Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som tarmrenser (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet)

Opbygning og varighed

 

 Basisuddannelse 

 !--------------------2 år 6 mdr.---------------! 

 !-------!---!----------!---!-------!--!-----!--! 

   V   K    V   K   V  K  V  K 

 !-------!---!----------!---!-------!--!-----!--! 

  ca.20 10  ca.35   5 ca.30  5 ca.15 5 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

  Skoleopholdenes fordeling 

Første skoleophold placeres i starten af 1. uddannelsesår.

De øvrige 10 og 5 ugers skoleophold fordeles ligeligt i uddannelsestiden, således at det afsluttende skoleophold kan placeres i sidste halvår af uddannelsen.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen i levnedsmiddelområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastlagte regler.

Uddannelsens mål

Eleverne skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som tarmrenser i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de foregående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved

henvendelse til:

 

          Slagterfagets Fællesudvalg 

          Vesterbrogade 6 D 

          1620 København V 

          Tlf. (01) 13 46 00 

Uddannelsen under skoleopholdene på uddannelsens 2. del

Undervisningen på teknisk skole omfatter den teoretiske og praktiske gennemgang af rensning af svinetarme, kalve- og oksetarme.

Endvidere arbejdsmiljøforhold i forbindelse hermed. pensum er opdelt således

1. skoleophold - 10 uger

Teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i rensning af svinemaver, behandling af fedtender, rensning af smaltarme samt rensning og affedtning, snitning og saltning af krusetarme. I forbindelse hermed kvalitetskontrol, sikkerhed/ergonomi, værktøjslære samt hygiejne.

Første skoleophold omfatter endvidere obligatorisk undervisning i fællesfag samt undervisning i valgfri fag.

Hovedemnet for første skoleophold er: social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder udvikling af sprog, familiens indflydelse, massemediernes indflydelse, skolens indflydelse, indflydelse via fritidsaktiviteter samt virksomhedens indflydelse.

2. skoleophold - 10 uger

Teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i flåning af maver og sortering, opmåling og saltning af smaltarme. Endvidere behandling af oksetarme, kalibersortering af svinetarme, kvalitetskontrol, værktøjslære og hygiejne.

Andet skoleophold omfatter obligatorisk undervisning i fællesfag samt undervisning i valgfrie fag.

Emnerne for andet skoleophold er: erhvervsudviklingen - ejendomsretten - organisationsforhold samt problemer omkring konflikter.

3. skoleophold - 5 uger

Teoretisk gennemgang af og praktiske øvelser i færdigbehandling af oksetarme.

Tredie og fjerde skoleophold omfatter obligatorisk undervisning i fællesfag samt undervisning i valgfrie fag.

Hovedemnet for disse skoleophold er: arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med: - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer, tidsplanlægning samt produktionsstyring.

4. skoleophold - 5 uger

Under vejledning udfører eleven selvstændige øvelser de i svendeprøven for tarmrenser forekommende discipliner.

Endvidere omfatter fjerde skoleophold obligatorisk undervisning i fællesfag samt undervisning i valgfrie fag i de under tredie skoleophold nævnte emner.

Brevskole

Mellem skoleopholdene modtager eleven et antal faglige breve, som i udfyldt stand sendes til skolen.

Brevskoleundervisningen tilsigter, at eleven repeterer indlært stof, indlærer nyt stof, holder kontakten med skolen ved lige, lærer at formulere sig skriftligt samt at finde de rigtige oplysninger også uden for skolemiljøet.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelse i praktikvirksomhederne

Uddannelse i praktikvirksomheden skal tilrettelægges således, at der opnås rutiner i de discipliner, der har været undervist i på de foregående skoleophold.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for Levnedsmiddelområdet

den 1. juni 1981

Erling L. Dyrekjær

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 3. juli 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 3. juli 1981