Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som optiker

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid:0            2 år           4 år 

        !-----!---------------!--------!--------------!------! 

         K20     V     K40     V     K20 

        !-----!---------------!--------!--------------!------! 

              ca.52          ca.52 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde, eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som optiker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Optikerfagets Fællesudvalg,

Danmarks Optikerforening,

Skodsborgvej 234,

2850 Nærum

Tlf. (02) 80 15 60

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene,

Amagertorv 14,

1160 københavn K.

Tlf. (01) 92 56 01

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- fysisk/geometrisk optik

- fysiologisk optik

- mekanisk optik

- optisk matematik

- klinisk refraktioner

- biologisk basisviden

- generel psykologi.

Endvidere undervises i teoretiske discipliner med tilknytning til det optiske fag.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - 20 uger

Retningsfaglige lektioner.

Fysisk/geometrisk optik 1, herunder lysets natur, reflektion og brydning, prismer, sfæriske flader, tynde linser, aberrationer, lysets bøjning - linsers opløsningsevner og teoretiske linser.

Fysiologisk optik 1, herunder øjets optisk komponenter, brilleglasset, ametropier og billedstørrelser.

Mekanisk optik herunder materialelære,brillestel og -glas, optisk måltagning, brillefremstilling og -tilpasning, samt brillereparationer.

Matematik, herunder proportioner, funktioner, trigonometri, grænseværdi, kontinuitet, differentialregning, bestemt og ubestemt integral, samt anvendelse af det bestemte integral.

2. skoleophold - 40 uger/modul 1

Retningsfaglige lektioner.

Kliniske refraktioner, herunder forberedende undersøgelser, visusmålinger, objektive målinger, samt subjektive prøver og målinger.

Biologisk basisviden 1, herunder grundlæggende kemi, mikrostrukturer, legemets opbygning og motorik.

Fysisk/geometriks optik 1, herunder periodisk system, optiske fænomener, lysets refraktion og reflektion samt specialoptik.

Fysiologisk optik 2, herunder brilleglas og øjet, fotometri og lysmåling.

Øjets anatomi/fysiologi 1, herunder måleinstrumenter, undersøgelsesinstrumenter.

Statistik, herunder observationssæt, grupperede observationer, sandsynlighedsregning, fordelingsfunktioner og praktiske øvelser.

Generel psykologi, herunder udviklingspsykologi, differentpsykologi, motivationspsykologi, reklame og salgspykologi.

Teoretisk refraktionering, herunder forberedende undersøgelser, visusmålinger, objektive målinger, subjektive prøver og målinger.

Klinisk refraktionering 1, herunder forberedende undersøgelser, visusmålinger, objektive målinger, subjektive prøver og målinger.

2. Skoleophold - modul 2

Biologisk basisviden 2, herunder interne organer og deres funktion, forplantning og svangerskab, arvelighedslære, nerveanatomi og -fysiologi, sanseorganer og -fysiologi.

Øjets anatomi/fysiologi 2, herunder øjet som optisk instrument, lyssansen, opløsningsevnen, farvesansen, samsynet (bionukulærsynet), øjets non-perceptiv fysiologi og entopiske fænomener.

Mekanisk optik 2, herunder måltagninger og beregning, brillefremstilling og -tilpasning, kvali tets-/kvantitetsfremstilling.

Teoretisk refraktionering 2, herunder objektive målinger, subjektive prøver og målinger, analyse af AK/A-forholdet, ekstra målinger, afsluttende procedurer og schreeningsundersøgelse.

Kliniske refraktioner 2, herunder forberedende undersøgelser, visusmålinger, objektive målinger, subjektive målinger og prøver, analyse af AK/A forholdet, ekstra målinger, afsluttende prøver og schreeningsundersøgelser.

3. skoleophold - 20 uger

Retningsfaglige lektioner.

Perceptionspsykologi, herunder sansernes psykofysiske og visuelle perception. Øjensygdomme og lægemiddellære, herunder generelle øjensygdommes indvirken på sanseorganet, øjensygdomme, lægemiddellære og praktisk hospitalundervisning.

Klinisk refraktionering 3 (polioklinik), herunder schreeningsundersøgelser, forberedende undersøgelser, visusmålinger, objektive målinger, subjektive prøver og målinger, analyser af AK/A-målinger, ekstra kartoteksføring og klientindkaldelse.

Mekanisk optik 3, herunder måltagning og prøvestelvalg samt brillefremstilling og -tilpasning.

Optiske specialområder, herunder kontaktlinseoptik, svagsynsoptik, tonometri , perimetri og orthoptik/synsoptræning.

Seminar 1 optik/refraktion.

Driftsøkonomi, herunder investering og afskrivning, regnskabsanalyse og rentabilitet.

Under samtlige skoleophold meddeles undervisningen i blandt andet følgende fællesfag:

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 a 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen på virksomhederne skal fortrinsvis rutinere i arbejdsdiscipliner der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold, ud fra den enkelte virksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene, den 13. oktober 1982

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet, Direktoratet for Erhvervsuddannelserne, den

1. december 1982

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen