser,

idet karakteren overføres.

Virksomhedsorganisation giver meritoverførsel til

Virksomhedsorganisation,

idet karakteren overføres.

Virksomhedsøkonomi giver meritoverførsel til

Virksomhedsøkonomi,

idet karakteren overføres.

5. Universitet eller videregående uddannelser i øvrigt.

Uddannelser fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi,

hvis det over for skolen kan dokumenteres, at studiet har indeholdt de pågældende discipliner i fag, hvor mindst karakteren 6 efter 13-skalaen er opnået.

Civil, akademi- og teknikumingeniør giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi,

hvis det over for skolen kan dokumenteres, at studiet har indeholdt de pågældende discipliner i fag, hvor der mindst er opnået karakteren 6 efter 13-skalaen i modulet.

Cand.oecon. giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

6. Bankskole.

Bestået eksamen fra den 2-årige bankskole giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

7. Landbrugsteknikeruddannelsen.

Såfremt det i det enkelte tilfælde dokumenteres, at studiet har indeholdt en af de nævnte discipliner, og der heri er aflagt prøve med et resultat, der mindst svarer til beståelseskriteriet, gives der fritagelse for:

Virksomhedsøkonomi

Virksomhedsorganisation.

8. Udvidet maskinmestereksamen.

Bestået 1973 eller senere giver fritagelse for

Virksomhedsøkonomi.

Bestået 1990 eller senere giver meritoverførsel til henholdsvis Arbejdspsykologi eller Virksomhedsøkonomi, idet karakteren i det pågældende fag overføres.

9. Overgangsordning.

Bestået prøve i det tidligere teknonomkursus Industriel edb (1986) giver fritagelse for de nye fag

Informationsteknologi og det nye fag

Industriel edb (1989).

Bestået prøve i det tidligere teknonomkursus CAD giver fritagelse for det nye fag

CAD I.

Bestået prøve i det tidligere teknonomkursus CAM giver fritagelse for det nye fag

CAM I.

Disse fritagelsesregler gælder i en overgangsperiode på 2 år.

IV Læreplaner.

 

 Pensum m.v. fremgår af de enkelte læreplaner. 

 Oversigt over læreplaner: 

 Arbejdspsykologi I                  2/5-86 

 Arbejdspsykologi II                  2/5-86 

 Arbejdsret I                   32.01/03.82 

 CAD I                        13/3-89 

 CAD II                        13/3-89 

 CAM I                        13/3-89 

 CAM II                        13/3-89 

 Erhvervsret                      5/6-87 

 Etablering af egen virksomhed            15/4-87 

 Indledning til virksomhedsøkonomi           5/2-85 

 Industriel edb                    13/3-89 

 Informationsteknologi                13/3-89 

 Kvalitetsstyring I                  2/6-86 

 Kvalitetsstyring II                 2/6-86 

 Markedsføring af serviceydelser           2/5-86 

 Metodestyring I                   2/5-86 

 Metodestyring II                   2/5-86 

 Produktions-, lager- og enterprisestyring      2/5-86 

 Produktionsstyring I                 2/5-86 

 Produktionsstyring II                2/5-86 

 Virksomhedsorganisation               12/4-85 

 Virksomhedsøkonomi               12.01/08.80 

V Hvilken kompetence giver kurserne.

Den stadigt stigende kompleksitet i erhvervsliv og samfund stiller krav om specialisering - og samtidig krav om et bredt kendskab til en række funktioner uden for specialistens område.

Teknonomuddannelsen imødekommer disse krav ved at være et deltidsuddannelsessystem, der imødekommer såvel behovet for en videregående uddannelse for teknikere inden for det produktionsstyringsmæssige område, som behovet for en supplerende teknisk/administrativ uddannelse for merkantilt uddannede.

Det er ikke et specifikt mål med uddannelsen at forberede til videregående studier, idet kurserne i forbindelse med faglig viden og erhvervskendskab fører frem til en række arbejdsområder i erhvervslivet.

VI Optagelsesbetingelser.

Generelle optagelsesbetingelser:

Enhver kan optages, som har haft 4 års relevant praktisk erhvervsbeskæftigelse. Faglig uddannelse medregnes heri. Optagelse på visse kurser kan forudsætte forudgående gennemførelse eller sideløbende deltagelse i andre kurser, jfr. nedenfor.

Yderligere optagelsesbetingelser til de enkelte kurser:

Ud over de generelle skal nedennævnte yderligere betingelser være opfyldt:

 

 Fag                    Yderligere betingelser 

 Arbejdspsykologi I            Ingen 

 Arbejdspsykologi II            Arbejdspsykologi I skal 

                      være bestået 

 Arbejdsret I               Ingen 

 CAD I                   Industriel edb skal være 

                      bestået 

 CAD II                  CAD I skal være bestået 

 CAM I                   Industriel edb skal være 

                      bestået 

 CAM II                  CAM I skal være bestået 

 Erhvervsret                Ingen 

 Industriel edb              Informationsteknologi 

                      skal være bestået 

 Informationsteknologi           Ingen 

 Kvalitetsstyring I            Ingen 

 Kvalitetsstyring II            Kvalitetsstyring I skal 

                      være bestået 

 Metodestyring I              Virksomhedsøkonomi skal 

                      læses før eller samtidig 

 Metodestyring II             Metodestyring I skal være 

                      bestået 

 Produktions-, lager- og enterprisestyring Ingen 

 Produktionsstyring I           Ingen 

 Produktionsstyring II           Produktionstyring I 

                      skal være bestået 

 Virksomhedsorganisation          Ingen 

 Indledning til virksomhedsøkonomi     Ingen (introduktionskursus) 

 Virksomhedsøkonomi            Ingen 

 Markedsføring af serviceydelser      Virksomhedsøkonomi og 

                      virksomhedsorganisation 

                      skal være bestået. 

Dispensation.

Skolen kan dispensere fra yderligere optagelsesbetingelser til de enkelte kurser, hvis skolen skønner, at den pågældende har tilstrækkelig viden inden for det pågældende fagområde.

Denne dispensation er ikke ensbetydende med fritagelse.

Klager over skolens afgørelser indsendes til Direktoratet for Erhvervsuddannelserne gennem skolen. Fristen for klager er 4 uger fra den dag, skolens afgørelse er meddelt den pågældende, jf. §17 i bekendtgørelsen om teknonomkursus.

Introduktionskursus.

Der vil kunne oprettes kursus i Indledning til virksomhedsøkonomi med det formål at give ikke regnskabskyndige en orientering om bogføring og opstilling af regnskaber.

Skolen kan afholde vejledende prøve, for hvilken der ikke udstedes bevis.

VII Lærerkvalifikationer.

For at sikre uddannelsen på et rimeligt højt kvalitetsniveau er det væsentligt, at lærerkræfterne opfylder visse teoretiske og praktiske kvalifikationer og kan tage udgangspunkt i de situationer, som kursisterne kender fra deres dagligdag.

Til produktionstekniske kurser:

En teoretisk uddannelse, der niveaumæssigt svarer til en teknikumingeniøruddannelse samt en flerårig aktuel praktisk erfaring inden for det fagdisciplinområde, vedkommende skal undervise i.

Til merkantile kurser:

En erhvervsøkonomisk uddannelse, svarende til HD-niveau, samt en flerårig aktuel praktisk erfaring inden for det relevante disciplinområde.

Til øvrige kurser:

Erhvervsret: En juridisk uddannelse samt en flerårig aktuel praktisk erfaring inden for fagområdet. Arbejdsret: En uddannelse på HD- eller teknikumniveau samt en flerårig aktuel praktisk erfaring inden for området.

Aflønning:

Se departementets skrivelse, j.nr. 1977-505-14 af 9. februar 1978 samt direktoratet for erhvervsuddannelsernes skrivelser af 30. juni 1970 og 5. oktober 1970, j.nr. 41-20-00-14/69.

VIII Eksamen.

1. Fællesfag og specialefag afsluttes med en statskontrolleret prøve. Prøverne afholdes hvert år i april/maj og december/januar. Kursister, der skal til eksamen i 2 fag samme dag, kan efter anmodning få tilladelse af skolen til at indstille sig til eksamen i den følgende termin i det ene fag.

2. Karakterer.

Ved bedømmelsen benyttes 13-skalaen. Minimum for at bestå et kursus er karakteren 6.

3. Eksamensbevis.

a. Der udstedes bevis for bestået eksamen i et eller flere enkeltkurser.

b. Når en elev har bestået alle kurser i en linje, udstedes der bevis for en samlet teknonomuddannelse med linjebetegnelse, jf. afsnit I.

c. Når en elev har bestået de 2 fælleskurser, 2 kurser af klyngen specialkurser I og 2 kurser af klyngen specialkurser II, udstedes der bevis for en samlet teknonomuddannelse uden linjebetegnelse, jf. afsnit I.

Eksamensbeviset affattes i en af Direktoratet for Erhvervsuddannelserne fastsat form og udstedes af den skole, hvor eksamen er aflagt.

Bevis for en samlet teknonomuddannelse udstedes af den skole, hvor den/de sidste eksaminer er aflagt. Skolen skal have dokumentation for tidligere beståede prøver i form af originalbeviser.

For fag, hvori studiekredsarbejde indgår, skal dette fremgå af eksamensbeviset.

Hvis der er givet fritagelse for et fag anføres »fritaget« på det samlede eksamensbevis.

Det bemærkes, at evt. dispensation for særlige adgangsbetingelser ikke i sig selv er ensbetydende med fritagelse.

4. Hjælpemidler.

Oplysning om tilladte hjælpemidler meddeles af direktoratet for de enkelte fag.

Alle tekniske hjælpemidler og særligt tilpassede undervisningsmidler, som af skolen - efter direktoratets anvisning - er stillet til rådighed for kursisten som specialpædagogisk støtte ved undervisningens gennemførelse, må anvendes ved prøverne. Ønskes der for enkelte kursister med særlige forudsætninger derudover hjælpemidler eller tilpassede undervisningsmidler bragt i anvendelse, skal dette i hvert enkelt tilfælde ske efter direktoratets forudgående godkendelse og anvisning.

5. Sygeeksamen.

Afholdes i næstfølgende eksamenstermin. Betingelse for at aflægge prøve til sygeeksamen er dokumenteret sygdom, beordret arbejde, bortrejse eller anden tvingende årsag.

6. Studiekredsarbejde.

For fag, hvori studiekredsarbejde indgår, er det en betingelse for deltagelse i den afsluttende prøve, at studiekredsbesvarelsen er godkendt.

I de tilfælde, hvor dokumenteret sygdom hindrer en elev i at aflevere besvarelsen inden prøven, kan eleven deltage i prøven, men først få eksamensbeviset efter godkendelse af besvarelsen. I øvrigt henvises til afsnit IX, regler for studiekredsarbejde.

7. Privatistordning (selvstuderende).

Der gives privatister umiddelbar adgang til at aflægge prøve i kurser, hvori der ikke indgår studiekredsarbejde som en obligatorisk del af undervisningen.

I kurser med studiekreds er der adgang til privatisteksamen for deltagere, der tidligere har fået godkendt studiekredsarbejde i det pågældende kursus.

I kurser med studiekreds kan skolen endvidere tillade privatistadgang i tilfælde, hvor et opgavearbejde, der ikke er udført i forbindelse med undervisning ved teknonomkursus, efter skolens vurdering kan sidestilles med studiekredsarbejde i det pågældende kursus. Det forudsættes, at der foreligger fornøden dokumentation og attestation for arbejdets ægthed, uanset om det er udført i uddannelses- eller erhvervssammenhæng.

Privatister kan melde sig til prøve i kurser på enhver teknisk skole.

Sidste frist for privatisttilmelding til eksamen er 2 måneder før første eksamensdag i den pågældende eksamenstermin.

Privatister betaler et eksamensgebyr, der fastsættes af den enkelte skole.

Privatister har samme adgang til at blive indstillet til sygeeksamen som øvrige eksaminander.

Privatister vil blive afkrævet legitimation for at få adgang til eksamenslokalet.

8. Censorer og censur.

Censorer.

Censuren foretages af 2 censorer, hvoraf faglæreren normalt er den ene. Den anden censor udpeges af Direktoratet for Erhvervsuddannelserne.

Censur.

Den skriftlige censur afvikles efter en af Direktoratet for Erhvervsuddannelserne fastsat plan. I øvrigt gælder direktoratets skrivelse af 5. september 1975 (II-459) også for teknonomkursus.

Omcensur.

For omcensur gælder direktoratets skrivelse af 30. oktober 1975 (II-445) også for teknonomkursus. Ud over disse tilfælde kan omcensur ikke finde sted.

9. Fotokopi af besvarelse.

En eksaminand kan på forlangende og mod betaling af et af skolen fastsat gebyr få fotokopi af sin besvarelse samt et eksemplar af den trykte opgave.

10. Regler for behandling af klagesager i forbindelse med eksamenskarakterer.

Klagefristen er 3 måneder fra dagen for eksamens afholdelse i det pågældende fag.

Når skolen modtager en klage fra en kursusdeltager over en eksamenskarakter, forespørger skolen skriftligt faglæreren og censor, hvorvidt der er begået en formel fejl ved bedømmelsen (sammentællingsfejl af points eller lignende). Det er således ikke meningen, at lærer og censor skal foretage en ny censur.

Herefter sikrer skolen sig, at lærer og censor har underskrevet karakterlisten (-lister) udvisende samme karakter for klageren. På dette grundlag træffer skolen afgørelse i sagen.

Klager over skolens afgørelser indsendes til Direktoratet for Erhvervsuddannelserne gennem skolen. Fristen for klager er 4 uger fra den dag, skolens afgørelse er meddelt den pågældende, jf. § i bekendtgørelsen om teknonomkursus.

I Regler for studiekredsarbejde.

I følgende fag indgår studiekredsarbejde:

Arbejdspsykologi II

CAD I

CAD II

CAM I

CAM II

Industriel edb

Kvalitetsstyring II

Metodestyring II

Produktionsstyring II

Kvalitetsstyring I

Markedsføring af serviceydelser.

1. Formål.

Studiekredsarbejdet har til formål at sikre dybere indlæring af væsentlige dele af kursets stofområde samt at træne deltagerne i

- Systematisk problemformulering og -behandling.

- Indsamling og analyse af kildemateriale.

- Systematisk skriftlig og mundtlig fremstilling.

- Samarbejde om løsning af fælles opgave.

2. Godkendelse af studiekredsarbejde.

I studiekredsarbejdet kræves udført et selvstændigt arbejde af den enkelte deltager med anvendelse af teorien på et praktisk område.

Alle sager vedrørende forkastelse skal forelægges skolens leder til afgørelse.

Hvis en elev ikke deltager i studiekredsarbejdet, eller hvis besvarelsen forkastes - jf. ovenstående - må eleven tage faget/fagene om fra begyndelsen af et følgende skoleår.

Vedrørende studiekredsarbejde som betingelse for adgang til afsluttende prøve, se afsnit VIII.6.

3. Form.

Den enkelte skole afgør sammen med kursisterne, om der i det enkelte fag skal anvendes enkeltmandsopgaver eller gruppeopgaver. Ved gruppeopgaver inddeles holdet i 5-6 grupper med 4-5 deltagere, og der tages ved sammensætningen af gruppen i videst muligt omfang hensyn til deltagernes ønsker. Ud over rene gruppe- eller enkeltmandsopgaver kan følgende former benyttes:

a. 2-4 elever får stillet samme enkeltmandsopgave og arbejder sammen i gruppen, hvad angår indsamling af de til opgaven nødvendige materialer og oplysninger. Når oplysningerne er indsamlet af eleverne i fællesskab, arbejder eleverne hver for sig, således at analysen, vurderingen, ræsonnementerne og den selvstændige tænkning bliver elevernes individuelle præstation.

b. Ved gruppeopgaver kan emnet eventuelt opdeles således, at hver deltager får ansvar for en nærmere afgrænset del af emnet.

4. Studiekredsemner.

Studiekredsemnerne på det enkelte hold formuleres af læreren i størst mulig udstrækning i samråd med og efter forslag fra deltagerne. Det understreges, at emnerne skal være af en sådan karakter, at besvarelsen kræver en betydelig selvstændig indsats af deltagerne. Emner, som kan besvares ved simpel gengivelse af stof fra lærebøger, er ikke acceptable.

Emnerne bør formuleres således, at besvarelsen ikke forudsætter en henvendelse til erhvervsvirksomheder.

En oversigt over de valgte studiekredsemner skal inden 1. december af skolen sendes til faglederen, som - hvis han har væsentlige indsigelser - retter henvendelse herom til den pågældende skole.

5. Kildemateriale.

Deltagerne må selv fremskaffe det nødvendige kildemateriale, først og fremmest i litteraturen, og dernæst - om fornødent - ved at indhente oplysninger hos de pågældende erhvervsorganisationer m.v. Det må være en absolut forudsætning for sådanne henvendelser, at man i forvejen har sat sig nøje ind i det foreliggende materiale og udtrykkeligt i hvert tilfælde får præciseret, i hvilket omfang oplysningerne må publiceres. Antallet af henvendelser skal begrænses til det absolut nødvendige. Henvendelser til erhvervsvirksomheder bør kun ske efter samråd med skolen.

6. Rapportens udformning.

Rapportens udformning vil være afhængig af det behandlede emnes karakter, men man skønner, at der i almindelighed bør være tale om 12-30 maskinskrevne A4-sider.

Omkostningerne ved rapportens mangfoldiggørelse afholdes af deltagerne.

Ud over at besvarelsen skal være maskinskrevet, stilles ingen særlige krav vedrørende den tekniske udførelse.

Rapporten bør indeholde en klar problemafgrænsning og have klar systematik. Fremstillingsformen bør være præcis, letlæselig og ensartet gennem hele rapporten. Emnebehandlingen skal have en selvstændig karakter og være forsynet med eksempler.

Forsiden skal indeholde oplysning om emne, dato for forelæggelse, navnene på studiekredsdeltagerne og indholdsfortegnelse.

Rapporten skal afsluttes med en omhyggelig fortegnelse over anvendte kilder. Fortegnelsen kan f.eks. disponeres på følgende måde:

1. Anvendte biblioteker.

2. Anvendte håndbøger (årgang).

3. Andre benyttede håndbøger og tidsskrifter (årgang).

4. Evt. yderligere kildehenvisninger.

Såvel ved citater og referater i teksten som ved tabeller og grafiske fremstillinger skal der altid anføres nøjagtig kildeangivelse.

De eksemplarer af rapporten, som afleveres til skolen, skal være underskrevet af deltagerne ved rapportens udarbejdelse.

7. Aflevering.

Alle rapporter i det pågældende fag afleveres samtidig efter skolens bestemmelse.

Den enkelte skole er frit stillet med hensyn til, hvornår i skoleårets løb studiekredsarbejde skal placeres. Det anbefales, at løsningstiden kommer til at ligge på et tidspunkt, hvor en stor del af fagets stof er gennemgået.

En løsningstid på 4-8 uger vil være det normale.

8. Forelæggelse.

Læreren fastlægger i samarbejde med deltagerne datoerne for de forskellige rapporters forelæggelse samtidig med afleveringen.

Det forventes, at alle deltagerne har sat sig ind i hvert enkelt emne, således at opgaveløser(ne) på forelæggelsesaftenen kun behøver at fremkomme med en kort redegørelse for rapportens indhold.

Ved både enkeltmands- og gruppeopgaver udpeges i forvejen opponent(er), som ved forelæggelsen er hovedansvarlig for kritik af besvarelsen. Ved gruppeopgaver fungerer en anden studiekredsgruppe som opponenter.

Ved gruppeopgaver virker opgaveløserne som panel og skal i videst muligt omfang selv besvare spørgsmål og imødegå indvendinger.

Læreren er dirigent og skal på et passende tidspunkt trække diskussionens hovedemner op og så vidt muligt fremkomme med en konklusion.

9. Bedømmelse.

Læreren giver som afslutning på den lektion, i hvilken forelæggelsen finder sted, en udførlig mundtlig bedømmelse af besvarelsen. Til dette formål kan læreren forsynes med et antal bedømmelsesskemaer.

Læreren afleverer et af opgaveløserne underskrevet eksemplar af besvarelsen til skolen, eventuelt sammen med det udfyldte bedømmelsesskema.

Læreren afleverer endvidere til skolen en underskrevet fortegnelse over deltagere, der har gennemgået studiekredsarbejde.

X Indmeldelse.

Indmeldelse finder sted ved henvendelse til den skole, hvor man ønsker at følge undervisningen.

Indmeldelsen er bindende for en kursusperiode ad gangen. Kursusdeltagerne betragtes som udmeldt ved undervisningens og den tilknyttede eksamens afslutning. Fortsat undervisning i det følgende år kræver fornyet indmeldelse.

Officielle noter

Ingen