Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse af lærlinge indenfor gartnerfaget


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 0      1      2       3  3 1/2 år 

     !----------------------------------------!-----! 

                P           S 

     !----------------------------------------!-----! 

 P = Praktik 

 S = Skoleophold 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som gartner i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for gartnerskolerne gældende undervisningsplan.

Uddannelsens områder m.v.

I gartnerfaget kan oplæring ske inden for følgende områder:

1. Væksthusgartneri

2. Frilandsgartneri

3. Planteskole

4. Frugt- og bæravl

Ved oprettelse af uddannelsesaftale skal det angives. hvilket område oplæringen skal omfatte. Uddannelsesaftalen skal omfatte hele læretiden, men der er adgang til med den enkelte læremester at aftale en kortere periode i den enkelte virksomhed. Ved skifte af lærested skal der oprettes et tillæg til uddannelsesaftalen. Den i lærlingeloven ansatte prøvetid gælder kun det første lærested.

Læremesteren er pligtig at være lærlingen behjælpelig med fremskaffelse af et nyt, velegnet lærested. Såfremt nyt lærested ikke kan fremskaffes vil Det faglige Fællesudvalg for Gartneri - så vidt det er muligt - bistå ved fremskaffelsen af et sådant. Så længe nyt lærested ikke er fremskaffet, påhviler det den pågældende læremester fortsat at holde lærlingen i lære.

For at oplære elever skal virksomheden være godkendt som uddannelsessted af Det faglige Fællesudvalg for Gartneri.

Oplæringen inden for gartnerfaget kan omfatte et af de nævnte områder, men der er adgang til at kombinere to områder, dog således, at lærlingen skal være mindst 1 år på hvert lærested.

Teoretisk uddannelse på gartnerskole

Undervisningen på gartnerskolerne omfatter udelukkende teoretisk uddannelse og har en varighed på 24 uger a 36 lektioner.

Pensum

Fælles gartneriske retningsfag:

- plantelære

- jord-vand-næring

- plantesygdomme og skadedyr

- projektarbejde

- virksomhedslære og produktionsplanlægning

- ekskursioner og foredrag

Pensum for det enkelte område udover fælles retningsfag:

1. Væksthusgartneri

- kulturforhold under glas

- plantekendskab - væksthusgartneri

- væksthuskulturer

2. Frilandsgartneri

- kulturforhold på friland

- plantekendskab - frilandsgartneri

- frilandskulturer

3. Planteskole

- kulturforhold på friland

- plantekendskab - planteskole

- planteskoledrift

4. Frugt- og bæravl

- kulturforhold på friland

- plantekendskab - frugt- og bæravl

- frugt- og bæravl

Obligatoriske almene fag fælles for alle områder:

- dansk

- regning

Faglig prøve

Uddannelsen afsluttes med en faglig prøve i henhold til lærlingelovens § 15 samt det af Fagprøvekommissionen for Gartnerfaget udarbejdede regulativ.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Praktisk uddannelse

1. Væksthusgartneri

Oplæringen skal ske således, at lærlingen oplæres i anlæg og pasning af kulturer under glas. Vanding, varmeregulering, skygning, hærdning og overvintring af planter. Lærlingen skal lære formering, prikling, plantning, potning, knibning og opbinding samt erhverve kendskab til regler for tilberedning af færdige varer til salg, sortering og pakning, til jordbehandling og gødskning, til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr og til de almindelige i virksomheden forekommende redskabers og maskiners brug og pasning. Endvidere skal lærlingen erhverve sig sorts- og plantekendskab til de i virksomheden dyrkede arter og sorter.

2. Frilandsgartneri

Ved oplæring heri skal læres: Anlæg og pasning af kulturer på friland, jordbehandling, gødskning, tiltrækning af planter, udplantning, udsæd, ukrudtsbekæmpelse, vanding og høst, ligesom lærlingen skal erhverve sig kendskab til pakning og sortering af produkterne, til de i virksomheden dyrkede sorter og stammer samt til bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr, og kendskab til de almindelige i virksomheden forekommende redskabers og maskiners brug og pasning.

3. Planteskole

Ved oplæring heri skal læres: Jordbehandling, gødskning og ukrudtsbekæmpelse, tiltrækning af planter ved frøudsæd, stikning, okulation, podning samt sortering af planter, desuden ekspedition og pakning af de færdige varer, ligesom lærlingen må erhverve sig plante- og sortskendskab til de i virksomheden forekommende sorter og arter, samt kendskab til plantesygdomme og skadedyrsbekæmpelse og til de almindelige i virksomheden forekommende redskabers og maskiners brug og pasning.

4. Frugt- og bæravl

Ved oplæring skal læres: Podning, plantning af såvel læ- og hegnsplanter som frugttræer og -buske, beskæring, udtynding, frugtplukning, sortering, pakning og opbevaring samt jordbehandling, gødskning og ukrudtsbekæmpelse. Der må erhverves kendskab til sygdomme og skadedyrs bekæmpelse, til de almindelige i virksomheden forekommende redskabers og maskiners brug og pasning, samt til de almindeligst forekommende frugtsorter.

Reglerne er gældende fra og med den 1. december 1981.

Lærlingerådet, den 30. november 1981

N.C. Bitsch

/ M- Bülow-Ludvigsen

Officielle noter

Ingen