Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som pølsemager (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet)

Opbygning og varighed

 

 Basisuddannelse 

 !---------------------2 år 10 mdr.-------------------! 

 !-------!---!---------------!---!------!--!-----!--!-! 

  V   K    V     K  V  K  V  K V 

 !-------!---!---------------!---!------!--!-----!--!-! 

  ca.20 10   ca.52    10 ca.25 5 ca.15 5 ca.2 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 Skoleopholdenes fordeling 

Første skoleophold placeres i starten af 1. uddannelsesår. De øvrige 10 og 5 ugers skoleophold fordeles ligeligt i uddannelsestiden, således at det afsluttende skoleophold kan placeres i sidste halvår af uddannelsen.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen i levnedsmiddelområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastlagte regler.

Uddannelsens mål

Eleverne skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som pølsemager i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de foregående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved

henvendelse til:

 

          Slagterfagets Fællesudvalg 

          Vesterbrogade 6 D 

          1620 København V 

          Tlf. (01) 13 46 00 

Uddannelse under skoleophold på uddannelsens 2. del

Undervisning på teknisk skole omfatter den teoretiske og praktiske gennemgang af opskæring og råvaretilberedning, fremstilling af pølsemagerivarer samt fremstilling af konserves.

Endvidere arbejdsmiljøforhold i forbindelse hermed.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - 10 uger

Teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i opskæring af svin, okser, kalve, søer/orner samt råvarestandardisering.

Teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i fremstilling af farsvarer, spegepølser, pålægsvarer, røgvarer samt konserves.

Endvidere teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i emnerne: kalkulation, kvalitetskontrol, sikkerhed/ergonomi, værktøjslære samt hygiejne.

Første skoleophold omfatter endvidere obligatorisk undervisning i fællesfag samt undervisning i valgfrie fag.

Hovedemnet for første skoleophold er: social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder udvikling af sprog - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter samt virksomhedernes indflydelse.

2. skoleophold - 10 uger

Teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i opskæring af svin, okser, kalve, søer/orner samt råvarestandardisering.

Teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i fremstilling af farsvarer, spegepølser, pålægsvarer, røgvarer samt konserves.

Endvidere teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i emnerne: kalkulation, kvalitetskontrol, sikkerhed/ergonomi værktøjslære samt hygiejne.

Andet skoleophold omfatter obligatorisk undervisning i fællesfag samt undervisning i valgfrie fag.

Hovedemnet for andet skoleophold er: erhvervsudvikling - ejendomsretsforhold - organisationsforhold på arbejdspladsen samt problemer omkring konflikter.

3. skoleophold - 5 uger

Teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i opskæring af svin. okser, søer/orner samt råvarestandardisering.

Teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i fremstilling af farsvarer, spegepølser, pålægsvarer, røgvarer samt konserves.

Endvidere teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i emnerne: Kalkulation, kvalitetskontrol samt hygiejne.

Tredje og fjerde skoleophold omfatter obligatorisk undervisning i fællesfag sat undervisning i valgfrie fag.

Hovedemnet for tredje og fjerde skoleophold er: arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning samt produktionsstyring.

4. skoleophold - 5 uger

Eleven opskærer selvstændigt svin, okser, kalve, søer/orner, foretager råvarestandardisering samt fremstiller selvstændigt farsvarer, spegepølser, pålægsvarer, røgvarer samt konserves.

Under vejledning foretager eleven selvstændigt kalkulation samt kvalitetskontrol af fremstillede produkter.

Brevskole

Mellem skoleopholdene modtager eleven et antal faglige breve, som i udfyldt stand sendes til skolen.

Brevskoleundervisningen tilsigter, at eleven repeterer indlært stof, indlærer nyt stof, holder kontakten med skolen ved lige, lærer at formulere sig skriftligt samt at finde de rigtige oplysninger også uden for skolemiljøet.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelse i praktikvirksomhederne

Uddannelse i praktikvirksomheden skal tilrettelægges således, at der opnås rutiner i de discipliner, der har været undervist i på de foregående skoleophold.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for Levnedsmiddelområdet

den 1. juni 1981

Erling L. Dyrekjær

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 3. juli 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 3. juli 1981