Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som skovbruger

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jordbrugsområdet)

!------------------------------- 2 år ------------------------------!

 

 !-------------------!-----!------------!-----!--------------!----!--! 

   V ca.23     S10  V ca.18   S10   V ca.36   S2  V 

 !---------!-----!---------!-----!---------------------------!----!--! 

  V ca.11  S10  V ca.13  S10      V ca.53      S2 V 

 !---------!-----!---------!-----!---------------------------!----!--! 

 V = Virksomhedsophold 

 S = Skoleophold 

Tal angiver uger

Skoleopholdenes fordeling

Af praktiske og ressourcemæssige grunde fordeles eleverne på to uddannelsesforløb.

Model 1: 1. skoleophold placeres efter ca. 23 ugers praktikophold og 2. skoleophold efter yderligere ca. 18 ugers praktikophold.

Model 2: 1. skoleophold placeres efter ca. 11 ugers praktikophold og 2. skoleophold efter yderligere ca. 13 ugers praktikophold.

For begge modeller gælder, at sidste skoleophold placeres så nær hele uddannelsens afslutning som muligt.

De to uddannelsesmodeller har samme indhold.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse indenfor jordbrugsområdet og bestået prøve til traktorførerbevis eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af undervisningsministeriet herom fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Formålet med den samlede uddannelse til skovbruger er, at skovbrugeren efter den praktisk-teoretiske uddannelse skal være i stand til, selvstændigt at kunne varetage de for skovbruget normalt forekommende arbejde og efter givne informationer kunne vurdere arbejdssituationen og tage de mest hensigtsmæssige hjælpemidler og arbejdsmetoder i anvendelse.

Skovbrugeren skal kunne beherske anvendelsen og vedligeholdelsen af de for skovbruget almindeligt forekommende maskiner og redskaber på økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig vis.

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som skovbruger i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres under skoleopholdene i såvel basisuddannelsen som på 2. dels skoleopholdene.

Praktikperioderne afvikles på skovdistrikter godkendte hertil af det faglige fællesudvalg for skovbrug.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos skolernes studievejledere og hos Erhvervsuddannelsesudvalget for jordbrugsområdet, c/o Undervisningsministeriet, Amagertorv 14, 1160 København K. Tlf. (01) 92 56 00 samt hos det faglige fællesudvalg for skovbrug, Skovskolen, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg. Tlf. (02) 28 13 43.

Uddannelse under skoleopholdene

Undervisningen på skolen omfatter den praktiske og den teoretiske baggrund med opfølgende øvelser i faglig undervisning (Retningsfag) 640 lektioner og almene fag (Fællesfag) 240 lektioner.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold (trin 1) - 10 uger.

Den faglige undervisning (Retningsfagene) omfatter 280 lektioner med følgende indhold:

Redskabslære.

Motorsavens konstruktion, motorsavens anvendelse, motorsavens vedligeholdelse, valg af motorsav.

Skovning.

Skovningsteori, skovningspraktik, skovningens planlægning, skovningens udførelse, opmåling.

Pyntegrønt.

Pyntegrønt, juletræer, transport af pyntegrønt og juletræer.

Transport.

Hydraulik, udslæbning, udkørsel.

Den almene undervisning (Fællesfagene) omfatter 120 lektioner, heraf 60 lektioner obligatoriske fag og 60 lektioner valgfrie fag efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Den obligatoriske undervisning omfatter:

Erhvervsudviklingen, ejendomsretsforhold, organisationsforhold, problemer omkring konflikter, samfundets målsætning og politik, virksomhedernes målsætning og politik og det enkelte individs målsætning og politik.

2. skoleophold (trin 2) - 10 uger.

Den faglige undervisning (Retningsfagene) omfatter 280 lektioner med følgende indhold:

Redskabslære.

Andre motorredskaber, håndredskaber.

Ergonomi

Legemets opbygning og funktion, erhvervsskader og arbejdsstillinger.

Skovning.

Skovningens placering, skovningens udførelse, besværlig skovning, ekskursion.

Kultur.

Kulturanlæg, kulturpleje.

Skovvedligeholdelse.

Veje, vandafledning, hegn, skovbrand.

Forstplanteskole.

Såning, prikling, pleje af priklebed, optagning.

Sprøjteteknik og plantebeskyttelse.

Sprøjter, pesticidanvendelse, kemikaliekendskab, sprøjteteknik, ukrudtsbekæmpelse, insektbekæmpelse, algers og svampesygdommes bekæmpelse, forebyggelse og bekæmpelse af mus og hjortevildt.

Almene fag (Fællesfagene) omfatter 120 lektioner heraf 70 lektioner obligatoriske almene fag og 50 lektioner valgfrie fag efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg.«

De obligatoriske fag omfatter:

Social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder: udvikling af sproget, familiens indflydelse, skolens indflydelse, massemediernes indflydelse, indflydelse via fritidsaktiviteter og virksomhedernes indflydelse.

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med sikkerhed på arbejdspladsen, lønsystemer, tidsplanlægning og produktionsstyring.

3. skoleophold (trin 3) - 2 uger.

Den faglige undervisning omfatter 80 lektioner med følgende indhold:

Projektarbejde.

Skovens betydning for det danske samfund.

Uddannelsesevaluering.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden skal omfatte de normalt forekommende arbejdsopgaver for en skovbruger, og så vidt muligt tilrettelægges således, at der opnås rutine i de discipliner, der har været undervist i på de foregående skoleophold. Under 1. praktikophold må eleven ikke beskæftiges ved arbejde med motorsav og kratrydder.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jordbrugsområdet,

den 30. november 1982.

Sv. Aa. Laursen,

formand

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

direktoratet for erhvervsuddannelserne,

Den 1. marts 1983,

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen