Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som buntmager

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0                       3 år 

 !-------!----!-------------!----!-----------!--! 

  V   K10    V    K10    V   K5 

 !-------!----!-------------!----!-----------!--! 

  ca.23     ca.52       ca.47 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde, eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som buntmager i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen på virksomhed tilrettelægges således, at eleven hovedsageligt beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Buntmagerfagets Fællesudvalg,

Puggaardsgade 17, 1.,

1573 København V.

Tlf. (01) 15 43 21

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

Amagertorv 14,

1160 København K.

Tlf. (01) 92 56 01

Teknisk skole

Undervisning på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- Kendskab til og færdigheder i faglige discipliner inden for buntmagerskæring, herunder klargøring, sortering, modellære, Zweckning, afpudsning, materialelære og arbejdsmetoder.

- Kursus og erhvervsorientering. Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner.

Kursusinformation.

Buntmagerskæring og klargøring, herunder anbragning, opstrækning af bisam, kanin, persianer, nutria eller lignende samt renskæring.

Sortering, herunder materialeberegning og opdeling af skind i størrelser, farve, samt af enkelte skinds placering og kombinationer.

Modellære, herunder mønsterforståelse.

Zweckning, herunder afzweckning, blødgøring og optegning.

Afpudsning, herunder bestrygning, bankning og pustning.

Materialelære.

Arbejdsmetoder.

2. skoleophold - 10 uger

Retningsfaglige lektioner.

Kursusinformation.

Repetition og færdiggørelse af produkter fra 1. skoleophold.

Buntmagerskæring og klargøring, herunder bisam, persianer, mink, ræv, mår eller lignende.

Sortering fortsættes med uddybning af 1. skoleopholds pensum.

Modelforståelse, herunder mønsterforståelse.

Rykning, herunder almindelig rykning og figurrykning. Gallonering.

Figurzweckning, herunder faconzweckning. maskinbetjening, herunder zweckpistol, skæremaskine og damppresse.

Finish, herunder afpudsning ved den afsluttende proces.

Arbejdsmetoder.

3. skoleophold - 5 uger

Retningsfaglige lektioner.

Kursusinformation.

Repetition og færdiggørelse af produkter fra tidligere skoleophold.

I øvrigt undervises i fagstof fra tidligere skoleophold.

Desuden gennemføres faglige prøver fastlagt af Bundtmagerfagets Fællesudvalg.

Under samtlige skoleophold meddeles undervisningen i blandt andet følgende fællesfag:

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

I uddannelsen på virksomhederne skal indgå faglige discipliner inden for buntmagerskæring, ud fra den enkelte virksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene

den 13. oktober 1982

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne,

den 1. december 1982

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen