Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som brolægger (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområde)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

       0          1 år      2 år  2 år 6 mdr. 

       !----------!----!-----------!----!-----------!----! 

         V    K5    V    K5    V    K5 

       !----------!----!-----------!----!-----------!----! 

         ca. 27      ca. 47      ca. 42 

 V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen afsluttende i trin 2 - brolægger eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler som undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Efg-eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som brolægger i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at efg-eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos:

Brolæggerfagets Lærlingeudvalg, Nørre Voldgade 106, 1358 København K (01) 13 88 01

Uddannelse under skoleopholdene på uddannelsens 2,del

Undervisningen på teknisk skole omfatter:

Afsætning efter arbejdstegning af flugter, vinkler og kurver.

Afsætning efter arbejdstegning af højder med angivne koter, fald og oprunding.

Sætning af kantsten, kørebanesten, chaussesten og fortovssten.

Lægning af fliser og betonbelægningssten.

Hugning af diverse beton- og granitmaterialer.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - varighed 5 uger

Den teoretiske undervisning omfatter tegningslæsning, konstruktionstegning, materialelære og faglig regning, der danner baggrund for den praktiske undervisning, hvor eleven udfører øvelsesopgaver, der indeholder afsætning, kantstensætning, chaussebrolægning samt lægning af fliser og tildannelse. I forbindelse hermed lærer eleven rigtig anvendelse og vedligeholdelse af almindeligt forekommende brolæggerværktøj.

2. skoleophold - varighed 5 uger.

Undervisningen omfatter en uddybning og repetition af de faglige teoretiske og praktiske emner fra foregående skoleophold og praktikperioder.

Undervisningen omfatter endvidere anvendelse af miretavler og nivelleringsudstyr ved højdeafsætning samt udførelse af øvelsesopgaver med sætning af kørebanesten og betonlægningssten.

3. skoleophold - varighed 5 uger

Undervisninger omfatter en uddybning og repetition af de faglige teoretiske og praktiske emner fra foregående skoleophold og praktikperioder.

Herudover undervises der i anvendelse af vinkelspejl, vinkelprisme og kurvevinkel i forbindelse med udførelse af afsætningsopgaver.

Samtlige skoleophold omfatter endvidere obligatorisk undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden skal tilrettelægges således, at eleven tildeles arbejdsopgaver, der omfatter de arbejdsdiscipliner, der har været undervist i de på de foregående skoleophold.

Eleven skal således have mulighed for at tilegne sig rutine og dyberegående færdigheder i alle fagets discipliner.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen:

Forberedende arbejder, herunder vandret afsætning og højdeafsætning.

Kantstenssætning - såvel granit- som betonkantsten.

Brolægning med forekommende materialer samt fliselægning på fortove og pladser.

I øvrigt beskæftigelse ved andet i virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget den 3. marts 1981

Sv. A Bager

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for erhvervsuddannelserne, den 23. marts 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 1. april 1981