Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som tjener (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet)

Opbygning og varighed

 

 Basisuddannelse 

 !------------------ 2 år 4 mdr. ------------------! 

 !---------!---------!------------------!----------! 

  V ca.26   K20     V ca.52      K20 

 !---------!---------!------------------!----------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

 Skoleopholdenes fordeling 

Første skoleophold finder sted efter 26 ugers praktik i virksomheden. Skoleopholdet efterfølges af 1 års praktik. Sidste skoleophold på 20 uger afslutter uddannelsen.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen i levnedsmiddelområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastlagte regler.

Uddannelsens mål

Eleverne skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som tjener i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det foregående skoleophold.

Uddannelse under skoleophold

Gennem teoretisk og praktisk undervisning i regler for servering af mad og drikkevarer trænes eleven således, at vedkommende selvstændigt kan varetage de opgaver, som hører under en tjeners arbejdsområde.

1. skoleophold

Eleven indføres i gældende regler for opdækning, servering og afrydning. Kendskab til gastronomi i teori og praktik med sigte på forståelse af spisekort og menu, teoretisk viden om vine og til hvilke retter de bør anvendes, i denne forbindelse kundebetjening og salgsteknik.

Undervisningen omfatter desuden fællesfag.

Hovedemnet for det første skoleophold er: individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder udvikling af sprog, familiens indflydelse, skolens indflydelse, indflydelse via fritidsaktiviteter, massemediernes indflydelse og virksomhedernes, indflydelse.

Desuden gennemgås følgende emner: organisationsforhold, problemer omkring konflikter.

2. skoleophold

Udbygning af den teoretiske og praktiske kunnen så eleven selvstændigt kan modtage ordrer og udføre dem fagligt korrekt, at kunne sammensætte menu og dertil hørende vine, kendskab til selskabsservering og arbejdsgangen ved dette. I teori og praktik kendskab til tranchering og flambering, kendskab til bararbejde og betjening ved drikkevare-buffet. Viden om prissætning efter princippet med dækningsgrad.

Undervisningen omfatter desuden fællesfag.

Hovedemnet for andet skoleophold er: arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med sikkerhed på arbejdspladsen, lønsystemer, tidsplanlægningen, produktionsstyring.

Desuden gennemgås følgende emner: samfundets økonomiske og politiske målsætninger, erhvervsudviklingen, ejendomsretsforhold.

Valgfrie fag: der undervises efter reglerne i »katalog over valgfrie fag ved efg«.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden

Uddannelserne i praktikvirksomhederne skal tilrettelægges således, at der opnås rutiner i de discipliner, der har været undervist i på de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsernes tilrettelægning fås ved henvendelse til.

Hotel- og Restaurationsfagenes

Fællesudvalg for Lærlingesager

Vodroffsvej 46

1900 København V

Tlf.: (01) 35 60 88

Erhvervsuddannelsesudvalget

for Levnedsmiddelområdet

den 1. juni 1981

Erling L. Dyekjær

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 3. juli 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 3. juli 1981