Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for budgettering og regnskabsføring af udgifter til TP-arbejde

(Handelsskoler)

I forbindelse med omlægningen af direktoratets regnskabs- og budgetsystem er det nødvendigt at korrigere cirkulæret af 31. marts 1978, retningslinier for TP-arbejde, for så vidt angår budgetterings- og konteringsreglerne.

Budgettering af udgifterne.

Lønudgifter til lærere ved handelsskoler: Lønudgifter budgetteres på grundlag af et skøn over medgåede arbejdstimer til en sats, der løbende fastsættes af direktoratet.

Lønudgifter til deltagere i TP-projekter, der ikke er ansat på handelsskoler. Lønudgifterne budgetteres på grundlag af et skøn over medgåede arbejdstimer til den timelønsats, som gælder for de pågældende deltagere i projektet.

Herudover budgetteres de nødvendige udgifter til rejser, kontorhold m.v.

Budgettet godkendes af direktoratet i forbindelse med godkendelsen af TP-projektet.

Kontering af udgifterne

Lønudgifter, rejseudgifter m.v. til lærere ved handelsskoler afholdes og konteres på den skole, hvor læreren er ansat.

Lønudgifter, rejseudgifter m.v. til deltagere i TP-arbejder, der ikke er ansat på handelsskoler, anvises af direktoratet for erhvervsuddannelserne.

Samtidig med godkendelse af TP-projektet giver direktoratet hvert projekt et nummer (TP-projektnummer).

I. Lønudgifter til lærere konteres på lønpuljeaktiviteterne.

Ved 7 måneders regnskabet og årsafslutningen fordeles lønudgifterne efter det forbrugte lærerløntimetal på de respektive TP-aktivitetsområder (efg, lærlinge, eksamen, 84%), jfr. aktivitetskontoplanen.

II. Rejseudgifter og øvrige godkendte udgifter til TP-arbejde konteres på den TP-aktivitet (efg, lærlinge, eksamen, 84%), hvortil udgifterne henhører ifølge aktivitetskontoplanen. I posteringsteksten anføres TP-projektnummeret.

Ansvaret for registering.

De involverede skoler, og deltagere der ikke er ansat på handelsskoler, skal til den projektansvarlige fremsende regnskab over rejseudgifter og øvrige godkendte udgifter samt opgørelse over arbejdstimer. Den projektansvarlige har til opgave at samle disse udgifter/oplysninger og indsende dem til direktoratet i forbindelse med afslutningen af TP-arbejdet. I det omfang udgifterne skal anvises af direktoratet skal de fornødne originalbilag medsendes.

Ikrafttræden.

Ovenstående regler træder i kraft med virkning fra den 1. januar

1984.

P.d.v.

e.b.

Hanne Traberg

fuldm.

Officielle noter

Ingen