Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som jordbrugsmaskinfører

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsesmodel. 

 !------------------------- 2 år, 7 måneder -------------------------! 

 !---------!-------!---------------------------!-----!---------------! 

  V ca.23  S20      V ca.61       S10   V ca.20 

 !---------!-------!---------------------------!-----!---------------! 

 V = Virksomhedsophold 

 S = Skoleophold 

Tal angiver uger

Skoleopholdenes fordeling

Første skoleophold starter i januar i det følgende år efter basisuddannelsens afslutning og er på 20 uger. Andet skoleophold starter i det efterfølgende år i august og er på 10 uger.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse i jordbrugsområdet og bestået prøve til traktorførerbevis eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Formålet med den samlede uddannelse til jordbrugsmaskinfører er, at denne skal kunne beherske anvendelsen og vedligeholdelsen af de for en jordbrugsmaskinstation almindeligt forekommende maskiner og redskaber på økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig vis.

Jordbrugsmaskinføreren skal efter den praktisk-teoretiske uddannelse være i stand til selvstændigt at kunne varetage det for en jordbrugsmaskinstation normalt forekommende arbejde og efter givne informationer kunne vurdere arbejdssituationer og tage de mest hensigtsmæssige hjælpemidler og arbejdsmetoder i anvendelse. Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som jordbrugsmaskinfører i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole. Praktikperioderne afvikles på virksomheder godkendte af det faglige fællesudvalg for jordbrugsmaskinfører- og dyrebrugeruddannelsen, Torsøvej 7, 8240 Risskov.

Som praktiksteder kan godkendes følgende virksomheder i normal god drift:

1. Egentlige maskinstationer.

2. Landbrugsbedrifter med markbrug.

3. Landbrugsbedrifter med skovdrift.

4. Skovbrugsbedrifter med landbrug.

Der skal i den enkelte virksomhed være beskæftiget mindst en fagmæssigt uddannet medarbejder, såfremt ejeren ikke selv er fagmæssigt uddannet. Godkendelsen gælder for 10 år, dog således at godkendelsen kan tages op til vurdering, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens drift.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos skolernes studievejledere og hos Erhvervsuddannelsesudvalget for jordbrugsområdet, c/o Undervisningsministeriet, Amagertorv 14, 1160 København K. Tlf. (01) 92 56 00 samt hos det faglige fællesudvalg for jordbrugmaskinfører og dyrebrugeruddannelsen, Torsøvej 7, 88240 Risskov. Tlf. (06) 21 48 00.

Uddannelse under skoleopholdene

Undervisningen på teknisk skole omfatter indøvelse af praktiske færdigheder underbygget med den teoretiske baggrund, herunder opgaveløsning af såvel praktisk som teoretisk karakter. Undervisningen omfatter i alt 1080 lektioner hvoraf 720 lektioner er faglige fag og 160 lektioner er almene fag og 200 lektioner er valgfrie fag.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold (2. del, trin 1) - 20 uger.

Den faglige undervisning (Retningsfagene) omfatter 480 lektioner med følgende indhold:

Maskin- og værkstedslære.

Materialelære, værkstedsudstyr, maskinelementer og vedligeholdelse.

Traktorer og vogne.

Vedligeholdelse og vogntyper.

Jordbehandling.

Harvning og tromling.

Plantedyrkning.

Kulturplanter, naturgødning, handelsgødning, flydende ammoniak, grundforbedringsmidler, radsåning, præcisionssåning, kartoffellægning, mekanisk bearbejdning i rækkeafgrøder, vanding samt virksomhedsbesøg.

Sprøjteteknik og plantebeskyttelse:

Sprøjter, pesticidanvendelse, sprøjteteknik, ukrudtsplanterne, skadedyr, svampe, mangelsygdomme og kemikaliekendskab.

Høst.

Grøntafgrøder.

Jordarbejde.

Gravning og dræning.

Den almene undervisning (Fællesfagene) omfatter 240 lektioner, heraf 120 lektioner obligatoriske almene fag og 120 lektioner valgfrie fag.

De obligatoriske fag omfatter: Erhvervsudviklingen, ejendomsretsforhold, organisationsforhold, problemer omkring konflikter, samfundets målsætning og politik, virksomhedernes målsætning og politik og det enkelte individs målsætning og politik. Social udvikling: Individets tilegnelse af normer. Holdinger m.v., herunder: Udvikling af sproget, familiens indflydelse, skolens indflydelse, massemediernes indflydelse, indflydelse via fritidsaktiviteter og virksomhedernes indflydelse.

2. skoleophold (2. del, trin 2) - 10 uger.

Den faglige undervisning (Retningsfagene) omfatter 240 lektioner med følgende indhold:

Jordbehandling.

Pløjning og fræsning.

Plantedyrkning.

Grundforbedring.

Høst.

Skårlægning, modne afgrøder, mejetærskning, halmbjærgning, roehøst,

kartoffeloptagning.

Jordarbejde.

Dræning og jordflytning.

Kunde- og radiobetjening.

Kundebetjening og radiobetjening.

Almene fag (Fællesfagene) omfatter 120 lektioner heraf 40 lektioner obligatoriske almene fag og 80 lektioner valgfrie fag.

De obligatoriske fag omfatter: Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med sikkerhed på arbejdspladsen, lønsystemer, tidsplanlægning og produktionsstyring.

Uddannelsesregler.

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne skal omfatte de normalt forekommende arbejdsopgaver for en jordbrugsmaskinfører. Uddannelsen tilrettelægges så vidt muligt således, at der opnås rutine i de discipliner, der har været undervist i på de foregående skoleophold.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jordbrugsområdet,

den 30. november 1982.

Sv.Aa. Laursen,

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet, direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 3. marts 1983,

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen