Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som kranfører (mobile kraner)(* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Landtransportområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0     1/2      1 år 

 !---!-----!---!--!---!--!-! 

  V  K10  V K5 V K2 V 

 !---!-----!---!--!---!--!-! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på erhvervsskole (teknisk skole/specialarbejderskole). 

   varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført landtransportområdets basisuddannelse med uddannelsesbevis fra intern transportlinie eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som kranfører i overensstemmelse med nedenstående retningslinier og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles/indlæres på erhvervsskole (teknisk skole/specialarbejderskole). Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven i videst muligt omfang beskæftiges ved og opnår rutine i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Det bemærkes, at der kalendermæssigt kan ske en vis forskydning i de enkelte hold som følge af hensynet til en passende udnyttelse af skolekapaciteten.

Uddannelse under skoleophold på uddannelsens 2. del

Undervisningen på erhvervsskole (teknisk skole/specialarbejderskole) omfatter praktik med tilhørende teori i overensstemmelse med de krav, der stilles til uddannelsen. Endvidere omfatter undervisningen arbejdsmiljø, herunder arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag, herunder samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

En kortfattet beskrivelse - uddannelsesresume - af undervisningens indhold tilstilles virksomheden ved afslutningen af hvert skoleophold

Pensum er opdelt således:

1.skoleophold - varighed 10 uger.

1.0. Kraner (hydrauliske) og anhugning

Krantyper

Kranopbygning

Kranfunktioner

Kranbetjening

Anhugningsproces

Anhugningsgrej

Erhvervsfysik

Sikkerhedsbestemmelser

Køre- og kranøvelser

Vedligeholdelse

1.1. Motor og undervogn.

Motortyper

Brændstofanlæg

Smøre- og kølesystem

Hydraulik

Trykluftbremser

Styretøj

transmission

Affjedring

Elektrisk anlæg

Vedligeholdelse og fejlfinding

2. skoleophold - varighed 5 uger.

2.0. Kraner (gittermast) og anhugning.

Krantyper

Kranopbygning

kranfunktioner

Anhugning

Erhvervsfysik

Sikkerhedsudstyr og -bestemmelser

Kranbekendtgørelsen

Køre- og kranøvelser

2.1. Færdselsloven

Udstyrs- og vejbekendtgørelsen

Vejtransport

Færdselsteori

3. skoleophold - varighed 2 uger.

Repetition samt prøveaflæggelse for erhvervelse af certifikat.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelse i praktikvirksomhederne

1. Praktikophold

1. praktikophold er perioden indtil 1. skoleophold. Generelt gælder for denne praktikperiode, at beskæftigelsen skal tilrettelægges således, at eleven opnår et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner.

Eleven må under dette praktikophold ikke selvstændigt udføre kranopgaver, men bør deltage som medhjælp for det erfarne kranpersonel.

2. Praktikophold

2. praktikophold er perioden efter 1. skoleophold.

Eleven skal under dette praktikophold opnå rutine i betjening af hydrauliske mobilkraner i henhold til de under 1. skoleophold indlærte discipliner. Eleven skal fortrinsvis beskæftiges som henholdsvis kranfører og anhugger.

Virksomheden skal sikre, at eleven arbejder under tilbørligt opsyn af faguddannet personel.

3. Praktikophold

3. praktikophold er perioden efter 2. skoleophold.

Eleven skal under dette praktikophold opnå rutine i betjening og tilrigning af gittermastkraner i henhold til de under 2. skoleophold indlærte discipliner. Eleven skal fortrinsvis beskæftiges som henholdsvis kranfører og anhugger.

Virksomheden skal sikre, at eleven arbejder under tilbørligt opsyn af faguddannet personel.

Eleven bør lejlighedsvis beskæftiges som kranfører på hydrauliske mobilkraner.

4. Praktikophold

4. praktikophold er perioden efter 3. skoleophold.

Eleven har erhvervet certifikat til mobilkraner og kan beskæftiges med selvstændige kranopgaver.

Vejledning

Spørgsmål vedrørende virksomhedsuddannelsens tilrettelægning i øvrigt kan rettes til det faglige udvalg for kranførere (mobile kraner), c/o Erhvervsuddannelsesudvalget for landtransportområdet, Amagertorv 14, 2., 1160 København K, telefon 01 -13 08 13.

Erhvervsuddannelsesudvalget

8. juli 1981

Christen Brock

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne.

den 31. august 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 1. september 1981